10
Bitinaek funfun niŋen o kagin agane
Teig taog, ŋai ilog ibol dak aŋ mel en ilom isou a. Saen maŋanema tubum bagem fidian wagam tan kawan ak ate dutor dila duso se man, timtaen kisaek ituanaig ibargiranai se ya, agod iŋ fidian Anut iŋal go, beig igileg awan sensen yen dugo, titiŋaem dudug diau a. Fun an niŋen o idsad ilo sou man, nek ibol id Kris suguek tiŋaneg Kristus da tutumanig tumado dak igo woŋ, tubum bagema timtaen an lo, agod beig lo dam, suguek diŋane dugo, Moses da dutumanig dumado na ya. Saen an lo iŋ fidian sisem kumaen panu san anaŋ diani dugo, kumaen panu san you dam duluk se ya. Man dugo, iŋ fidian pat tubun ak a kumaen panu lo yak ipalu yan, dida tureŋ diabi na ya. Ago dugo you a pat an lo ibanai na yan lo duluk se ya. Agod pat an man nek Kristus. Ago bo man, Anut tamolpein an wei mi niŋedi wo ta imat se na ya. Ago tag tan kawan ak ate dumat na yan, iŋaned kisedi an gidigidad dien se ya.
Kulob en wagam mi mok ilasa bo man, tinanou igo Anut isurnai dilasa panad dugo, id teil pe tarer a. Anut ilon man, id nek ibol iŋ digane yak igo woŋ tia ya, id ilod imasap kagin saiak tigane san niŋen o ilod bulbal an, dal nek an lo yabituanad a. Tamolpein an aenta tubud sewak mitilaedi a ai pat nam digane yan naod na ubou dile se ya, gug aŋ ago ta agane na wa. An niŋen o ru ta Anut san buk lo igo ibol, “Tamolpein dumasig diani duluk na gug, dumasa dutur go gidigidad dukok ila iso da.” Agod jeit kagin agane amoi. Saen an lo tamolpein aenta ago diganeg, nal an lo mi Anut tamolpein 23,000 ifug dumat a. Agod dam, id Anut tusoduduni dop, iŋanen dabai nam mel ilod ibol ak ago igane panad o ta tigane na wa. Tamolpein an aenta Anut ago dibitinae dugo, mot wagai ak idirai dilasag dirataig dumat a. 10 Taida mi, aŋ aŋurŋur dan amoi. Tamolpein an aenta duŋurŋur se ya, an lo dugo eŋel ta daoŋ panek san ak idug tamolpein amaiak ifug dumat a.
11 Mel en fidian tamolpein an fo dilasa san fun man, tinanou naok naok amaiak id tile dop kagin tigane wa. Ru kulob a fidian niŋedi wo yan buk lo wagam mi digire ya. Ata wo? Mel saiak saiak a dilasag muruan dupidinai na yan, id tusutip tile dop, kankan uyan ak dupanad a. Saen e gamu tumado den lo man, saen a lo mel fidian diau dutout an sumeik a. An niŋen id kagin saiak ago yak tigane man Anut imoi a. 12 Ago yan lo, oŋ utur sakar dan ago ilo isou dop man, kagin gane wa, kabelan oŋ udup udeg wau banau. 13 Oŋ lo bitinaek fidian ilasa dan senamo geig man tia ya, tia, bitinaek naon kisaek an mi dam tamolpein fidian lo ilasa da. Anut kagin ipano wa. Oŋ bitinaek dugo oŋ lo ilasa dan ka sini san idaisuda wa. Man dugo, oŋane dabai dugo woŋ ate bitinaek naok an sayani san iloŋ uyanan da, an niŋen o iŋ bitinaek ta oŋane dabai an iriŋani san amaiak oŋ lo ilasa wo yabituani wa. Agod saen bitinaek ta oŋ lo ipalu tap, dal ta lo oŋ usol wau o ikubiai pano wa, an lo dop bitinaek an lo utur sakar pe mado wa.
Anut mi ubou an ale dop tubud aenta patum apidinai
14 Ŋai turag muroug, fun an niŋen o aŋ tubud ai pat mitilaedi ubou ad ale amoi. 15 Aŋ tamolpein kankan am da ya. An niŋen o aŋsem mi ru e ŋurupaiaŋ den ka akubianip ale wa. 16 Saen id pasa tiŋane dan, gab a tiŋanep niŋen o Anut ilo uyan san bar tupani gup lo taluk dan man, idsad lukluk lo Kristus san dar an lo tututou da. Agod bret a tafutep tani dan man, idsad nuaeŋ lo Kristus tinin an lo tututou da. 17 Bret a tafutep tani dan kisaek a. Gidad id wei mi bo man, id tinid fidian Kristus tinin da tutumanig tinid kisaek tilasag tumado ya, man dugo, bret kisaek o lian an id fidian sisem tani da.
18 Aŋ fon Isrel tamolpein sad kagin ilom isou. Iŋ Anut anaŋ yai digane pani an wadan ka diani wa. Saen iŋ ago digane dop, iŋsed tinidi an alta amaiak san Anut da dutumanip kisaek dilasa wa. Aŋ aloŋ la yak an rumok a. 19 Ak dugo, anaŋ a tubud ai pat mitilaedi yai digane pidinai dan, iŋ mel tubun ak ago ŋabol dak i? Tia dugo, ai pat tubud mitilaedi man, iŋ mel rumok ak ago ŋabol di? Tia geig a. 20 Ak man aŋ gidad mel en aloŋ uyanan a. Saen gob adi iŋ tubud ai pat mitilaedi an yai digane pidinai dan, Anut iŋsad ubou ta iŋane na da, tia, ur saiak saiak amaiak mi ubou an diŋane da. Amaiak niŋen o tubud ai pat mitilaedi sad ubou leil niŋen o sen alasa wa. Aŋanem tinimi ur sisaiak dida atumanip kisaek mi alasa man ŋai ŋamoi geig a. 21 Aŋ Tubun ak san gab lo, agod ur sisaiak sad gab lo dam aluk dop, muruan ta ariŋani san tia ya. Nek ago mi, aŋ Tubun ak san tebol fo, agod ur sisaiak sad tebol fo dam atutou dop, muruan ta ariŋani wak, an dam ago agane san tia ya. 22 Ak dugo, idsad kagin nam Anut tiganep ilon imasap turak susak igane wak i? Tia dugo, idaned tuod iŋanen tuon iriŋani dak i?
Kagin fidian agane dan, Anut ilo uyan apani wo ago agane wa
23 Aŋ imug igo abol, “Mel dugo niŋen o ŋamat dan ago ka ŋigane wa.” Awo, an rumok a, ak man mel a fidian ŋai ka ŋigane wan luluŋad lo mel wei mi lou amad tia ya. Rumok, aŋ ilom ibol dak ago ka agane wa, ak man kagin an aenta aŋanem ilo rumok dabai ipani san tia ya. 24 An niŋen o ru en aganuri wa. Talpein iŋanen madok mi uyan ilasa wo urat ta igane na wa. Tia, tamolpein aenta ilo uyan ipidinai o urat igane wa.
25 Aria, mudan a didaeŋ aben na diganeg yen dan niŋen o igo ŋabol da, an ka adad pe ani wa. Ilom ta weiwei na dop kankan saian ak fidian mudan an niŋen o abal yau a. Gidad mudan naok an didaeŋ tamol dugot na diŋane yan, fun aloŋ o asumianai san urat ta ipanaŋ na wa. 26 Man dugo, tan en Tubun ak san, agod mel tan en lo yen den dam fidian iŋsan mi a.
27 An niŋen talpein ta igiop iŋsan ab lo anaŋ wani wo wau dop, awan wabi wo ilo ibol tap, oŋ gidad iŋsan anaŋ a ikubuneg nao na igansi an ka wani wa. Oŋ anaŋ an niŋen ilo ta weiwei dop, an tubud sewak adi sadi ak ubol pe, fun uloŋ o sumiaek ta gane na wa. 28 Ak man saen talpein ta ibol, “Mudan en tubud sewak adi yai digane pidinai a,” ago ibol tap, an wani umoi. Agop an lo oŋ talpein an binawi dop iŋanen kankan dam ta kubuli na wa. 29 Oŋane kankan kubuli wo ago ŋabol man tia ya. Oŋ uloŋ la yak, mudan an muruan ipano san tia ya. Ŋai mudan naok en ŋani san niŋen o igo ilog isou da: ata wo tamol sen ak kankan saian anda yan, ŋai isubanag pe ilog ibol dak ago ŋigane san tia yak i? 30 Saen ŋai ŋunuaeŋ dan, bubeg lo Anut o ilo uyan ru ŋupani da, an niŋen o ŋai kankan uyan ak amag da anaŋ an ŋani da. Aria, ata wo talpein ta, mel a niŋen o ŋai Anut ilo uyan ru ŋupani dan niŋen o uf igane panag dak i? Kagin naok an fun an tia ya.
31 Ago yak niŋen o, oŋ anaŋ wani boi, tia, you uluk boi, tia, dugo dugo gane dan, aenta malad lo Anut iŋanen girager ganep tubun mi ilasa wo kagin an fidian gane wa. 32 Gidad tamolpein ta iŋ Juda boi, tia, Juda tia boi, tia, Anut anen midaeŋ, oŋ mel ta ganep an lo iŋ luluŋad lo talpein kisaek ta yau idu na wa. 33 Kulob fidian a ŋigane dan lo, tamolpein fidian ilo uyan ŋupidinai o ŋibitinae da. Man dugo, ŋaineg kumaen tan en san an kagin ŋupani wo urat wagai ta ŋigane na da, tia, ŋaisag urat funfun lo wagai ŋiganep tamolpein fidian ŋibinawai o ŋibitinae da.