17
Apapoe
(Matiu 18.6-7, 21-22; Maki 9.42)
Yesu a hewahewali ugolihi i pa, ‘Ani peu ludadanahi apo hina nei, tamogi iyai i dewahi po he waawala tauna tu nugodubu. Apo ita dewadewa duma itapa gaima baneina u gadouna hita duli ma u boga hita halena hopuneya. Ma ega ita dewadewa geka tu tapitapiya ina dewaya po apapoe ina dewadewaya. Awai o dewadewahi ipa ona gagalena imahi.
‘Inapa walehim apapoe ina dewaya yaka una paliyeya. Ma inapa paligigila ina laupaliyeya yaka una paligigili. Ma inapa ugolim apapoe mala 7 iyetei ina dewaya ma ina luhagawileya po mala 7 ina pa, “A mamala dumam ma una paligigiliu,” tam ipa una paligigili.’
Witumagana
Tu wituwetuwega Guyau ugolina hi baha hi pa, ‘I witumagana una wilatahi.’
Ma Guyau i pa, ‘Itapa ami witumagana mei ihagila polana apo geka mayouna ugolina ota pa, “Una gunahapum po u boga una ugota mem,” apo ita wiponawogogemi.’
Tu poula a bagibagi
Yesu i baha nae ugolihi i pa, ‘Iyai gehouna a tu poula hau tano ita laidogo bo sipi ita gagalena itete po ita gunagunawileya ma apo ugolina ita pa, “Una bulili mai po una am,” bo? Apeega. Tamogi apo ita pa, “U yam una wononogogeya ma am ani poula kalekona una oteni ma una pupouleu a sigana a am ma a uma woloe. Ma muliyei apoma una am ma una uma.” Tu poulana apega ina mamali babana a baha tuawana i wiponawogogehi. 10 Ugolinei emoemotana mei taumi. Hougana ami bagibagi atapuna a bahebaheya ona wikokowi ona pa, “Ega i dewadewa awai binei ipa una maamaliyai babana tiyai tu poula hota. Ma i bagibagi tuawana to dewaya.” ’
Yesu lawa magouhi 10 i luyawahihi
11 Yesu Yelusalem binei i nenae naka Samaliya sigana ma Galili sigana ma tipolihiyei i honoga po i nae. 12 Ma meyagai gehouna ugolina i luilui po olooloto lepelepelohi magouhi 10 uheiya hi towotowolo ma i galehi. 13 Tauhi hi otu hi pa, ‘Bada Yesu, una lunugotootogeiyai.’
14 Hougana i gagalehi po ugolihi i baha nae i pa, ‘Ona nae po Yaubada tu witalaguyaba ugolihi ona wogeletena memi.’ Ma hougana tauhi hi nenae ma kelohi hi poi.
15 Apoma tulahi gehouna i gagalena meya po i luyagohana yaka ponana i lata ma Yaubada i wotalagiyeya ma i gunawileya. 16 I nei po Yesu u aena i polou hopu ma i mamali. Tauna lawa Samaliyagei.
17 Apoma Yesu i pa, ‘Lawa magouhi 10 hi luyagohana. Ma magouhi 9 meka? 18 Iyowai po geka tu wihewahewa tuawa hotana i gunawileya po Yaubada i wotalagiyeya?’ 19 Ma i baha nae lawana ugolina i pa, ‘Una towolo po una nae. Amaka am witumagana i wiluyagohanim.’
Yaubada anani taniwaga a nei
(Matiu 24.23-28, 37-41)
20 Yaubada anani taniwaga a nei binei Palisi lawahi Yesu hi lubayadeya po tauna hai baha i wimiheya i pa, ‘Yaubada anani taniwaga a nei apega wekiwekilalana awai hina galeya. 21 Apega iyai ina pa, “Gegeka ona galeya,” bo “Nonoka ona galeya.” Matababana Yaubada anani taniwaga naka taumi u hayami.’
22 Apoma i baha nae a hewahewali ugolihi i pa, ‘Iyeta he nenei apo ami luhogala ipa Lawa Moinau u houga nei hilaki ota galeya, ma apega ona galeya. 23 Ma apo u nei binei ugolimi hina ibaabani hina pa, “Noka hosi ona galena nae,” bo “Geka hosi ona galena mai.” Tamogi ega ona nenae po ega ona wotagohi. 24 Matababana mei namanamala e lunamaleya po yada u aliyana e yayahi naka e nei po e nae po u tupona. Naka pitenana apo Lawa Moinau u iyeta ugolina. 25 Tamogi wiyuwa magomagouhi apo a wialonihi po geka hapanana lawahi apo hina wihinigigiyeu.
26 ‘Mei Nowa a houga emoemotana mei gasi apo Lawa Moinau u houga, 27 babana Nowa a houga ugolina lawa hi’mam po hi umuma po hi kawakawalulu po hi tawitawine ma Nowa wam ugolina i gelu. Ma goila i hopu po atapuhi i unihi.
28 ‘Emoemotana mei gasi Lota a u houga. Lawa atapuhi hi’mam po hi umuma po hi gimagimala po hilaupehi po hi launuma. 29 Iyetana Lota Sodom i nenehaleya, Yaubada mayau alalatana yadei i himila hopu neiyai po atapuhi i unihi.
30 ‘Noka pitenana apo Lawa Moinau u iyeta lugeletana hougana ugolina. 31 Noka iyetana ugolina iyai a numa uputana e mamae apega ina lui po a ginouli ina tamatama. Emoemotana gasi iyai hau tano ina wobagibagi, apega ina gunawileya a kaleko binei. 32 Lota agona ona nugotuhuya. 33 Iyai a luyagohana ina bibiyeha yaka apo ina haleya. Ma iyai a luyagohana ina haleya yaka apo ina womomohi. 34 A paliwelemi, noka upomna apo lawa tulana mitehi hau liyapa hina eneno po emosi Yaubada ina wihaleya ma emosi ina mamae. 35 Wiwine luwaga apo pegapega hina yamapu po emosi Yaubada ina wihaleya ma emosi ina mamae. [ 36 Ololoto luwaga apo hau tano, po emosi Yaubada ina wihaleya ma emosi ina mamae.]’
37 Yesu a hewahewali hi lubayadeya hi pa, ‘Guyau meka hosi?’
Ma tauna i pa, ‘Meka hosi waewae hina yamtuboina naka hosi popoya.’