15
Ngakunigirizia Awakristo awatari Awayaudi okulonda enkola ezia Awayaudi
*Awayaudi wandi waaema Yudeea waaza Antioki watanika okugerera Awakristo awatari Awayaudi watino, “Ni mutairrwe *enyangu kiomo endagirra eya Muusa eagala, ngamuesa okununulwa.” Olwa Paulo ni Baranabaasi waawurra engerera yaawu eyo, waagilowa kandi kino kiareeta olusoolo agati yaawu nawo. Kutio Paulo ni Baranabaasi waalowolwa alala na awalonzi wandi, watumwa wagia Yerusaleemu ku *awatumwa na *awagaaka awa Awakristo okuwawuuzia ekingʼana kino.+ Na Awakristo waamala okuwata mu amakono aga Katonda, waawitra mu ewialo ewia Foeniisia ni Samaria. Ni waawitanga mu ewialo wino, waalaga awantu kiomo awatari Awayaudi wamiire okugaluka wawa Awakristo. Kino kiasangaazia Awakristo awiina waawu awaawurra amangʼana ago ino. Olwa waatuuka Yerusaleemu, Awakristo woona awari eyo na awatumwa alala na awagaaka waawu, waawaingizia kandi waawalaga ewintu ewia Katonda amiire okukola nawo.
Awandi ku *Awafarisaayo awaganyire ku Yesu waimerra wawoola watino, “Awatari Awayaudi awagala okuwa Awakristo kunigirizia mbwe paka wairwe enyangu kandi walagwe okukola kiomo endagirra eya Muusa eagala.”
Awatumwa na awakangasi awa Awakristo waaikumia alala okutegerezia ingʼana erio. Ni waamala okugamba-gamba kuwungi, Petro yaimerra kandi awalaga otino, “Awiina wange, mumanyire mbwe kaleko wutono, Katonda yandowola ku inywe mbwe ndanzizie awatari Awayaudi amangʼana amalootu gano kugere wagawurre kandi waganye ku Yesu. Katonda omanyire emioyo giifu, ya-aa awantu wano *Omwoyo Omweru, ekilago mbwe aganyire nawo mala kiomo yatukorra.+ Ngakagawula agati iifu nawo aeniki yawaeruyia emioyo ku okuganya ku Yesu kiomo twona yatukorra.+ 10 Kutio ekigera ni muagala okugeezaania Katonda, ku oku-aa awalonzi wano emisigo emizito egia ifwe namba waaguukwa wiifu ngawakaesanga okuginga niki?+ 11 Yaaya! Tumanyire mbwe kiomo tununulwa ku owusiza owua *Omwami Yesu nintio iwo woona wanunulwa.”+
12 Kutio awantu woona waasarigira kandi wawurra kiomo Katonda amiire okukorra awantu awatari Awayaudi amankono ne ewilago ni kuwitra ku Paulo ni Baranabaasi. 13 Ni waamala okugamba-gamba, Yakoobo yaimerra awoola otino, “Muwurre! 14 Simioni Petro amiire okutulaga kiomo Katonda ampi ano yalagana olugonzi lwae olwa yalowola awantu wandi ku awatari Awayaudi mbwe wawe awantu waae omwene. 15 Kandi nintio amangʼana aga *awagambi awa Katonda goona gawoola, kiomo kwajojwa mu endagano mbwe,
16 “ ‘Ni kino kimiire okuikola, ndiriirana
kandi ndiriimeerezia enyumba eya Daudi emiire okugwa.
Ndiomboka asi-uasi agemuuke
nawuno ngiimerezie kandi.
17 Kugere awantu woona mu ekialo kiona wanyizeko
namba awalowole wange awatari Awayaudi awa miire okueta okuwa awange.
18 Omwami Katonda owawoola amangʼana gano kale, nio owoola otio.’ ”
19 Yakoobo yagia emberi okuwoola mbwe, “Kutio inze mbona mbwe ngatusugaane tunyaasie awantu awatari Awayaudi awagaluuke okuuza ku Katonda mbwe walonde endagirra ziifu.+ 20 Ni tusugaane tuwajojere ebaruwa tuwalage mbwe wawe ale ne ewiokuria ewitari ewieru emberi wa Katonda ewifumiziiwue katonda ensaasa emisango, watasooda, wataria ewintu ewigogerwe wifwa, ni lwona watanywa amasaai.+ 21 Ago gasugre aeniki okuemera kale endagirra ezia Muusa zimiire okuweerwako ni zisomwa amiire goona aga *Sabato mu amasinagoogi. Kandi amangʼana gaae ago galanziwua mu emigizi giona.”+
22 Nikuemao, awatumwa, awagaaka alala na Awakristo woona waawona mbwe walowole awantu wandi agati yaawu aweene kugere wawatume alala ni Baranabaasi ni Paulo ku Awakristo awiina waawu awari Antioki. Waatuma Yudaasi owaetwanga mbwe Baranabaasi alala ni Siila, awantu awa Awakristo waawanga ni waeere owuti ino.+ 23 Ebaruwa yajojwa etino:
“Ku waamwifu Awakristo awatari Awayaudi awamenyere Antioki, Siiria ni Siliisia.
Mutuukre amakeezio okuema ku ifwe waamwinyu ku *Kristo, awagaaka alala na awatumwa.
24 Tumiire okuwurra kiomo awiina wiifu awandi wamiire okuuza eyo kandi wawalaga amangʼana gandi agawanyaasia emioyo. Ifwe ngatukawatuma, yaaya.+ 25 Kutio twona tuwuine mbwe tulowole awantu wandi ku ifwe kugere tuwatume ku inywe na awiiko wiifu Paulo ni Baranabaasi, 26 awamiire okuganya okufwira eriina eria Omwami Yesu Kristo. 27 Kutio tutumire Yudaasi ni Siila awaaza okuwalaga ne eminwa giawu aweene ekia tuwajojeere mu ebaruwa eyo. 28 Tuagala mumanye mbwe okuagala kwifu no okuagala okwa Omwoyo Omweru ogwa Katonda kuri mbwe ngatusugaane tuwanyaasie okulonda endagirra ziifu ziona, ni 29 mutaria okuria okukoriirwe katonda ensaasa emisango, mutanywa amasaai namba okuria ewintu ewigogerwe wifwa. Lwona mutasooda. Ni muirindre ku ewintu ewio, muuza okugia emberi geeza. Ewarinde.”+
30 Kutio, olwa awatumwa awo waamala okuwakubra ekurinde, waafuma wagia Antioki aa waaeta awantu woona awaganyire ku Katonda waikumia alala. Nikuemao waawa-aa ebaruwa eya waaewua mbwe wawairre. 31 Ni waamala okugisoma, waasangaala ino ku amaani aga waawa-ambia. 32 Yudaasi ni Siila awaawanga awagambi awa Katonda, waawagamba-gambra ni wawa-ambia amaani ku amangʼana amangi.+ 33 Ni Yudaasi ni Siila waamala okuweera eyo ku emidiira egisugre, awiina waawu awo waawasewula wairane no owuolu ku awaawatuma. 34 [Ni Siila iye yakenga okusigala eyo.]* 35 Ni Baranabaasi yasigala ni Paulo Antioki aa iwo na awantu wandi awangi waalanzia kandi waagerera amangʼana aga Katonda.
Paulo ni Baranabaasi wagawukaane
36 Lunyima na amiire gandi gaawanga ni gamiire okuwita, Paulo yalaga Baranabaasi otino, “Tuirane mu emigizi giona egia twamiire okulanziamo amangʼana aga Katonda, kugere tugie tuwone kiomo wagia.” 37 Baranabaasi yaagalanga mbwe wagie ni Yowaana, oetwa ne eriina rindi mbwe Mariiko,+ 38 ni Paulo ngakaganya no okuagala kwae okwo aeniki Yowaana yawanga na awareekere mu ekialo ekia Pamfiilia, airana ni wakiari okumala emirimo giawu.+ 39 Ekio kiagera Paulo wagalusania amangʼana ni Baranabaasi wukalu ino. Owutuukre waagawukana. Baranabaasi yatoola Mariiko wa-ambuka wagia mu ekialo ekia Saipraasi. 40 Paulo iye yatoola Siila, wafuma ni wagia olwa waamala okuteewua mu amakono aga Katonda na awiina waawu.+ 41 Yagenda-genda mu ekialo ekia Siiria ne ekialo ekia Siliisia na alanzia amangʼana amalootu kandi na a-ambia awantu woona awaganyire ku Yesu Kristo amaani.
+ 15:2 Gala 2:1–10; 5:2–12 + 15:8 Awat 10:44–45 + 15:9 Awat 10:34–35 + 15:10 Math 11:28–30; Luuk 11:46; Awat 15:19; Gala 5:1 + 15:11 Awat 13:38; Gala 2:16; 3:10–12; Efee 2:5–8 15:17 Amo 9:11, 12 + 15:19 Gala 5:3 + 15:20 Awal 18:6–18; 17:10–15; Awat 15:29; 21:25; 1Kori 8:1–13; 10:23–33 + 15:21 Awat 13:15; 2Kori 3:14–18 + 15:22 Awat 15:40; 16:19; 17:4, 10, 14–15; 18:5; 1Thes 1:1 + 15:24 Gala 1:7; 5:10 + 15:29 Awat 15:20 + 15:32 Awat 11:23, 27 * 15:34 Amatu gandi amayia gawula ne ekika ekia 34 kino ekiituukrana mu amatu gandi amakulu. + 15:37 Awat 12:12 + 15:38 Awat 13:13 + 15:40 Awat 15:22; 14:26