14
Alugo Woiyawa a ombenena
Uyahinei ona wileta kadidili po ona lauhogala ma gasi ona wileta po Yaubada Alugona a ombenena uyahita ona tuhagaya naka ani’mbenena dewadewana ipa Yaubada a baha tana ipikogeya. Ma ani’mbenena gehouna lawa uyahita naka pona geha uyahihiyei ta ibaabani. Bahahi anona naka Yaubada uyahina ta ibaabani ma ega lawa uyahihi tata ibaabani. Uyahinei bahahi anohi lawa ega hita hanapugehi babana Alugo Woiyawa a kadidiligei ginouli laugowagowadahi ta ibaabaniyehi. Ma apo tu bahapiko Yaubada a baha ina ibaabaniyeya yaka lawa u nugonugohi ina lugadagadali po hai ani towolo kadidili ma hai hagu ma hai lunugotootogo hina tuhagaya. Inapa lawa gehouna pona tapunei ina ibaabani naka tauna tunawana e haguhagu meya tamogi inapa tu bahapiko gehouna ina ibaabani naka tu witumagana boluhi e haguhaguhi. Tau u luhogala ipa atapumi pona tapuhiyei ona ibaabani, ma u luhogala baneina ipa ona bahabaha piko babana tu bahapiko hai bagibagi ginouli baneina. Ma pona tapuhiyei wibaabanina naka ega ginouli baneina ma inapa lawa gehouna baha anohi ina laugeletehi naka ginouli dewadewana bolu hai hagu binei.
Walewalehiu, apo a nehi uyahimi po pona tapunei ana ibaabani nugote apega hagu ona tuhagaya. Ma apo a nehi uyahimi yaka Yaubada a hanapu gowagowadana a wogeleteya po awai a nugonugotuhuhi a paliwelemi, po gasi Yaubada a baha a bahabaha pikogeya, po a wiatatiyemi, uyahinei hagu apo ona tuhagaya. Ega a dumalu ipa mei dilehu ta huwehuwena yabayababaya ma lougo gadona ta lawilawi, naka apega kikina lawa hina nonola tuhagaya. Ma apo himogo hina huwehuwena yabayababaya naka daguguna apega ta nonola tuhagaya po tana pa noka gawiya binei. Tauta naka pitena inapa ega tana ibaabani dumalu ata baha lawa apega hina nonola tuhagaya babana ata wibaabani mei gololo yabayababa. 10 Hoi hipuli pona tapuhi po tapuhi he memae ma tupo emosi po emosi tauhi ponahi dumana hi hanapugeya. 11 Tupo gehouhi ponahi ega ata hanahanapugehi uyahihi tau mei hewahewa babana a winugoneina po ega emoemotau ponahi a hanapugehi. Mei tauhi gasi ega emoemotahi ponau hina hanapugeya. 12 U lawa, inapa nugonugomi ani’mbenena ona waya po uyahimi yaka ona wileta po Yaubada Alugona a ombenena uyahinei a bolu ona wikadidilihi.
13 Ma apo iyai uyahimiyei pona tapunei ina ibaabani yaka ina laupali Yaubada uyahina ipa baha anona ina weleya po lawa uyahihi ina palipaligeleteya. 14 Ma inapa pona tapunei a lupali naka alugou yawa e lupali po u bahahi anohi ega ata hanapugehi. 15 Ega yaka awai apo a dewaya? Geka pite: pona tapunei apo a lupali po gasi ponaugei apo a lupali. Ma pona tapunei apo lougo a lawi po gasi ponaugei apo lougo a lawi. 16 Apo tam iyai pona tapunei una wotalagae ma anona om lawa ega hina hanapugeya naka iyowai ma apo bolumi ona lueena gogona. 17 Om wotalagaena i haki ma tamogi ega ita haki duma babana om lawa ega uta haguhi.
18 Yaubada a mamala dumaya babana pona tapuhiyei a ibaabani duma, ma apoma taumi. 19 Ma tapalolo omboina gogonana uyahina nugonugou pona awai a hanahanapugeya uyahinei wiatatiyana kukuna a baheya lawa uyahihi, ma ega ata luhogaleya pona tapunei ana ibaabani duma babana lawa ega hita hanapugeya.
20 Walewalehiu, nugonugomi ega hina itunowanowa ma nugonugomi hina wilawa banai. Ma ega dewa apapoe binei ona inugonugotuhu duma ipa ona hanapugeya. 21 Matababana lugagayo Bukana u hinena i baheya i pa,
‘Yohola hewahewa apo hina nei
po pona tapuhiyei u bolu hina paliwelehi
ma tamogi u bahahi apega hina wotagohi.’
Yaubada a baha geka pite.
22 Pona tapuhiyei ta ibaabani naka wekiwekilala ega tu witumagana ubeita ma tu meuputa ubeihi. Ma bahapikogei ta ibaabani naka wekilala ega tu meuputa ubeihi ma tu witumagana ubeita. 23 Itapa taumi tapalolo binei ot’omboina gogona po pona tapuhiyei ota ibaabani ma tauhi tu meuputa apo hita lui mai po pona waipilipilihi hita nonolihi apo hita pa, ‘O badebade!’ 24 Ma inapa Yaubada a baha ona bahabaha pikogeni ma tauhi tu meuputa hina lui po bahapikona hina nonoli apo hai powa hina galena tuhagahi ma hina wigou mehi, 25 ma hai nugotuhu gowagowadahi tu bahapiko apo hina paligeletehi. Yaka tu meuputahi hina polou po Yaubada hina wotalagiyeya, ma hina pa, ‘Moina dumana, Yaubada u hayami e memae.’
Tapalolo gogona palihibahibana
26 Walewalehiu, u baha a baba gegeka: apo tapalolo binei on’omboina gogona yaka lawa gehouhi lougo hina wononogogeya ma lawa gehouhi hina wiatatiyana ma gehouhi nugotuhu wouna hina paligeletehi ma gehouhi pona tapuhiyei hina wibaabani yaka lawa gehouhi bahahi anohi hina paligeletehi po naka bagibagihi uyahihiyei lawa ta wikadidilihi. 27 Ma inapa pona geha lawahi hina ibaabani yaka naka i haki apo luwaga bo tonuga hina wibaabani ma tamogi emosi po emosi hina wibaabani ma hai baha tu’mbuibui apo bahahi anohi ina paligeletehi. 28 Ma inapa ega pona tu’mbuibui ina memae ega emoemotana po iyai pona tapunei ina wibaabani tapalolo u hinena yaka tauna tunawana nugonugonei ina wibaabani Yaubada uyahina.
29 Ma tu bahapiko luwaga bo tonuga hina wibaabani po ona lutanigana yaka hai bahahi ona inugonugotuhugena imahiyehi. 30 Apo tu bahapiko gehouna ina ibaabani ma lawa gehouna nugotuhu wouna ina tuhagaya yaka ina towolo po ina paligeleteya po tu bahapikona ina todi. 31 Naka pite atapumina emoemotami emosi po emosi ona bahabaha piko po atapumina omi hanapu po omi hagu ona tuhagahi. 32 Tu bahapiko emoemotahi po hai wibaabani hina galena iteteya, 33 babana Yaubada tauna e laidumadumaluta yaka anai nugohegoyata ta tapatapalolo.
34 Ma taumi wiwine tapalolo uyahina ona genuwana imahi ma ona lautanigana mei tu witumagana meyagai atapuhi uyahihi? Matababana Buka u hinena Mose a lugagayo wiwine ubeihi ipa apega hina tanitaniwaga ma hina iyateyate. 35 Ma wiwine inapa nugonugomi awai gehouna ona hanapugeya yaka omi numa u hinehi agagomi ona lubayadehi po hina wiatatiyemi. Matababana wiwine tapalolo u hinehi he ibaabani ani wihinimaya uyahita. 36 Ega ona nugonugogegae po ona pa taumi tunawami uyahimiyei Yaubada a baha e gelegeleta bo tunawami uyahimi e memae.
37 Ma apo iyai ina nugotuhu meya po ina pa tauna tu bahapiko ma Yaubada Alugona uyahina yaka u baha geka ina kawamoineya naka Yaubada uyahinei i nei. 38 Ma inapa lawana u baha ega ina kawamoineya yaka a baha ega ona kawakawamoineya.
39 Uyahinei, walewalehiu, ona wileta kadidili po Yaubada a baha ona bahabaha pikogeya ma pona tapuhi wibaabanihi ega ona guduguduhi. 40 Ma tamogi ginouli atapuhi ona laidumaluhi omi tapalolo uyahina.