4
Jena ruwimela napu Juani etélige alé 'pa rewagachi
Pe aba'lige yati etéturu ne i'púriga ilígame alé 'pa rewagachi, 'lige akéturu ne ra'íchanti alé rewagáchika 'we a'wágame ra'íchame, 'lige 'we 'la ma'chígime alué ra'íchali napu abé i'bé ra'íchalige, 'lige anié ne'chí olagá:
―Jeka simí ne'chí 'yuga. Ruimé ne churigá nímala uché siné rawé.
'Lige Onorúgame bo'né a'walila 'yáturu ne'chí, 'lige etéturu ne bilé sía 'we semátiri napu Onorúgame ajtime ju 'lige bilé rió ajtigéturú alé 'we semátiri síachi napu Onorúgame ajtime ju. 'Lige alé 'we semátiri síachi ajtígame rió napuyeri rejté rapame kéturu, 'we semátiri rapame, napuyeri alué rejté jaspe anilime 'lige alué kornalina anilime, 'lige alé noligá bo'igéturu bilé benolá chijtúliga 'we siyókame. 'Lige alé nolíbali bilé liá naó sía jágeturuchigó 'we semátiri, 'lige alé síachi mochígeturu e'wélala nulame, rojsákame i'weli o'pacha o'páchigime 'lige 'órote newárigime gorona mo'kókame kéturu alué e'wélala. 'Lige alé nasipa ajtígame síachika 'we ne'wime kéturu 'lige aminami napurigá trompeta* gusume kéturu 'lige aminami re'ome kéturu, 'lige gichao chojpé rajame jágeturu alé o'wemi neraga napu iligé alué wa'lú sía alé nasipa ilígame. Alué gichao chojpé rajame ka pe alué gichao alawá ruyame kéré. 'Lige abiena iligéturu wa'lú ba'wí asíriga bi'wígame alé o'wemi neraga napu iligé alué wa'lú sía 'we semátiri alé nasipa ilígame.
'Lige alé a'bé napu iligé alué sía nasipa ilígame, alé noligá naó ajágame uchú kéturu, 'lige bochígimi buségame kéturu, bajchámana 'lige guwánaka. Bilé napuyeri bilé mawiyá kéturu, 'lige uché bilélaka napuyeri bilé besero kéturu, 'lige uché bilela ajágameka napuyeri ralámuli alieri mo'égame kéturu, 'lige uché bilela ajágameka napuyeri a'wé i'nime alieri kéturu. 'Lige a'pílipi neraga alué ajágame usani a'négame kéturu. 'Lige alué bochígimi buségame a'kué regá anime kéturu:
Mué Onorúgame bi'neli neyúriga Wa'lula ju
napu bi'neli neyúriga wa'lú a'walí nígame ju,
alué napu 'yasi Onorúgame nile tabilé siné ochérigame,
'lige napu jipe abiena ajtí,
'lige napu nawámili ju.
Napu ekisá alué naó ajágame alarigá anichi, 10 'lige alué bilé liá na naó e'wélala alé noligá uchúpaturu chojkóbaka wijchí si mo'ega alé noligá napu ajtigé alué nasipa ajtígame síachi, 'lige alé o'wemi síachi mochíbale alué e'wélala alué gorona, alué bilé liá na naó e'wélala gorónala, 'lige regá anime kéturu:
11 Mué ju Wa'lula Onorúgame napu oyérilime niru ramué,
'we 'la júkuru napurigá anewa mué:
«Mué Onorúgame bi'neli neyúriga Wa'lula ju
napu bi'neli neyúriga wa'lú a'walí nígame ju,
'lige mué sílekuru suwábaga tábiri newá
napu ekí nerú jena wijchimoba
'lige abiena napu ekí nerú 'pa rewagachi.
'We 'ya kulí siné tabilé tábiri i'tele, tabilé i'tele ye gawí,
nibilé rayénali, nibilé ajágame, nibilé ralámuli.
Mueka 'we 'yasi asale,
'lige mué 'sile suwábaga tábiri newá.»
* 4:5 Alué trompétaka pe bo'á a'wálate newárigime nile. Ebreo ra'íchagaká «shofar» anilime nile. 4:5 Alué gichao alawaka pe alué Onorúgame Alawala ruyame kéré.