14
Tu wiluyagohana a lawa hai lougo
Ma a itotolana po Sipi Natuna a galeya, Saiyoni oyana u tepana i towotowolo ma lawa magouhi tausana 144 mitehi hi memae naka Amana ma tauna gowahi gilumana u tepahi i memae. Ma yadei dagugu gehouna a noonoli mei goila kolokololona ma gololonana mei palele. Po gololohi a noonolihi mei hai ani wigohagoha gita ponahi hi haki wahaga. Ma lawa boluhi hi towotowolo Yaubada anani tugula wasawasana u naona, ma mimituwa wohepali ma tanitaniwaga u naohi hi towotowolo ma lougo wouna hi lawilawi. Ma lougona ega iyai emoemotana po ina hanapugeya ma bolu magouhi tausana 144 tauhi tunawahi emoemotahi, tauhi tu mehipuli ma Yaubada i gimalehi po i luyawahihi. Geka lawahi tauhi nugonugohi wabolahi ega apapoe binei hita winene yabayababa wiwine mitehi, ma tamogi Sipi Natuna hi wotago imahiyeya apo meka ina nenae tauhi mitehi. Tauhi Yaubada amaka i gimalehi lawa magomagouhi u hayahi, po tauhi ani’mbenena tahatahayana Yaubada ma Sipi Natuna ubeihi. Tauhi ega hita ikoyakoyama po ega kikina hai apapoe.
Tu winoyanoya tonuga hai tuwega
Tu winoyanoya gehouna a gagaleya ma yada uyahina i lupa po i tuwetuwega noya memewahagana i ipaliweleneya tu mehipuli ataputa uyahita naka ani taniwaga po guguni, po pona, po bolu emosi po emosi uyahita. Tu winoyanoyana ponana i lata ma i ibaabani i pa, ‘Yaubada ona matuteya ma ona wotalagiyeya, babana a houga luhetala amaka i geleta. Tauna yada ma hipuli po gasi boga ma goila Tu wiwawalihi u matana ona polou po ona wootalagae.’
Ma tu winoyanoya wiluwagana i wotagoya po i ototu i pa, ‘Babiloni dobu baneina amaka i peu, amaka i peu, babana a wine uyahinei ani taniwaga magomagouhi i wiumahi po hi badebade. Wine naka matamaga dewahi apapoehi.’
Tu winoyanoya witonugana mulihiyei i nenei i otu i pa, ‘Iyawoi mimituwa tahatahayana he wootalagiyeya ma a talaoloto uyahina he polopolou po a wekiwekilala u nimahi po u tepahi, hi wiwaya 10 tauhi Yaubada a wine kadikadidilina apo hina umaya, ma winena naka Yaubada a uyogigai dumana amaka i hiwogi uyogigai keyakana uyahina. Ma mayau waipoyana po gaima waipoyana lawa apo mayana hina waya, Yaubada a tu winoyanoya waiwoiyawahi po Sipi Natuna u matahi. 11 Ma mayouna bogahuna e gegae ega sigasigana po ega anani kokoe. Yaka tauhi mimituwa tahatahayana ma a talaoloto uyahihi he polopolou po gowana wekiwekilalana hi wiwaya, hai wiyuwa ega sigasigana iyeta po ididibala uyahihi.’ 12 Geka binei ma ipa Yaubada a lawa waiwoiyawahi hin’omtaibagibagi po tauhi a taniwaga hina wiponawogogeya ma Yesu hina wotago imahiyeya.
13 Ega yaka baha yadei a noonoli ma i pa, ‘Geka una gilumi inapa iyawoi tauhi Guyau tu wotago imahiyena hina hilage apo hina kaoha.’
Ma Alugo Woiyawa i baha i pa, ‘Baha dumana hina wiyagohina, hai upuhegoya mihana apo hina tuhagaya.’
Hipuli mahulana
14 A itotolana po yaloi wakewakekena a galeya ma yaloina u tepana mei Lawa Moinana ina tugutugula ma a gagaleya, a unuhau gole unubolina i houni ma u nimana kwasikwasi komkomna. 15 Ma tu winoyanoya gehouna yada numa dalabunei i hopu mai po lawa yaloi u tepana i memae i otu labatana uyahina i pa, ‘Om kwasikwasigei un’omboliboli babana houga yaba hougana amaka i geleta, hipuli mahulana amaka i nonogo.’ 16 Ega yaka lawana yaloi u tepana i memae a kwasikwasi i taleya po hipuli mahulana i lugogoni.
17 Ega yaka tu winoyanoya gehouna yada numa dalabuna uyahinei i hopuhopu mai tauna kwasikwasi komkomna u nimana. 18 Ma tu winoyanoya gehouna ani talaguyaba uyahinei i nenei, tauna ani talaguyaba mayouna tu galena itetena ponana i lata ma i baha nae tu winoyanoyana a nima kwasikwasina uyahina i pa, ‘Om kwasikwasigei wine ugohi hoi hipuli una lugogoni babana amaka hi gou duma.’ 19 Ega yaka tu winoyanoyana a kwasikwasigei wine ugohi hoi hipuli i lugogoni po pihaga baneina u hinena i wihulu hopunehi. Pihagana naka Yaubada a uyogigai. 20 Po wine ugohi atapuhi i lumutumutuhi pihaga u hinena naka dobu baneina u uputana, ma tala i kolokololo pihaga uyahinei mei goila ina hopu po a bala daona kilomita handele tonuga ma a gae guli emosi.