Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri ketirì Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kɔdɛnti
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑ́ ntì
Pɔɔri weè wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri Kɔdɛnti kɔbɛ. Ò do bo dì wɑ̃̀ri kɛ bo Efɛɛsi kó dihɛì ndi kɛ́keè dikɔnkɔɔ̀nnì dìì bo Kɔdɛnti Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì miɛkɛ nɛ̀ bɛmɔ́mmɔmbɛ bɛ̀ múnkɛ do ò wɑ̃̀rimɛ̀ kóò bìékɛ́ itié mmɑì Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ.
Dɛ kó dipɑ́tíri mɔkɛ itié nyibotí ibotí nku muwedɔunfòmmu ĩ́nkɛ̀ diì ti nɑ́ɑ́ mMuyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù duɔ̀ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ ti dò nkɛ nyɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ teennɛ̀ titɔbɛ̀. Kòò wɛ̃̀tɛ kɛ ĩkú Yesu tɑnfɔ̃̀tɛ̀ kɛ bɛnkɛ kɛ tú dɛmɔu dɛ miɛkɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ mɛɛ̀ tu dèènnì.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Mudɔummu 1:1-9
2. Mɛtotímɛ̀ mɛ̀ɛ̀ do ɑ̃nnɛ́ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kɔdɛnti bɛ cuokɛ̀ 1:10-4:21
3. Kirisi kou dò nkɛ́ndò mpɑ́íí nwe nɛ̀ dipopuò kó tinɑ́ɑǹtì 5-7
4. Kirisi kou dò nkɛ́nte omɑ́ɑ̀ kɛ́kɑ̃́ɑ̃́ ndɛ̀ 8:1-11:1
5. Kirisi kɔbɛ dò nkɛ níí ndòmmɛ̀ kuwedɔundieku miɛkɛ nɛ̀ Mudisɑ̀ɑ̀mù tu mù 11:2-34
6. Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nduɔ̀ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì nɛ̀ ti bo ndɔ́mɛ̀ titɔbɛ̀ 12-14
7. Mukúkɛ́yɑ̃́ntímù kó tinɑ́ɑǹtì 15
8. Dikɔ̀ù nɛ̀ mudɔummu sɔmmu 16
1
Mudɔummu
Mí mPɔɔri Kuyie nkuù n yu kɛ dɔ́ n nɑɑ́ Yesu Kirisi kó ditɔ̃nnì mí nnɛ̀ n nɛ́po Sositɛnni, tíì di wɑ̃ũ di mpɑ́tíri díndi Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kɔdɛnti.
Ti di dɔunko díndi Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kɔdɛnti, díndi bɛ̀ɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi kɛ̀ Kuyie ndi wénkùnnɛ kɛ di cɑ̃̀ńnɛ́, kɛ dɔunko bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yu ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi yètìrì tipíìtì timɔu. Yesu wèè tú ti Yiɛ̀ nkɛ tú bɛ Yiɛ̀. Kuyie nti cicɛ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bɛ̀ di dɔɔ̀ mmɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ di pɑ̃ kuyɛǹnɑɑtí.
Kuyie nti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ Kirisi ti kó mɛwɛ̃nnímɛ̀ miɛkɛ
N sɑ̃ntímu Kuyie nsɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ kù di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ Kirisi di kó mɛwɛ̃nnímɛ̀ miɛkɛ, kɛ di pɑ̃ɑ̃ ndɛmɔu botí, kɛ̀ di nɔ nkɛ nɑ́ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ yɛ̃́ dɛmɔu. Kɛ yɛ̃́ Kirisi kó tinɑ́ɑǹtì fìíkúmɛ̀ di miɛkɛ tei tei. Kɛ̀ di mɔkɛ Kuyie nkó yɛpɑ̃rɛ̀ yɛmɔu díndi bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ Kirisi bo wɛ̃tɛnímɛ̀. Kuyie mbo di fíí kɛ̀ di nɑ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi ńwɛ̃tiní kɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀ ò bo di sɛi ntìì ĩ́nkɛ̀. Kuyie nkùù di yu kɛ di tɑunnɛ̀ ku Birɛ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi, kù dɔ̀ɔ̀rimu kù bɛ́i ntì.
Mɛyɑtimɛ̀ Kirisi kɔbɛ cuokɛ̀
10 N kɔbɛ n di nɑ́ɑ́mmu nɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kó diyètìrì, kɛ tú di nyo ditɔbɛ̀ tu mù kɛ̀ mɛyɑtimɛ̀ bɑ́ mbo di cuokɛ̀, kɛ̀ dí nwɛ̃ mmɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ nɛ̀ iyɛǹtotí ìmɑ́ɑ̀. 11 N kɔbɛ n nɑ́ɑ́ mmɛmmɛ kɛ yɛ̃́ Kodowe cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ n nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ tú yɛkpɑ̀rɛ̀ bo di cuokɛ̀. 12 N kèèmu bɛ̀mɑbɛ̀ tumɛ̀: Mí ntú Pɔɔri kou. Kòo tɔù tu: Mí ntú Apodoosi kou. Kòo tɔù tu: Mí ntú Piɛri kou. Kòo tɔù tu: Mí ntú Kirisi kou. 13 Di yɛ̀mmɛ̀ dò nKirisi totɛ́ totɛ́ mɑɑ̀? Mí mPɔɔri míì ku di kpɛ́í nkudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɑ̀ɑ̀? Bɛ̀ di ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ míì kó diyètìrɑ̀ɑ̀?
14 N sɑ̃ntí Kuyie n yí ɑ̃nnɛ́mɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù di kóò mɔù kɛ̀ dɛ̀ í tú Kirisipusi nɛ̀ Kɑyuusi. 15 Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ dɔ̀ bɛ̀ ò ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ n kó diyètìrì. 16 Éé! Nh ɑ̃nnɛ́mu bɑ̀tɛ́mmù Setifɑnnɑɑsi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ, bɛ kó difɔ̃nkúò n yí yɛ̃́ kɛ̀ m bo nhɑ̃nnɛ́ otɔù mɔù bɑ̀tɛ́mmù. 17 Kirisi í n tɔ̃ nkɛ̀ m bo nhɑ̃ɑ̃̀ bɛnìtìbɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù, wè n yu kɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti, kɛ bɑ́ ntì nɑ̀ɑ́ nnɛ̀ onìtì kó mɛciì, tì yɑ̀ɑ̀ bo kɛ̃́kùnnɛ kudɑpɑ̃ɑ̃tí nɑ́ɑǹtì kó muwɛ̃rímú.
Kuyie nkó mɛciì cɑ̃̀ɑ̃́nnɛ̀mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃mɛ
18 Kirisi kumɛ̀ kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì dò nkuwɑɑ́tóo nku bɛ̀ɛ̀ feti bɛ borɛ̀, kɛ nɛ́ tú Kuyie nkó muwɛ̃rímú tínti kù dɛɛtɛ́ bɛ̀ ti borɛ̀, 19 kɛ́ndònnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú:
Bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ m bo mɛ̀ dɛ̀ìtɛ,
kɛ́ũtɛ́ mɛciì yɛmbɛ̀ ciì.
20 We ntɛ̃́nkɛ nɛ́ tú mɛyɛ̀mmɛ̀ yiɛ̀? We ntu opɑ́tíyĩ́ɛ̃́tíwè? We ntu tinɛìtì yiɛ̀? Kuyie mbɛnkɛmu kɛ tú bɛnìtìbɛ̀ mɔ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ tu mɛwɑ́ɑ́tɛ́yɛ̀mmɛ̀ mmɛ.
21 Bɛnìtìbɛ̀ í nɑ kɛ bɑntɛ́ Kuyie nnɛ̀ bɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ dɛɛrí bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ tinɑ́ɑǹtì ti nɑ́ɑ́ ntì, tìì dò ntiwɑ́ɑ́tɛ́nɑ́ɑǹtì bɛ̀ɛ̀ tì yetɛ bɛ borɛ̀. 22 Sifubɛ dɔ́ kɛ́yɑ̀ tidiɛtì, kɛ̀ Kɛrɛkibɛ biɛ wɑnti mɛciì. 23 Tínti mɛ nnɑ́ɑ́ nKirisi kpɛ́í nkɛ bɛ̀ bɑɑkɛ́ wè kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀, Sifubɛ í dɔ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, tì dò ntiwɑ́ɑ́tɛ́nɑ́ɑǹtì nti bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ borɛ̀. 24 Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yie nKuyie, nSifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ Kirisi bɛ̀ bɛnkúmu Kuyie nkó muwɛ̃rímú nɛ̀ ku kó mɛciì. 25 Kɛ yɛ̃́ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ dòmmɛ̀ dɛwɑ́ɑ́tɛ́kpɛrɛ ndɛ kɛ nɛ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kó mɛciì, kù dɔ̀ɔ̀ri kɛ̀ dɛ̀ dò ndɛ̀ cĩ̀ĩnnìmu kɛ nɛ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kó muwɛ̃rímú.
26 N kɔbɛ wéntɛ́nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ díndi Kuyie nyu bɛ̀. Mɛciì nyɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛnitidiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ í sũ di miɛkɛ. 27 Kuyie ntùótɛ́ kutenkù kuù nkɔbɛ wúó ndɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò ndɛwɑ́ɑ́tɛ́kpɛrɛ kɛ fɛ̀ikùnnɛ mɛciì nyɛmbɛ̀, kɛ tùótɛ́ bɛ̀ wùó ndɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ cĩ̀ĩnnì kɛ fɛ̀ikùnnɛ bɛkperíbɛ̀, 28 kɛ tùótɛ́ bɛ̀ wùó ndɛ̀ kɛ dò ndɛ̀ í tú dɛ̀mɑrɛ̀, bɛ̀ sènku dɛ̀ kɛ fɛ̀ikùnnɛ dɛdiɛrɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ́ ndɛtetìrɛ̀, 29 kɛ̀ dɛ̀ bo yie kòo mɔù bɑ́ɑ́ dɛ́úkùnnɛ omɑ́ɑ̀ Kuyie nyììkɛ̀. 30 Kuyie nkuù di tɑunnɛ̀ Yesu Kirisi, kòo di duɔ́ mmɛciì nkɛ di wénkùnnɛ, kɛ di dɛɛtɛ́ kɛ di cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ di tú ku kɔbɛ. 31 Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Kòò mɔù dɔ́ kɛ́nsɑ̃ntí omɑ́ɑ̀, ò nsɑ̃ntí omɑ́ɑ̀ Kirisi ò dɛɛtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.