24
Jesus fon kumaen imasa da ya
Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10
Aria, ubou san nal Sabat dubol dan* itout go nal patun fo, ubou turan san nal malmalan, tidom lom geig, pein gureŋ mumalun uyan uyan ak fidian dukubune yan disinig, mutou fun na diau a. Mutou fun na dilasag, pat tubun a ate mutou awan dufutani an awan dubuli yau la yan dile ya. Ago tag gib ilon lo diladu yak gug Jesus san sisanun ta dile na ya. Agog kankan ifu dugo dutur ibol ak, tamol ta urarum, iŋsad kulos weil irafule dan san lilaman igo woŋ ak, giraŋed na dilasag dutur dugo dil a. Pein an tubun kasik direr go naod itakok tan na idu ya. Agog tamol uraru an durupidai, “Aŋ ata wo tamol dumat ak luluŋad lo tamol kumaen ak abaŋan abi dak i?” Iŋ etna tia. Iŋ kumaen imasa ya. Ilo sou agane, gubak mi saen aŋ iŋ da Galili na amado yan igo irupaiaŋ go ibol, “Tamol Nanun aupasek tamol banid lo diganep, aigim fo dubali wa. Agop nal utol yen gup, fon kumaen imasa da wa.” Ago dubol dugo pein an Jesus san ru ilod isou.
Ago tag mutou dibiseig dumul diaug, megeloum 11, agod tamolpein aenta dida dumado dan dam durupidai a. 10 Pein a diau an: panu Magdala san Maria, Joana, agod Jems tinan Maria. Iŋ pein aenta dam dida diau ak ru an aposel adi naod na dubol. 11 Ak man aposel adi sad ilo sou lo man, ru a pein an durupidai an ŋiŋeo mi a, an niŋen o ilod lo ta rumok na ya. 12 Gug Pita imasag, imaspalug, mutou fun na yaug, iyep pat gubaran ilon lo yau ya. Ak man yamel a ate Jesus san sisanun dufou an mi yen dugo ile tag, kankan gidigidad iŋane dugo fon imul ab lo yau a.
Tamol uraru Jesus dal a Emeas na yau dan te dile ya
Mak 16:12-13
13 Nal kisaek an lo mi luluŋad lo tamol uraru iŋ panu ta Emeas dubol dak lo diau se ya. (Jerusalem biseip, 11 kilomita wau gup, Emeas na lasa wa.) 14 Dal na melmel a fidian ilasa na yan nug lo dukubiai dugo diau se ya. 15 Iŋsed diŋiŋeŋ di diau dugo Jesus iŋsen ilasag, luad isag, dida sisem diau a. 16 Tamol uraru an Jesus dile bo man, Anut malad yafutani an lo iŋ tamol sen ak ta dubol a. 17 Agog Jesus isumianai, “Aŋ so ru ta abol dugo au di?”
Ru an duloŋ go dupartuanig ilo muruan ad da dutur a. 18 Tamol ta yaŋan Kleopas imasag isumiani, “Nag oŋse kisaek Jerusalem na nor warim kulob ilasa na yan ta uloŋ na boi i?”
19 Ago dugo Jesus isumianai, “So mel ta?”
Iŋ ru naon durupei, “Muruan nek a Nasaret tamol yaŋan Jesus dubol dan lo ilasa amaiak niŋen o mabol da. Tamol an iŋ profet. Iŋsan ŋiŋeŋ, urat dam dabai anda igane se ya. Anut, iŋ tamolpein dida dupitiani na ya. 20 Maŋsama pris gurman adi agod idsad gurman fidian dida dubol dugo, Rom san gabman gurman banin lo digane ya. Agog tamol an kot ipanig aigim fo dubalig imat a. 21 Maŋ iloma lo, Anut tamol an Isrel adi patud ipasi wo ipiliani a. Ago igane wo maŋ tinim migane pani na ya, gug gamu tia ya. Taida mi, gamu muruan an ilasa gug nal utol yau la ya. 22 An mi tia, maŋsama pein luluŋad lo aenta tidom lom mutou fun na diau a. 23 Mutou fun na dilasag tubabun gib lo ta dile na ya. Ago tag maŋsama na dumul go igo durupaiama, malad ŋutun dile dugo eŋel uraru dil go eŋel an durupidaig dubol, ‘Jesus kumaen imasa la ya.’ 24 Ago tag maŋ luluŋam lo tamol aenta mutou fo diaug pein adi durupaiama yak ago mi dile ya. Ak man tubabun ta dile na ya.”
25 Agog Jesus irupidai, “Aŋ ilom tia. Ata wo profet adi ru dubol na yan ilom lo ta rumok na yak i? 26 Profet adi kuai tem dubol, Kristus mitep muruan isini gup, iŋanen girager agod yaŋan tubun ak iŋane wa.” 27 Agog iŋsen niŋen o girek lo Moses iŋ profet adi dida niŋen o dubol na yan fun ifulale ya.
28 Agog dupalug, Emeas sumeik dugo, Jesus itaot yau wo igane tag 29 diabituanig durupei, “Ad idu la yak niŋen o umoip, taen.” Ago tag dida ab lo disida ya.
30 Anaŋ diani wo dumasi dugo Jesus bret iŋaneg, Anut ilo uyan ipanig, yafuteg, ipidinai dugo malad ipuk go 31 iŋ duloŋ man, tamol en nek Jesus sen a. Agog Jesus gamu nam malad lo tia yau. 32 Agog tamol uraru an nug ru durupeig dubol, “Oŋ ilo isou, gubak mi saen Jesus id da dal na tureŋ tabi dugo ru fidian girek lo yan fun ifulale panad se yan, iŋsan ru bubed lo nek ibol yai inani dak igo woŋ a.”
33 Agog dumasag fon Jerusalem na ririan dumul go diau. Jerusalem na megeloum 11 an iŋ turad aenta dida dutumanig dumado dugo dil a. 34 Agog iŋ tamol uraru an durupidai, “Rumok geig. Tubun en fon kumaen imasa ya! Saimon Pita sen malan lo mok ile ya.” 35 Ago tag tamol uraru an dam dal na abaŋ dugo dile yan dubol, “Maŋ dam dal na mile yak man iŋ ta maloŋ na ya. Gug saen bret yafuteg ipanama ante dugo iŋ maloŋ a.”
Jesus megeloum naod na ilasa ya
Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23; Apo 1:6-8
36 Tamol uraru an ago diŋiŋeŋ dugo Jesus luluŋad lo ilasag ibol, “Aŋ maror amado.”
37 Agog durut go direr saian. Iŋ ilod lo tamol ŋutun ta naod na ilasa dubol a. 38 Agog isumianai, “Aŋ ata wo arer dak i? Aŋ ata niŋen o ilom weiwei di? 39 Malam ipalup, ŋieg banig ale. En man ŋaiseg. Abiag pe aliag! Tamol ŋutun man tinid tatu an tia ya. Gug ŋai man tinig tatu amag da ya.”
40 Ago ibol go ŋien banin ikibiai dugo dile ya. 41 Iŋ ilod uyan ak man ilod lo kitek ta rumok na ya. Man dugo, durut saian dugo iŋ ilod weiwei, an lo ilod lo rumok san ta pasauman na ya. Ago tag isumianai, “Aŋ etna mel nuaeŋ san ta yen di?” 42 Agog iy gisek ak dupanig, 43 naod nam iŋaneg yani dugo dile ya.
44 Agog irupidai, “Imug ŋurupaiaŋ ak ilom isou. Wagam Moses san kubiaeŋ lo, profet adi sad girek lo, agod Isrel sad kanam buk lo dam, melmel fidian ŋai o digire na yan nuŋon ilasa wa.”
45 Agog iŋsad kankan isofulaleg, an lo Anut san ru girek lo yen dan fun mok duloŋ fufei a. 46 Agog irupidai, “Ru a buk lo digire yan igo ibol: Kristus mitep muruan isinip, imat pe, nal utol gib lo yen gup, fon kumaen imasa da wa. 47 Iŋ yaŋan lo Anut tamolpein ilod ibilisa dop, iŋaned muruan ipasi pidinai an san ru, Jerusalem na fun igane gup, panu panu lo yau a. 48 Aŋ melmel ilasa dugo ale na yan abol dop, duloŋ a. 49 Bai mel ipanaŋ o ibol an ŋau gup, ŋidinip ipalu wa. Ago yak niŋen o Jerusalem na malam aganep amado dop yaup, dabai a lak na yak ipalu wan idup aŋ tinim iŋanefute wa.”
Jesus lak na isuda yau a
Mak 16:19-20; Apo 1:9-11
50 Agog Jesus iŋal go diaug, Betani na dilasa ya. Atnag banin yabisag, bar ipidinai a. 51 Agog ibisawaig, Taman iŋaneg siŋiren na yau a. 52 Tamol a leil digane dan Jesus ubou an dile gug yousai tubun geig ak lo mi dumul go Jerusalem na diau a. 53 Ante saen wei mi tempel lo Anut per dupani dugo dumado na ya.
* 24:1 Sarere 24:1 Sande