19
Jesus iŋ Sakias da
Jesus Jeriko taun ilon lo iladug yau dugo, takis ŋilaŋal tamol gurman ta filian anda yak ante imado. Iŋ yaŋan Sakias. Tamol an Jesus naon tinin ile wo yaes tubun mi ifuni. Iŋ tamol katukan, agod tamolpein wei kasik an lo iŋ Jesus ile san tia ya. Ago tag imaspalug, inug yaug ai gurab ta yaŋan sikamor dubol dan isag, Jesus ile wo malan idu dugo imado, man dugo, Jesus dal an irig ipalu se ya.
Saen Jesus ai an fun na ilasa man, malan isudag Sakias ile tag irupei, “Sakias, ririan udu. Ŋai gamu oŋ da oŋsa ab lo tumado wa.” Ago tag Sakias ririan idug ilon uyan isag Jesus malan ipareg, iŋaneg iŋsan ab lo diau.
Tamolpein ago dile yan fidian ilod saian go fun diganeg duŋurŋur go dubol, “Iŋ aupasek tamol san ab lo ida diau a.”
Ak man ab log Sakias imasag Tubun en irupei, “Tubun en, uloŋ. Ŋaisag filiag ŋitarpalep, wadan tamolpein mel ad tia yak ŋupidinai a. Taida mi, tamol ŋirawai dugo sad na ŋagam na yan, iŋaned melmel ŋagam na yan naon ago mi ŋutumanip, malan iwoiwo ŋupidinai a.”
Ago tag Jesus ibol, “Gamu ab en san muroun Anut san patu pasek iŋane ya. Man dugo, tamol en dam Abraham malan kubulan ta. 10 Tamol Nanun tamolpein dideg diau la yan abaŋad ilep patud ipasip iŋal o ipalu ya.”
Moni san ru faŋan
Mat 25:14-30
11 Jesus Jerusalem sumeik ipani dugo, tamolpein ilod lo Anut san kagin panek kuai isi wo sumeik ago dubol. Jesus iŋsad kiŋ ilasa wo dak ilod isou se ya, ak man iŋ kiŋ ilasa wak san saen gamugo an niŋen o ru faŋan en ibol irupidai, 12 “Tamol ta yaŋan anda yak kiŋ ilasa wo panu asau ak lo yau. Onte iŋ kiŋ digane gup fon imul pe sen naon na ipalu wa. 13 Yau o dugo iŋanen urat pinein 10 igiaig dupalug, 20 kina anen anen ipidinai dugo irupidai, ‘Moni en aŋanep urat apani yau dop ŋai ŋamul a.’
14 “Gug tamolpein a murnap iŋsan kagin panek paen na dumado wan, iŋ dile saian go dumado ya. Ago yak niŋen o tamol an yau dugo patun fo ru digane yaug dubol, ‘Maŋ tamol en maŋsama kiŋ ilasa wo man mamoi a.’
15 “Ago bo man tamol an kiŋ ilasa ya, agog fon imul iŋsinanen na yau. Gamu nam urat pinein a moni ipidinai an igiaig naon na dupalu ya. Moni subuŋan taidam sapita diŋane yan iloŋ o isumianai.
16 “Urat pinein a malmalan ipalu yan ibol, ‘Tubun en, oŋ ŋai 20 kina panag an lo didaeŋ urat ŋiganeg, oŋane 200 kina subuŋan taidam ŋiŋane ya.’
17 “Kiŋ an irupeig ibol, ‘Oŋ urat tamol uyanan mok a, oŋane urat kagin pani uyanan a. Oŋ biabi kitik e bani lo ŋigane emaiak kagin pani uyanan a, amaiak niŋen o taun 10 bani lo ŋidiri da, gamu iŋsad tirnek tamol lasa wa.’
18 “Agog urat pinein neinta ipalug ibol, ‘Tubun en, oŋ ŋai 20 kina panag an lo didaeŋ urat ŋiganeg, oŋane 100 kina subuŋan taidam ŋiŋane ya.’
19 “Agog iŋanen tamol tubun en pinein an irupeig ibol, ‘Oŋ taun 5 bani lo ŋidiri da, gamu iŋsad tirnek tamol lasa wa.’
20 “Agog pinein tinin te ipalug ibol, ‘Tubun en, oŋane 20 kina ebo ya. Ŋai yamel kilaken lo ŋuminamig yen a. 21 Ŋai oŋ o ŋarer. Man dugo, oŋ tamol silei a. Oŋ abi san urat tamol sad silali naon ŋane da.’
22 “Ago tag ru naon irupeig ibol, ‘Oŋ urat pinein saia geig a. Ŋai oŋsigane ru ubol an nam ŋukubianop ŋile wa. Oŋ uloŋ ak, ŋai abi san urat tamol sad silali naon ŋiŋane da. 23 Fun an niŋen o ŋaineg moni an moni ab san urat tamol pani ak man, iŋ ka urat ipani wa, an lo saen ŋai ŋamul dop moni an san tim an da ŋiŋane wa. Ata wo oŋ ago ta gane na yak i?’
24 “Agog kiŋ an idaŋsag tamol a siŋiren na dutur dan irupidai, ‘Tamol en san na 20 kina aŋanep urat pinein a 200 kina aman da yan apani.’
25 “Agog tamol a ru an duloŋ an durupei, ‘Tubun en, tamol an moni idaisuda mi yabi da, 200 kina aman da la ya!’
26 “Ak gug kiŋ an ru naon igo ibol go irupidai, ‘Talpein enti iŋ da yan, ŋai suguan taidam ŋupanip an lo iŋ idaisuda wa. Ak man, enti iŋ tinin lo tia agod, gidad iŋ kitek da bo man, iŋsan melmel an banin lo dupasi itout a. 27 Aria, ŋaisag ager adi ensauta a ŋai iŋsad kiŋ ŋilasa san o dumoi an, aŋal dida apalup, ŋai naog na afup dumat a.’ ”
Jesus kiŋ igo woŋ Jerusalem na iladu ya
Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Jon 12:12-19
28 Jesus ru an ibol itout go imug Jerusalem na yau. 29 Did Oliv fo itor go panu uraru yaŋadi Betfage iŋ Betani da sumeik dugo, iŋanen megeloum nuŋod urarum idinaig naon na dumug diau a. Ago dugo ru kagin igo irupidai, 30 “Aŋ nuŋom urarum panu o tile dan ante au a. Aup doŋki nanun ta dususeg itur dak ante ale wa, talpein ta gubak mi fufo imasi man tia ya. Doŋki nanun an kam apasip aŋanep ŋaisag na apalu. 31 Tamol ta ru aman da dop, aŋ igo arupei, ‘Tubun ak urat ipani wo da.’ ”
32 Agog diaug melmel fidian Jesus ibol ago mi dile ya. 33 Saen doŋki nanun an san kam dusupasi dugo, muroun ipalug isumianai, “Ata wo doŋki nanun en apasi dak i?”
34 Ago dugo ru naon durupei, “Tubun ak urat ipani wo da.”
35 Agog doŋki nanun an diŋaneg, Jesus san na dupalu ya. Agog doŋki nanun an patun fufo kulos duruwarig, Jesus dubunawig fo isudag imasig diau a. 36 Jesus dal na yau dugo tamolpein malan tubun geig an iŋsiganed kulos milae milae ak dupasi dugo dal te duruwari se ya.
37 Saen Jesus Jerusalem sumeik ipani dugo Did Oliv fo dal nok idu an lo iŋanen megeloum malan tubun, fun diganeg yousai lo Anut yaŋan diabisa dugo muguruŋ dupani se ya. Man dugo, iŋ kulob girager wei kasik a Jesus gubak mi igane se yan dile ya. 38 Iŋ igo dubol,
“Kiŋ e Anut yaŋan lo ipalu den bar iŋane ya!
Kumaen panu na maror yen. O Anut per lak na geig ak per mupano da!”
39 Agog tamolpein an luluŋad lo Farisi aenta dutor dan ru an duloŋ dugo dumasa saian go Jesus dupei, “Girek maŋau, oŋsa megeloum pidaip awad itau!”
40 Gug Jesus ru naon igo irupidai, “Ŋai ŋurupaiaŋ da. Iŋ dutokubol san tia ya. Iŋ awad itau tap, pat e dien dan naod diŋanep per dupanag a!”
Jesus Jerusalem niŋen o itata ya
41 Saen Jesus Jerusalem sumeik ipanig ile man, ilon tubun mi muruan go malan turon idug, 42 igo ibol, “Oŋ saen en lo mi maror san dal uloŋ ak man, muruan a oŋsa na ipalu dan ta ilasa na wa. Ak man gamu dal an imianuk go oŋ ule san tia ya. 43 Oŋsa saen ipalu wa. Ager adi dubuluwop oŋ giraŋe ananae mi lo dupalup, tan dufutip oŋsa sep giraŋen na dutumanip lo diladu san dal digane wa. Gigin fidian lo dupalup dubuluwop dupino wa. 44 Iŋ dufunop daoŋ dupano wa, agod tamolpein a oŋsa sep ilon lo dumado dan dufu yaup fidian dumat a. Oŋsa pat ta kisaek o lian pat sen ak tinin fufo na ta yen na wa, tia, oŋsa pat fidian dugufututep diabibol tan na dudu wa. Fun dugo, oŋ saen a ate Anut ŋai tinig lo oŋsa na ipalu yan ta ule uloŋ na ya.”
Jesus tempel lo dadeŋ tamol irubai a
Mat 21:12-17; Mak 11:15-19; Jon 2:13-22
45 Jesus tempel san ar ilon lo iladug, aben ante didaeŋ tamol fidian ikudaig patun fo dilasa ya. 46 Iŋ igo ipidai, “Anut san buk lo ru en digire ya, ‘Ŋaineg ab man gudanek san ago dubol a,’ ak man aŋ agane ilasag ‘gumagam adi sad mianuk ab’ igo agane da.”
47 Nal fidian Jesus tempel san ar lo iladug tamolpein maŋau ipiteŋanai se ya. Ago dugo pris gurman adi, kubiaeŋ san girek maŋau, agod tamolpein sad gurman dufuni imat o dal abaŋ diabi wo digane se ya. 48 Ak man iŋ dufuni imat san dal ta dile man tia ya. Man dugo, tamolpein fidian iŋsan ru duloŋ o tubun mi dumat. Iŋsan ru samukan ta iriŋanai san man dumoi.