3
Den sista tiden
Du ska veta (måste förstå) att i de sista dagarna blir det svåra tider.
[Uttrycket ”de sista dagarna” används i NT för hela perioden från Jesu död och uppståndelse fram till hans återkomst, se Petrus tal i Apg 2:16-39 och Heb 1:2.]
 
Människorna kommer att vara:
egenkära (själviska, älska sig själva, allt centrerar kring egna jaget),
penningkära (älska pengar, leva för materialism, ordagrant ”vän med silvermynt”),
skrytsamma (arroganta),
stolta,
hånfulla,
[Nu följer fem allitterationer - en retorisk stilfigur där flera ord börjar med samma ljud. Det kan jämföras med rim, där ord slutar med samma ljud. De följande fem orden börjar alla med den grekiska bokstaven alfa, som reverserar ordets betydelse. Den svenska motsvarigheten är ”o”. Denna grupp verkar alla ha att göra med familjerelationer.]
 
olydiga (upproriska)
mot sina föräldrar,
otacksamma,
gudlösa,
hjärtlösa (känslokalla, kärlekslösa mot sina närmaste, utan familjeband),
oförsonliga (går inte in i förbund, förbundsbrytare, vägrar att överkomma meningsskiljaktigheter),
djävulska (skvallrare, förtalare, ordagrant ”diabolos”, djävulens namn, någon som söndrar och splittrar och agerar djävulskt),
[Detta är listans centrum - källan för allt detta är djävulen. Nu följer på nytt tre allitterationer där alla orden börjar på alfa, se vers 2.]
 
obehärskade (utan självkontroll),
omilda (otämjda, råa, brutala, djuriska),
fientliga
mot det goda (helt utan intresse för det goda),
falska (sådana som förråder),
hänsynslösa (förhastade, kastar sig huvudstupa in till sitt förfall)
högmodiga (förblindade).
De kommer att älska njutning (ordagrant ”vän med hedonism”),
mer än de älskar Gud (ordagrant ”vän med Gud”)
och ha ett sken (en yttre form) av gudsfruktan
men förneka dess kraft.
[Denna lista med arton punkter börjar och slutar med självcentreringen. Kärleken till sig själv, i stället för Gud, ramar in hela detta stycke.]
 
Håll dig borta från (undvik) dem!
[Paulus har tidigare uppmanat Timoteus att vara vänlig mot alla, se 2 Tim 2:24. Det gällde även dessa människor som verkade finnas i församlingens krets. När Paulus var fånge i Caesarea kom den romerske ståthållaren Felix ofta och lyssnade på honom, och Paulus fick ett tillfälle att dela evangeliet, se Apg 24:24-27. Se även Rom 16:17.]
 
Bland dem [som drivs av egoism, se vers 2-5, och även de falska lärarna i Efesos] finns sådana som smyger (ålar) sig in i hemmen och snärjer (får kontroll över, tillfångatar):
svaga kvinnor,
tyngda av [obekända, tidigare] synder [som nu tynger dem],
drivna av många slags begär,
ständigt undervisade,
men lyckas aldrig komma till insikt (praktisk kunskap) om sanningen.
 
Liksom [de egyptiska trollkarlarna] Jannes och Jambres trotsade Mose,
trotsar dessa män sanningen.
De [dessa falska lärare] är människor med fördärvat sinne,
deras tro är inte äkta.
Men de ska inte ha någon mer framgång. [De går längre och längre i sin ogudaktighet, se 2 Tim 2:16.]
Deras galenskap ska bli uppenbar för alla,
så som det också blev med de två [Jannes och Jambres].
[Jannes och Jambres var, enligt den judiska traditionen, namnet på Faraos två trollkarlar som gjorde falska tecken, se 2 Mos 7:11; 9:11.]
Uppmaning till Timoteus
Var trofast trots förföljelse
10  [Till skillnad från falska lärare som smyger sig in, visar Paulus på en öppenhet. Timoteus har följt och sett Paulus under en lång tid, hans liv är öppet och transparent.]
Men du har följt (varit närvarande, noga sett) min
undervisning (lära),
livsstil (mitt liv),
målsättning,
tro,
tålmodighet (balanserade temperament, överseende med andra när de gör fel),
kärlek (som är osjälvisk, utgivande),
uthållighet (karaktär som står fast även under prövningar),
11 förföljelser
och lidanden.
 
Förföljelser i
Antiokia [ Apg 13:14-52, där Paulus och Barnabas fördrevs från staden],
Ikonium [ Apg 14:1-5, där de var nära att bli stenade, men hann fly från staden]
och Lystra [ Apg 14:6-20, där Paulus blev stenad och släpades ut ur staden till synes död].
Vilka förföljelser har jag inte fått utstå,
men Herren har räddat mig ur dem alla.
[Syftar på Ps 34:20.]
 
12 Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. 13 Men onda människor och bedragare [charlataner, illusionister, har ett sken av att vara goda] ska gå allt längre i sin ondska, de bedrar (vandrar bort från sanningen) och är själva bedragna.
[All synd har sitt ursprung i att vara förledd. Att känna sanningen sätter människor fria, se Joh 8:31-32.]
Var trofast Guds ord
14 Men du måste hålla fast vid det du lärt dig (intellektuellt förstått) och som du är övertygad om (förvissad, trogen i). Du känner ju personligen de som har lärt (undervisat) dig. [Paulus syftade på Timoteus mor Eunice och hans mormor Lois, se 2 Tim 1:5, och även sig själv, se 2 Tim 1:13; 2:2. Kanske tänkte även Paulus på flera pålitliga lärare som han har nämnt, se 2 Tim 2:2.] 15 Du har redan som litet barn fått kunskap om de heliga Skrifterna, som kan ge dig vishet, så att du blir frälst (helad, upprättad, befriad) genom tron i Kristus Jesus.
 
16 Hela Skriften [syftar här primärt på de trettionio Skrifterna i GT, men även NT som tillkom under det första århundradet] är utandad (inspirerad) av Gud och nyttig till
undervisning [sanningen om Gud, människan, världen vi lever i och den som ska komma],
tillrättavisning [visar där vi gjort fel],
upprättelse [visar vägen tillbaka]
och fostran (träning) i rättfärdighet [visar hur man lever rätt],
17 så att gudsmänniskan (den som tillhör Gud) blir fullt färdig,
väl rustad för varje god gärning.