14
Mekatag pa di nga Tinawan Bigay nug Balakat nu Megbebayaꞌ
Mendadi iini penemalan niu penggulaulaay, su kekpetail niu tu nga samataw niu. Pegenguten niu ki begayan amu nug Balakat nu Megbebayaꞌ tinawan, labi na begayan amu niin tinawan megwali tu taluꞌen pesuunen diniu. Su getaw metau mektaluꞌ di pikebitan ndiꞌen mesabut, kanaꞌ nu samataweni teluꞌanen dun, puꞌ teluꞌanen laak su Megbebayaꞌ. Puꞌ ndaꞌig dumanen mekesabut tu taluꞌen, pekteluꞌenen laak su giglud metuud pebian di ginuung nug Balakat nu Megbebayaꞌ. Laak dagid su megwali tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, teluꞌanen pasiꞌ su nga samatawen, puꞌ adun megisegi kesalig nilan tu Megbebayaꞌ, mengulikseg ilan, mukaꞌ begayan ilan pianan ginaa. Su mekektaluꞌ di pikebitan ndiꞌen mesabut, pegebanganen laak sug lawasen, laak su megwali tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, iini pegebanganen su tibuuk pikumpungan nu nga samasakupen.
Naa mauyaꞌan ku sia metau amu gelaꞌ mektaluꞌ di pikebitan ndiꞌ niu mesabut. Laak labi pa mauyaꞌan ku, begayan amu gelaꞌ tinawan megwali tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, sabayaꞌ mektaluꞌ amu di pikebitan ndiꞌ niu mesabut. Puꞌ metaas pai tendanan nu metau megwali tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ sabayaꞌ di metau mektaluꞌ pikebitan ndiꞌen mesabut, subay duuni metau megulug dun dia, adun mekabang tu tibuuk pikumpungan nu nga suminakup. Naa mendadi Mingumpated, saꞌ medituunu niu, taꞌ mai pantagu saꞌ mektaluꞌu laak diniu di pikebitan ndiꞌ ta mesabut? Ndaꞌidun lai, subay duuni buasan ku diniu sekat tu Megbebayaꞌ, atawaka duuni pegweliin ku diniu sinuunan mekatag di metuud, atawaka duuni pegwaliu diniu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, atawaka duuni tituluꞌan ku diniu.
Pinenggiꞌ ki gayepan maaꞌ nug lantuyan mukaꞌ kutapiꞌ saꞌ ndiꞌ mekpalas su tingegen, ndiꞌ mesabut nu getaw. Miksama dai sundalu megbugyung, saꞌ ndiꞌ mekpalas su tingeg nug bugyungen, ndaꞌiduni sama sundalunen mengandam lumumpak. Naa maꞌantu dadema, ndaꞌiduni mekesabut tu pegyegaan mu saꞌ mektaluꞌa pebian di pikebitan ndiꞌ mesabut. Su teluꞌen mu, maaꞌ genus di gawanawan laak. 10 Puꞌ melaun daani ginis pikebitan dinig lumbang, mukaꞌ ndaꞌiduni ndiꞌ mesabut, pia seginis. 11 Laak dagid, saꞌ ndiꞌu mesabut su pikebitan nu mektaluꞌ, pemilangen ku su mektaluꞌ dun lain bansa, mukaꞌ pemilangenu niin lain bansa dadema. 12 Kaas, kagina mauyaꞌan niu gusay begayan amu tinawan nug Balakat nu Megbebayaꞌ, penemalay niu gemitay su tinawan mekaiseg tu kesalig nu nga mikpetuud dia pikumpungan niu.
13 Mendadi, su metau mektaluꞌ di pikebitan ndiꞌen mesabut, subay penenebiinen begayan dadema tinawanen megulug di teluꞌenen. 14 Saꞌ upama menenabiu di pikebitan ndiꞌu mesabut, menenabi daani ginau, laak ndaꞌig labetenig delendeman ku. 15 Kaas taꞌ alandun dayuni gempiau baalen? Naa maꞌniniꞌ, menenabiu di pikebitan ndiꞌu mesabut sekat tu ginau, dagid menenabi dau dema di pikebitan mesabut nu ngag duma. Maꞌantu dademaig bebat. Megbebatu di pikebitan ndiꞌu mesabut sekat tu ginau, dagid megbebat dau dema di pikebitan mesabut nu ngag dumau. 16 Puꞌ saꞌ upama mekpaladpalad amu di ginaa niu laak, saꞌitada di pikebitan ndiꞌ niu mesabut, naa kendutaꞌi kesabut dun nug begu meksimba diniu? Ndiꞌen mesanguꞌ, ndaꞌig biananen mesabuten su teluꞌen niu. 17 Pia melengas gupiai kenenabi niu di kekpaladpalad tu Megbebayaꞌ, ndaꞌ tanani gabang niu tug duma niu, sabaꞌ ndiꞌen mesabut.
18 Naa danaan, mekpaladpaladu tu Megbebayaꞌ puꞌ melaun pai metaluꞌu di pikebitan ndiꞌu mesabut batul daniu. 19 Pia maꞌantu, saꞌ mektamuy ita tu Megbebayaꞌ di pikumpungan ta, tumuꞌ metaluꞌu laak lima ektaang taluꞌ mesabut nu nga samatawu, adun metituluꞌ dinilan, sabayaꞌ nu sanu ngibu ektaang taluꞌ di pikebitan ndiꞌ nilan mesabut.
20 Naa yamu Mingumpated, ndiꞌ amu megimbataꞌ dig delendeman niu. Megimbataꞌ damu mekatag dig dupangan, laak pengminagulang namu dig delendeman niu mekatag di nga tinawan begay nug Balakat nu Megbebayaꞌ. 21 Puꞌ ndaꞌ ba mesulat di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ,
“Miktaluꞌ su Kaunutan, ‘Teluꞌan ku ki piglegetawan ku kini.
Teluꞌan ku ilan pebian di getaw mektaluꞌ lain pikebitan
mukaꞌ pebian dig babaꞌ nu ngag lain getaw,
Laak dagid pia maꞌantu, ndiꞌu gusay pektalentenan nu nga getawu kini.’ ”
22 Naa kumalenged maꞌantu, ki tinawan mektaluꞌ di pikebitan ndiꞌ mesabut, iini begay dun adun pengmetuudan su nga ndaꞌ pa pekpetuud ditu Megbebayaꞌ, sabayaꞌ nu suminakup na daan. Laak dagid su pasiꞌ tinawan megwali tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, iini begay dun puꞌ adun megiseg su kesalig nu nga mekpetuud na, sabayaꞌ nu ndaꞌ pa pekpetuud.
23 Mendadi saꞌ mekpungun namu, launan niu, adun mektamuy amu, dayun sug launan niui mekektaluꞌ di pikebitan ndiꞌ niu mesabut, saꞌ upama duuni kanaꞌ mekpetuud suled tug lumpukan niu, ndiꞌ bamu niin pemilangen buꞌangbuꞌangen gelaꞌ? 24 Laak dagid, saꞌ diadia megwali tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, saꞌ upama duuni sumaup kanaꞌ mekpetuud, naa pengmetuudan dun dayun puꞌ subay megbiksuꞌ tu salaꞌen, sekat tug launan midengegen. Puꞌ sabaꞌ nug launan midengegen di taluꞌ nu Megbebayaꞌ, pemilangenen dayun melaat su pigbetaden, 25 kaas buasanen su giglud delendemanen, mukaꞌ menginlulud ditu Megbebayaꞌ, mengamuyuꞌ diniin. Puꞌ metaluꞌen, “Diin daan masiꞌ pikumpungan niu su Megbebayaꞌ.”
Su Gempia Bianan di nga Pikumpungan
26 Naa Mingumpated, taꞌ alandun dayunig deksuꞌanen? Maꞌniniꞌ, saꞌ mekpungun amu adun mektamuy amu tu Megbebayaꞌ, sala tawan getawi megbebat, salai mektituluꞌ, salai megwali tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, salai mektaluꞌ di pikebitan ndiꞌen mesabut, mukaꞌ salai megulug dun. Laak subay kig launanen, duuni gabangen tu pikumpungan nu nga suminakup. 27 Kaas saꞌ upama duuni mektaluꞌ pikebitan ndiꞌen mesabut, subay duaꞌ tawan da, atawaka telui gikteben, piksesala tawan diniu mektaluꞌ, mukaꞌ subay duuni megulug dun. 28 Laak saꞌ pinenggiꞌ ndaꞌiduni megulug dun, ndiꞌ mpia mektaluꞌ pikebitan ndiꞌ mesabut dia pikumpungan niu, puꞌ gempia teluꞌenen pa da tug lawasen mukaꞌ tu Megbebayaꞌ. 29 Dayun saꞌ duun dademai megwali tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, maꞌantu dadema. Subay gikteben duaꞌ tawan da atawaka telui megwali, selian nu ngag duma megyaga dun dadema. 30 Laak saꞌ selian nu sala megwali, duuni pegingkud dia pemuunan nu Megbebayaꞌ, subay sumikpaꞌ su megwali, adun pekineegan sug begu pemuunay. 31 Kaas sukal saꞌ launan niui megwali tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, laak subay megdapit amu, adun mpektuꞌunan su tibaꞌan niu, mukaꞌ mengulikseg amu. 32 Naa su tinawan megwali tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, subay metau dun su megwali dun. 33 Ndiꞌ ba metuud, mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ melinaw su kesimba ta, kanaꞌ mesasaw?
Naa ki ngag libun. Maꞌniniꞌig betad nu ngag launan pikumpungan nu nga suminakup tu Megbebayaꞌ. 34 Subay, saꞌ selian niu mekpungun, mengamed su ngag libun. Ndiꞌ begay dinilan megagdat ilan. Maaꞌ dadema nu tituluꞌan di palinta nu getaw Judea, subay ndiꞌ meguit tu samataw nilan sug libun. 35 Saꞌ duuni saaken nilan sia, subay saaken nilan tu nga sawa nilan selian ditu da balay. Puꞌ ndiꞌ mpia megagdatig libun su saanan niu mektamuy tu Megbebayaꞌ dia nga pikumpungan niu, puꞌ mekepiidpiid.
36 Naa yamu, miksekat ba diniu su Gempia Petenday? Ndaꞌ. Atawaka yamu ba laaki kidetenganen? Kanaꞌ dadema. 37 Saꞌ duun diniui getaw laungen puꞌ iini megwali tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ atawaka getaw laungen puꞌ bigayan nug Balakat nu Megbebayaꞌ lain tinawan, subay pesuun diniin puꞌ ki sinulatu diniu kini, iini pinalinta tantu nu Kaunutan. 38 Kaas, saꞌ upama ndiꞌen pektalentenan ini, subay ndiꞌ niu dadema iin pektalentenay.
39 Mendadi, Mingumpated, pebegelen niu di ginaa niu begayan amu tinawan megwali amu tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, mukaꞌ ndiꞌ niu belibaday su mektaluꞌ sia di pikebitan ndiꞌen mesabut. 40 Kig launan kektamuy niu, subay pebuklusen niu penggulaulaay adun melengas.