6
Jesus man ubou nal yaŋan Sabat dubol dan san muroun
Mat 12:1-8; Mak 2:23-28
Ubou nal ta lo Jesus kon san abi ilon lo itor se ya. Ago dugo iŋsan megeloum dimatigen, an niŋen o iŋ kon nuŋon aenta dufunig banid nam dufufari yau dugo nuŋon diani se ya. Ak man Farisi aenta dubol, “Enta wo aŋ urat a Sabat nal lo tigane san niŋen o idsad kubiaeŋ ipadau amaiak agane dak i?”
Ago man Jesus ru naon irupidaig igo ibol, “Nag mel e Dawid igane yen ta asuti na ak i? Iŋ iŋanen turan muroun dida kadag san saen lo anaŋ o dumat go, Dawid Anut san ab lo iladug, bret a Anut naon na didirig dien an isinig, iŋanen yu tamol adi dida diani a. Bret an tamolpein fidian lo geg a, nek Anut san pris mi diani wa.” Agog irupidai, “Tamol Nanun man iŋsen Sabat nal an muroun.”
Jesus Sabat nal lo tamol banin saian ak ikubune ya
Mat 12:9-14; Mak 3:1-6
Juda sad nal gun Sabat nal taidam lo Jesus ubou ab ta lo iladug, tamolpein Anut san ru ipiteŋanai se ya. Tamol ta banin saian ak dam saen an lo imado ya. Banin won ak ikurŋak a. Kubiaeŋ san girek maŋau iŋ Farisi dida malad ti ibol dugo, Jesus leil dupani se ya. Jesus Sabat nal lo tamol ta ikubune dop dile wo malad digane da, man dugo, dal abaŋ dilep lo Jesus ru dupani wo ilod ibol se ya. Gug Jesus iŋsad ilodi an iloŋ tag, tamol banin saian an irupei, “Oŋ masap, titiŋae mi utur.” Ago tag imasag yaug titiŋae mi malad lo itur se ya. Agog Jesus girek maŋau iŋ Farisi dida isumianai, “Idsad kubiaeŋ dugo ibol i? Id ubou nal lo kagin uyan ak tigane wo? Tia, kagin saian ak tigane wak i? Tamol ta tibinawi wo? Tia, ta daoŋ tupani wak i?” 10 Agog Jesus tamol an fidian yil ilubanai ak gug ru naon tia tag, tamol an irupei, “Bani wate.” Tamol an ago iganeg, banin gamu nam uyan ilasa ya.
11 Ak man iŋ tiŋaed tubun mi saian go, enso muruan ta Jesus dupani san niŋen nug lo diŋiŋeŋ se ya.
Jesus aposel 12 ipilianai a
Mat 10:1-4; Mak 3:13-19
12 Murnag nal ta lo Jesus igudani wo did fo yau a. Tidom milaen igudani dugo yaug salso idu. 13 Tidom lom iŋanen megeloum igiaig dupalu ya, agog 12 ipilianaig yaŋad aposel* ibol a. 14 Iŋ yaŋadi igo iri a: Saimon yaŋan neinta Pita ibol, iŋ tein Andru, Jems iŋ Jon da, Filip iŋ Batolomiu da, 15 Matyu iŋ Tomas da, Jems, Alfias nanun, Saimon, yaŋan neinta “Rom sad ager tamol” dubol da, 16 Judas, Jems nanun, agod Judas Iskeriot. Mitep tamol an Jesus ager banid lo igane wa.
Jesus iŋ tamolpein wei mi ikubuniaig uyadi a
Mat 4:23-25; Mak 3:7-12
17 Murnag Jesus iŋsan megeloum dida dudug, tan aten fo dutur se ya. Tamolpein wei mi dususag Jesus fun na dutur dulubani a. Agog tamolpein malan tubun, Judea provins lo, Jerusalem na, gob sad taun uraru Taia iŋ Saidon da sad loŋ na yan dam dususag dutumani a. 18 Jesus san ru duloŋ dop, subam ad da yak dam ikubuniai o dupalu ya. Tamolpein ur saian ad da yan ikubuniai se ya. 19 Dabai iŋsan na ipalug tamolpein ikubuniaig uyadi an lo, tamolpein wei kasik tinin dusupurip uyad dilasa wo siŋiren na dupalu se ya.
Bar iŋ muruan da
Mat 5:1-12
20 Jesus iŋanen megeloum lo leil igane dugo ibol,
“Aŋ a mel amam tiag amado dan, bar aŋaneg amado da.
Man dugo, Anut san kagin panek man aŋanem mok a.
21 Aŋ a gamu amatigen dan, bar aŋaneg amado da.
Man dugo, murnap aŋ luam ipuk a.
Aŋ a gamu tinaŋ abi dan, bar aŋaneg amado da.
Man dugo, murnap aŋ asel a.
22 Saen Tamol Nanun niŋen o diliaŋ saian dop,
dukudaŋ dop, kukok am digane dop, aŋanem yaŋam saian ago dubol dan niŋen o diabianaŋ dan,
aŋ bar aŋaneg amado da.”
23 “Saen an lo yousai lo asokalik dop ilo uyan am da amado, man dugo, aŋanem naon a Anut ikubune lag kumaen panu na yen dan man tubun geig a. Nek muruan naon kisaek mi iŋaned tubud baged profet adi a imug dumado yan dupidinai se ya.”
24 “Gug aŋ filiam am da yan kagin agane wa.
Man dugo, tan en lo mi madok uyan ak aŋane ya, murnai san tia ya.
25 Aŋ gamu luam ipuk dan kagin agane wa.
Man dugo, aŋ murnap amatigen geig a.
Aŋ gamu asel dan kagin agane wa.
Man dugo, murnap aŋ ilom ipapao dop tinaŋ aru agane wa.
26 Aŋ a tamolpein yaŋam diabisa dan kagin agane wa.
Man dugo, iŋ tubud baged wagam profet sewak adi niŋedi wo ago mok digane na ya.”
Ager ilod tupidinai san kagin
Mat 5:38-48; 7:12
27 “Aŋ a ŋaisag ru aloŋ dan ŋai igo ŋurupaiaŋ da. Aŋanem ager niŋedi wo amat a. Ta iliaŋ saian tap, aŋ iŋ ale uyan dop kagin uyan ak mi iŋ o agane wa. 28 Ta imisilanaŋ tap, bar uyan ak mi apani wa. Ta naom ifute tap, iŋ niŋen o Anut agudani wa. 29 Ta kudaŋam igufute tap, abilisap aenta dam ka igufute wa. Ta aŋsam madid san kulos milaen ak iŋane tap, alefuni dop siot dam ka iŋane wa. 30 Ta aŋsam mel ta wo igod tap, apani. Go ta aŋsam mel iŋane tap, mel an ipanaŋ imul o ta agudani na wa. 31 Kagin uyan ak aŋ lo digane wo amat dan, ago mi iŋ lo agane wa.”
32 “Ak dugo, tamolpein a oŋ niŋe wo ilod dupano dan mi ilo pidinai tap, Anut naon uyan ak ta ipano wak i? Tia geig a. Man dugo, aupasek tamol adi dam kagin nek ago mi digane na ya. 33 Tia dugo, tamolpein a oŋ dibinawo dak mi binawai tap, an lo dugo woŋ naon ule wak i? Tamol saiadi ak dam ago digane da. 34 Tia dugo, oŋ tamolpein a mel naon dupano wak aloŋ dan mi mel pidinai tap, an lo dugo woŋ naon ule wak i? Tamol saiadi ak dam nug mel dupani dop, naon dam ago mi diŋane da. 35 Gidad. Aŋanem ager ilom ipidinaip, kagin uyan ak mi iŋ lo agane wa. Ta mel apani tap, naon ipanaŋ o ta abol na wa. Ago agane tap, murnap naon tubun ak aŋane dop, Anut lak na yan nanun mok amado wa. Man dugo, Anut sen tamolpein a ilo uyan ru ta dupani na dan, agod a iŋsed mi wo ilo sou digane dan dam, ilon ipidinai da. 36 Ago yak niŋen o nek ibol Bai Anut aŋ ilon imuŋanaŋ dak ago mi, aŋ dam tamolpein aenta ilom imuŋanai a.”
Aenta abitiniai san kagin
Mat 7:1-6
37 “Oŋ tamolpein aenta bitinaek lo ta giniai na wa, an lo dop Anut dam oŋ bitinaek lo ta iginio na wa. Oŋ muruan niŋen o tamolpein aenta biai dudu umoi, an lo dop Anut dam ta ibio udu na wa. Tia, iŋsad aupasek ilo iŋaoŋ a, an lo dop Anut dam oŋane aupasek ilon iŋaoŋ a. 38 Tamolpein mel pidinai tap, Anut dam nek ago mi ipano wa. Tubun mi pidinai tap, Anut dam tubun mi ipanop, awan isa wa. Tou sapta a pidinai dan, tou naon kisaek mi ŋane wa.”
39 Agog Jesus ru faŋan en ibol, “Tamol ta malan tia yak, mala tia neinta ka dal ikubiai pani wak i? Tia geig. Urarum gubog lo diau dudu wa. 40 Talpein a maŋau iŋane dan, iŋsan girek maŋau ta iriŋani na da. Ak man saen maŋau iŋane itout dop maŋau iŋ lo awan isa man, iŋsan girek maŋau igo ilasap imado wa.”
41 “Dugo woŋ go metmet samun ta tei malan lo ule gug oŋsigane mala lo ai lapan yen an ta kubiani na yak i? 42 En dugo woŋ tei rupeip ubol, ‘Gane dop metmet samun an mala lo yak ŋupasi yau,’ dugo oŋsigane mala lo ai an nal fidian mi ago yen di? Oŋ bale uraru ama, imug mi sigane mala lo ai lapan an pasi gup, lo abaŋ ka ule uyanan dop, lo tei malan lo metmet samun an pasi yau a.”
Ai iŋanen nuŋon da sad ru faŋan
Mat 7:16-18; 12:33-35
43 “Ai uyan ak iŋ nuŋon ta ifu saian na da. Nek ago mi ai saian ak dam nuŋon ta ifu uyan na da. 44 Ai fidian nuŋod lo mi taloŋ da. An ai uyan dugo an ai saian ak tabol da. Tamolpein ai gurab nuŋon yuk dudurun anda yak fo ta diŋane na da. Wain nuŋon dam ai saian dudurun anda yak fo ta diŋane na da. 45 Tamol uyan ak iŋ mel uyan uyan ak tinin ilon lo itumanai an lo kagin uyan uyan ak mi iŋal dop an idirai dilasa wa. Ak man tamol saian ak iŋ mel saiak saiak tinin ilon lo itumanai an lo kagin saian saian ak mi iŋal dop an idirai dilasa wa. Man dugo, kagin saian ak boi, uyan ak boi, tamol ilon iŋanefute yan iŋanep awan lo ibol ilasa wa.”
Ab bek kankan milaen ak anda, agod ab bek kankan an tia ya
Mat 7:24-27
46 “Aŋ ata wo ŋai niŋeg o ‘O Tubun en, O Tubun en’ abol dugug ŋai awag ta abi na di? 47 Tamol enti ŋaisag na ipalug awag iloŋ go awag kagin ipani dan iŋ fun igo: 48 iŋ nek ibol maŋau tamol ab yabi wo dugo bag san gib kuror mi yabig, pat nam bag fun isue sakar ak igo woŋ a. Agog saen ui tubun ak isi dugo, lom dam idug tim ifureg ab an ifuni bo man, ab an ibili idu san tia ya. Man dugo, ab an pat nam yabi an lo itur sakar a. 49 Ak man talpein ru e ŋabol den iloŋ gug awag kagin ta ipani na dan, iŋ man nek ibol ŋiŋeo tamol igo ya, iŋanen ab yabi wo dugo gib ta yabi nag, lul fufo mi yabi ak igo woŋ a. Agod saen ui isig lom tubun ak idu dugo tim dam ifureg, ab an ibili idug iratitale yau a. Agod ab an san pitiŋinek man saian geig a.”
* 6:13 Yaŋak an fun: Anut awan ŋanep wau.