21
Yesu aeere awalonzi waae omukaati ne emvwa waria
Na amiire gandi gaamala okuwita, Yesu kandi yairana afumira awalonzi waae ku ensanyaata eya omwalo ogwa Galiili.* Awalonzi waae awaawanga ao waawanga Simioni Petro, Thomaasi oetwa ne eriina rindi mbwe Mulongo, Nathanieli oema ku omugizi ogwa Kaana mu ekialo ekia Galiili, awazia awawiri awa Zebeedi na awalonzi waae awandi wawiri woona waawanga ao.+ Simioni Petro yalaga awalonzi awiina waae otino, “Inze mfuma ngia okuvuwa.” Awalonzi awa Yesu awiina waae waamuirania watino, “Ifwe twona tugia ni iwue.” Kutio woona waagia waniina owuato okugia okuvuwa ku owuziwa. Waavuwa owuire owulamba, ni ngawaka-amba namba emvwa endala.
Kunkio ziri ni wukia, Yesu yawafumira na aimeriire ku ensanyaata, na awalonzi waae ngawakamumanyirizia mbwe yawanga iye.+ Yesu yawaeterezia na awawuuzia otino, “Waana wange, muriko ne emvwa namba endala?” Waamuirania mbwe, “Yaaya, tuwula nayo.” Nikuemao Yesu yawalaga otino, “Kane mutege olugoe lwinyu nyakukono okusaaza, ni muuza okuamba.” Olwa waakola-ukola otio, okuingizia olugoe mu owuato kwawakira aeniki wa-amba emvwa enyingi ino.+ Omulonzi owa Yesu yawanga na agonziizie ino oria yagia amanya nikwo alaga Petro otino, “Oria no Omwami!” Olwa Petro yawurra-uwurra na awoola mbwe, “Oria no Omwami,” yatoola enguwo yaae aiwasaania nayo. Kwatuukra ni yawanga na agivuurre mu owuato ni wavuwa. Nikuemao yaduuma mu amanzi.+ Awalonzi wandi waria waaikanga no owuato, ni wakulula olugoe olwawanga ni luizuule du ne emvwa, aeniki ngawakawanga ale ino ne ensanyaata, owuliire owukasuga efuuti mia wisatu.
Olwa waaika wagowa ku ensanyaata, waatuukra omurro ni gukumirwe ao guema kandi emvwa eteerweko esambwa. Emikaati gindi giona giawanga ao. 10 Yesu yawalaga otino, “Mutoole emvwa zindi ezia muema okuamba nyingeeno mureete ano.” 11 Nikuemao, Petro yagia okulula olugoe olwawangamo emvwa alureeta ku ensanyaata. Emvwa enene-nene eziawangamo ziawanga mia kilala na amakumi ataanu ni isatu, ni kukawa kutio olugoe ngalukatanduka.
12 Ne emvwa ziamala okuyia, Yesu yawaeta na awalaga otino, “Muuze mutoole okuria okwa okuangula enda kuno murie.” Nyingeeno katio awalonzi waae wano waawanga ni wamumanyiriizie geeza aa awulao owamuwuuzia mbwe, “Iwue ni iwue anu?” Woona waamanya geeza mbwe yawanga *Omwami Yesu.
13 Yesu yagia atoola emikaati ne emvwa awa-aa waria.+ 14 Kuno katio kwawanga okufuma okwa okusatu okwa Yesu yafumiranga awalonzi waae lunyima na amiire okuziuka okuema ku awafu.
Yesu a-ambiizie Petro amaani
15 Ni waamala okuria emikaati ne emvwa, Yesu yawuuzia Simioni Petro otino, “Simioni omuzia owa Yowaana, mberi ongonziizie okukira wano woona?” Simioni yamuirania otino, “Ee Omwami, omanyire geeza mbwe nkugonziizie.” Yesu yamulaga mbwe, “Rinda ewimaatwa wiange geeza.” 16 Yesu yamuwuuzia olwa okuwiri otino, “Simioni omuzia owa Yowaana, mberi ongonziizie kuwuene?” Simioni kandi yamuirania otino, “Ee Omwami, omanyire geeza mbwe nkugonziizie.” Yesu yamulaga mbwe, “Rinda amagondi gange geeza.” 17 Yesu kandi yamuwuuzia olwa okusatu otino, “Simioni omuzia owa Yowaana, mberi ongonziizie?” Simioni yawa no omwoyo omululu aeniki Yesu yamuwuuzia kasatu embuuzia endala eyo mbwe, “Mberi ongonziizie?” Yairania Yesu otino, “Omwami iwue omanyire ewintu wiona. Omanyire geeza mbwe nkugonziizie.” Yesu yamulaga otino, “Rinda amagondi gange geeza.”+ 18 Yesu yagia emberi na amulaga otino, “Kuwuene nkulaga mbwe ni wawanga no okiari omuwuuka wasiwanga omukanda gwao omwene nikuemao wafuma no ogia aa oagala okugia. Ni, no ooza okukiriiya ooza okugolola okukono kwao omuntu wundi musaasa akusiwre omukanda kandi akuire namba asi aa otaagala okugia.”+ 19 (Yesu yakola no olugero luno kugere alage Petro olumbe olwa yazanga okufwa kiomo lwazanga oku-aa Katonda owunene.) Nikuemao yalaga Petro otino, “Petro ndonde.”+
20 Olwa Petro yawarra enyima, yawona omulonzi owa Yesu yawanga na agonziize ino oria na ari enyima awalonda. Omulonzi owa Yesu ono nio owawanga na aiyegeeke ku ekifuwa ekia Yesu olwa waarianga okuria okwa igulo okutuukre ni Yesu akiari okufwa. Kandi nio owawuuzia Yesu mbwe, “Omwami, naanu ooza okukuguzia?”+ 21 Olwa Petro yamuwona, yawuuzia Yesu otino, “Omwami, iye ekiiza okumuikorra niki?” 22 Yesu yamuirania otino, “Katio namba ni ngonziizie mbwe awe omulamu nawuno nyanga nyirane kandi, katio ekio kikuambre otie? Iwue ekia okole ni mbwe ndonde.” 23 Amangʼana aga Yesu yawoola gano gaawurikana mu amatwi aga owungi owua awantu awaalondanga Yesu mbwe, omulonzi owa Yesu ono iye ngakaazanga okufwa yaaya. Ni Yesu ngakawoola mbwe omulonzi waae oyo ngaaza okufwa, ni yawoola mala mbwe, “Katio namba ni ngonziizie mbwe awe omulamu nawuno nyanga nyirane kandi, katio ekio kikuambre otie?”
24 Omulonzi owa Yesu ono nio owajoja ebuuki eno. Yawona ewintu wino wiona ni wiikola kandi tumanyire mbwe ewia awoola wino wiri kuwuene.+
25 Wirio ewintu windi ewingi ewia Yesu yakola wiona. Kuweeko mbwe wiajojwa wiona, inze ni mpingirizia, ebuuki ezia wikajojerwemo zikaizuula ekialo kiona nawuno iwaga rikeeye.+
* 21:1 Enyanza eya Galiili eno yaetwanga lwona mbwe enyanza eya Tiberiasi. + 21:2 Mari 1:19–20; Yowa 1:41–42; 20:24; 1:45–46 + 21:4 Luuk 24:16; Yowa 20:14 + 21:6 Luuk 5:4–7 + 21:7 Math 14:29; Yowa 13:23 21:8 Owuliire owua efuuti mia wisatu mu enyanza eno yawanga ampi aeniki asi ao enyanza ngekawanga endiwo ino ku owuziwa. + 21:13 Mari 6:41; 8:6; Yowa 6:11 + 21:17 Math 26:33–35; Yowa 13:37–38; Awat 20:28; 1Pet 5:2 + 21:18 2Pet 1:14 + 21:19 Yowa 13:36 + 21:20 Yowa 13:23 + 21:24 Yowa 19:35 + 21:25 Yowa 20:30