9
Jena ruwimela tachiri nochámili ko bilé Esukristo nochálilachi nóchame
Neka Esukrístote nulérigime ju. Neka etégimpá Esusi ramué nuleme. 'Émika chojkile Onorúgame oyeria napu'lige 'la bijchígile 'emi napu ne benírie. Rekó jaré ralámuli 'natie ne tabilé Esukrístote nulérigime ko, nobi 'émika 'wéchigo 'la bijchígilikó napugiti 'émika Onorúgame oyérame kame, 'lige alekeri 'we 'la ma'chiná néré 'la Esukrístote nulelime ko ne.
Neka regá anéguru alué ralámuli napu 'we cha anime ju ne'chí olagá: ¿Tacha 'la ikiáré napurigá Bernabé 'lige ne go'ame taa? 'Lige aminami, ¿tacha 'la ikiáré napurigá ramué 'la rewiboa umugí 'la Onorúgame oyérame napurigá ramué si e'yénamala a'chigóriga napurigá 'sime ju alué Pegro 'lige alué uché jaré Esukrístote nulelime, 'lige a'chigóriga napurigá nokame ju suwábaga alué Wa'lula Esusi bonila? ¿Pecha ramuecho nocháwili júkó Bernabé 'lige ne go'ame meka? ¿Chieri sontalo nóchame ju bo'nepi najtétiga go'ame? Bilé ralámuli echisá i'wilí, ¿tacha go'yame ju alué i'wilí rakala? 'Lige bilé ralámuli napu tebume ju bo'né bukula chibá, ¿tacha bajime ju rechí chibá sunasa? Yeka tabilé ne nila 'nátili ju. Alarigá aní Moisesi nila nulalí. Aka regá anime osilí osálipeché Moisesi: «Tabilé bulewa roló chu'ala napu'lige nochalia ri'ligó olá, iligá 'la eliwa napurigá go'mela a'tabemi.» Onorúgameka tabilé regá ra'íchiga anile pecha rolocho na'temaka anile ko. 10 Onorúgameka pe ramué na'temaka anile. ¿Ta'lá bijchiá ju? Abiena napu'lige bilé rió asará, 'lige napu'lige bilé rió ri'ligó wejpichá, 'we a'lá machime ju a'kinana rawé go'meo. 11 Pe a'chigóriga niru ramué. Alué napu ramué beníriga e'yéniru, alueka ju napurigá ri'ligó echiame. 'Liko tacha 'la ikiáré napurigá 'emi nejímala a'tabemi go'ame. 12 Uché jaré ralámuli 'la ikiáré go'ame narea, ramueka abéchigo 'la ikiáréliwa go'ame narea.
'Liko ramué abiena ikiáré napurigá narépua alué tábiri. Ramueka tajsinéchigo tálime júkó bilé tábiri. Tabilé najkiá napurigá ralámuli na'támala ramué 'we meme nírigo, 'lige aminami tabilé najkiá napurigá na'támala ralámuli ramué pe Onorúgame ra'ichálila ruigá meme nírigo. Neka pe iligá najkí napurigá ralámuli pe Kristo ra'ichálilachi na'támala. 13 Ralámuli alué napu nóchame ju wa'lú re'obachi pachá 'we go'yame ká'é ralámuli a'pálala go'ame alué Onorúgame kógilime. 'Lige abiena alué ralámuli napu nóchame ju alé wa'lú re'obachi ma'chige mesa repuka 'we go'yame ká'é go'ame napu ekí go'ame jáwame ju ralámuli Onorúgame kógimia. 'Emi 'we a'lá machíguru alué alarigá ko. 14 Aka abiena nuláché Onorúgame napurigá alué ralámuli napu benírame ju Onorúgame nila ra'íchali narémili ko go'ame ralámuli a'pálila alué napu gepume ju Onorúgame nila ra'íchali. 15 Neka pecha 'wesi tábiri táame júkó. Neka pecha oségó 'emi napurigá 'emi bilé tábiri nejímala. Neka mukusá nili e'lowika tabilé tábiri tániga 'emi. Neka abé ganílame ju beníriga tabilé tábiri taga.
16 Neka tabilé riólame ju napu'lige Onorúgame ra'ichálila ruyea ralámuli. Pe ne nochálila ju. Ne tabilé benírasaká ye ra'íchali 'liko Onorúgame ne'chí gastigárimala. 17 Ne bo'né na'tásaká ye ra'íchali benírimia ralámuli, 'liko 'we 'la nímili nílekuru napurigá ralámuli najtétamala ne'chí. Nobi pe Onorúgame 'sile ko nulá napurigá ne benírimala ye ra'íchali, 'liko ne pe 'la sébali oláguru napu nulá alué. 18 'Liko ¿chonigá tabilé goblálome júpaché ne Onorúgame ra'ichálila beníriga? ¿Tachiri narémalaché ne? Neka 'we ganílame ju ralámuli beníriga. Neka tabilé najkí napurigá ralámuli najtétamala ne'chí. Pe alarigá 'la ju.
19 Rekó tabilé 'wesi nulé ne'chí, neka pe pioni neraga eyéname ju ralámuli gu'íriga. Alarigá gu'írame ju ne we'ká ralámuli napurigá 'la bijchígimala Kristo nila ra'íchali. 20 Napu'lige ne eyena alué jurío ejperélachi, neka napurigá jurío neraga eyéname ju. Neka gu'íriniliga 'siame napurigá 'we 'la bijchígamala Kristo nila ra'íchali alué ralámuli. Alekeri 'we 'la sébali olame ju ne napu nulá Moisesi nila nulalí tabilé che anigá. 21 Napu'lige eyena ne alemi napu ejperé alué ralámuli napu tabilé jurío ju, neka oyame ju napurigá alué ralámuli napu tabilé jurío ju, neka gu'íriniliga 'siame napurigá 'we 'la bijchígamala Kristo nila ra'íchali alué ralámuli. Nobi neka tabiléchigo a'reme júkó Onorúgame nila nulalí napugiti neka Krístote nulalime kame. 22 Napu'lige ne ajtigá alué ralámuli ejperélachi napu pe kulí 'la oyérame ju Onorúgame, néchigó a'chigóriga oyame ju napurigá alué ralámuli napugiti neka pe gu'íriniliga 'siame alué ralámuli napurigá Kristo a'walí 'yámala alué ralámuli. 'Lige aminami neka 'we 'la 'nátaga eteme ju churigá 'nátame ko a'pílipi ralámuli. 23 Neka alarigá 'sime ju napugiti neka 'we ganíliga benírime kame Onorúgame nila ra'íchali, 'lige ne alarigá 'sisa 'la narémala ne semati raweli.
24 Aka ne bilé tétali ruyémala 'emi napurigá 'emi 'we 'la námamala. Aka bilé roibí nerúgichi alé Gresia anilichi, aka we'ká ralámuli júmame júpaché roweka, nobi pe bi'lepi meme júpaché. Aka a'chigóriga júpaché Kristo oyérilia napurigá bilé roibí. 'Liko 'we júmpua 'la sébali olamia napu Onorúgame najkí. 25 Napuyépiri rió napu rowémili ju, 'we a'lá 'nátame ju be'bé neraga ta'chó pasichi roibí. Alué rioka alarigá 'sime júkuru ménilia bilé gorona aurélite newárigime, alué tabilé we'ká rawé anáchame. Ramueka nochálime niru Onorúgame nochálilachi méniliga alué tábiri napu senibí anáchame ju.* 26 Napu'lige ne newá alué nóchali napu Kristo 'yaa ne'chí, neka tabilé nóchame ju napurigá bilé rió roweme alué napu tabilé 'nátame ju mélime. 27 Neka 'we 'la 'nátame ju alué napu ne beniri, 'lige 'we 'la sébali olame ju ne alué napu ne beniri. Neka tabilé najkiame napurigá Onorúgame animela tabilé naremio ne semati raweli pecha sébali oláligime ne napu ne nulá napurigá sébali olámala uché jaré ralámuli.
* 9:25 Ralámulika tabilé roweme ju bilé gorona méniliga. Alueka pe meme ju chiní, 'lige ba'nasoli. 'Lige aminami tabilé 'nátame ju churigá memia alué roibí.