2
जजा म्‍हिहेन्‍से घ्रेन म्‍हिधोनादा लोप्‍बा ताम
तीतस, एसे चा म्‍हिगदेदा सत्‍य ताम अन्‍छार खाह्रङ् लसी भ्रतोःला थे ताम जे लोप्‍गो। खेप्‍बा म्‍हिगदेदा सेम नाबारी, जम्‍मानदेन छ्‌याम ढिक्‍बारी, ज्ञान बुद्धि थोसी चिबारी, ओच्‍छे विश्‍वासरी पाको दोबारी, माया लबारीदेन दुख तबा धुइरी नासी चिखम्‍तोःला भिसी लोप्‍गो।
चुह्रङ् लसीन खुइ दोबा म्रिङम्‍हेमेगदेसे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा बानीबेहोर थोतोःला, स्‍य्‍हान्‍दोदा आतोःबा तामरी दोष थालउ, ओच्‍छे झि आइरक थुङ्सी ङ्‌य्‍होइबारी आत भिसी लोप्‍गो। थेनीगदेसे जुन ताम ज्‍यबा मुला थे ताम लोप्‍तोःला। खुइ दोबा म्रिङम्‍हेमेगदेसे छामे म्रिङम्‍हेमेगदेदा ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन कोलागदेदा माया लबारी, जम्‍मानदेन छ्‌याम ढिक्‍सी ह्रेम्‍बोसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा, दिमनाम लखम्‍बादेन दया लबारी ओच्‍छे ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोला तहरी चिबारी थेनीगदेदा लोप्‍तोःला। चुह्रङ् लजी भिसम परमेश्‍वरला बचनना हेला आत।
थेह्रङ् लसीन भ्‍योन म्‍हिगदेदाएनोन ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍सी भ्रउ भिसी पाङ्‍गो। एसे लबा जम्‍मान गेग्‍यामसेन एला ज्‍यबा बानीबेहोर उन्‍गो, ओच्‍छे ए होशियार तसी सत्‍य ताम लोप्‍गो। लोप्‍बा धुइरी खालैसे थाबारी आखम्‍बा सत्‍यदेन ठीक ताम लोप्‍गो। थेह्रङ् लजी भिसम य्‍हाङदा बिरोध लबागदेसे तिगै पाङ्आखम्‍ना थेनीगदे ह्राङनोन पेःला।
नोकरगदेदाएनोन ह्राङ ह्राङला मालिकला तहरी चिसी जम्‍मान तामग्‍याम ह्राङला मालिकदा ताङ्ना लउ। ओच्‍छे ह्राङला मालिकदा सुङ थादोःगो भिसी लोप्‍गो। 10 थेनीगदेसे तिगै य्‍हो थालगै। तर थेनीगदेसे लबा जम्‍मान गे ज्‍यबादेन पूरा विश्‍वासला तगै। थेह्रङ् लसीन जम्‍मान तामरी थेनीगदेसे य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरला बारेरी लोप्‍बा तामदा अझ जेना लगै।
11 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे जम्‍मान म्‍हिदा थार्ना लबारी ह्राङला दयामाया उन्‍बा मुला। 12 थे दयामायासे य्‍हाङदा परमेश्‍वरदा तेन्‍आपुङ्बादेन जम्‍बुलिङला स्‍हेगदेथोरी लोभ लबा सेम ख्‍लापुङ्ला। ओच्‍छे चु जम्‍बुलिङरी ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍सी परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोर थोबादेन परमेश्‍वरदा तेन्‍सी भ्रबारी लोप्‍बा मुला। 13 ओच्‍छे य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वर येशू ख्रीष्‍ट घ्रेन य्‍हालदेन शक्तिरी दोःसी फेप्‍खबा धिनना य्‍हाङसे आश लसी चिबा मुला। 14 ख्रीष्‍टसे य्‍हाङला जम्‍मान पापला छे फासी थार्ना लबा मुला। ओच्‍छे ह्राङलान लागिरी ज्‍यबा गे लबारी झन्‍बा य्‍हुल गिकदा चोखो तना लबारी ह्राङलान ज्‍यान पिन्‍जी।*
15 एसे चु तामगदे पूरा अधिकार लसी लोप्‍गो, ओच्‍छे पाङ्बा ताम आङ्‌यान्‍नी भिसम थेनीगदेदा बङ्‍‌गो। एदा खालैसेन हेला थालगै।
* 2:14 भजन १३०:८; प्रस्‍था १९:५; व्‍यव ४:२०; ७:६; १४:२; १ पत्रु २:९