14
Tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑmmù
Wɑmmúnɛ̀ mɛketimɛ̀ mɛdɔ́kùmɛ̀, kɛ múnkɛ ndɔ́ kɛ́mɔɔtɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó yɛpɑ̃rɛ̀, kɛ́nwɑnti dɔkɛ di bo nnɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. Wèè nɑ̀ɑ́ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì ò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ Kuyie nku, kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ í yomɛ̀ ò tú mù, ò nɑ̀ɑ́ ndisɔ̀rì kpɛti nti Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ò duɔ́ ntì. Wèè nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, ò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ kɛ bɛ̀ kpénkùnko, kɛ bɛ̀ tiè nkɛ yɑ́úkùnko bɛ kɔ̃̀ntì. Wèè mɛ nnɑ̀ɑ́ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì ò kpénkùnko omɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ wèè nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kòo kpénkùnko Kirisi kɔbɛ.
N dɔ́mu dimɔu di nnɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì kɛ nɛ́ dɔkɛ dɔ́ di nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, wèè nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì ò pɛ̃ɛ̃tɛ́mu wèè nɑ̀ɑ́ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, kɛ̀ dɛ yiɛ̀ nsɑ̀ɑ̀ í tì tùòmmu Kirisi kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kpenkɛ. N kɔbɛ kɛ̀ n kɔ̀too di ciɛ kɛ di nɑ́ɑ́nnɛ̀ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, dɛ̀ bo di teennɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ m mɛ ndi nɑ̀kɛ́ Kuyie nkó disɔ̀rì kpɛti yoo n di yìɛ́ mɛciì, yoo n di nɑ̀kɛ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, yoo n di duɔ́ nKuyie nkó itié, dɛ̀ bɑ́ɑ́ di teennɑ̀ɑ̀?
Wéntɛ́nɛ̀ fɛtɑ̃rifɛ dòmmɛ̀ yoo kukùtìdùkù. Kɛ̀ bɛ̀ eu yoo bɛ̀ bie nkɛ í bɑɑ̀tì ɑ bo yĩ́mɛ kɛ́bɑntɛ́ tìì ɑutì botí nku. Kɛ̀ wèè eu tɛkpɑ̀rìheutɛ̀, kòò í bɑɑ̀tì, we mbo bɑ́ɑ́tí kɛ́kɔtɛ dikpɑ̀nnì. Mɛɛ̀ botí nku kɛ̀ di nɑ́ɑ́ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì kɛ̀ bɛ̀ í yo di tú mù dɛ̀ bo ndò ndɛtetìrɛ̀. 10 Tinɑ́ɑǹtì bomu kutenkù miɛkɛ kɛ sũ, bɑ́ kùù botí nɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì. 11 Kòò mɔù n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ tinɑ́ɑǹtì n yí yo tì ò ɔ̃ ndò nhokpɑ́kpɑ̀rì nwe m borɛ̀ kɛ̀ n dò nhokpɑ́kpɑ̀rì o borɛ̀, 12 kɛ́ndònnɛ̀ di wɑɑ̀mmɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó yɛpɑ̃rɛ̀, wɑmmúnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo ńteénnɛ̀ Kirisi kɔbɛ.
13 Wèè nɑ̀ɑ́ ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, wèe mɔɔ Kuyie nkɛ̀ kùu ò pɑ̃ kòò nnɔ kɛ tì tùònko. 14 Kɛ̀ m bɑ̀ɑ́ nKuyie nɛ̀ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, n yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ kù bɑ̀ɑ́ ndɛ̀ í tú n ciì. 15 N dò nkɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu dɛdɛ́. M bo mbɑ́ɑ́ nKuyie nnɛ̀ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, kɛ́mbɑ́ɑ́ nKuyie kɛ̀ bɛ̀ yo n tú mù. Kɛ́ndiè nɛ̀ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì kɛ́ndiè kɛ̀ bɛ̀ yo n tú mù. 16 Kɛ̀ nsɑ̀ kɑ̀ɑ sɑ̃ntí Kuyie nnɛ̀ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri kɛ̀ bɛ̀ í yo ɑ tú mù bɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ́ dɑ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò? 17 A sɑ̃ntí Kuyie nkɛ̀ dɛ̀ wennimu yie, dɛ̀ nɛ́ í teénnɛ̀ bɛtɔbɛ̀.
18 N sɑ̃ntí Kuyie n nɑ́ɑ́mmɛ̀ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì kɛ di pɛ̃ɛ̃tɛ́ dimɔu. 19 Kɛ̀ m mɛ mbo bɛnìtìbɛ̀ tìkú dɛ̀, m bo bɛ́immɛ̀ yɛtɑnnɔ̀ yɛ̀nùmmù kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ teennɛ̀, dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ m bo nɑ́kɛ́mɛ̀ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì yɛtɑnnɔ̀ sikɔu sikɔu kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ keè n tú mù.
20 N kɔbɛ bɑ́ mmɔkɛnɛ̀ ibí kó iyɛǹtotí, di nɛ́ ndò nyibí mɛyɛi nyĩ́nkɛ̀, kɛ̀ di yɛntotí dò mbɛnitìmɔ́mmɔmbɛ kpɛyi. 21 Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú:
M bo duɔ́ nkɛ̀ ibotí tɛìi
nɑ́kɛ́ n kó bɛnìtìbɛ̀ n nɑ́ɑǹtì,
m bo duɔ́ nkɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ɛ
bɛ̀ nɑ̀kɛ́ n nɑ́ɑǹtì,
bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ ti kèńtɛ́.
22 Tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì bɛnkú bɛ̀ɛ̀ í tũ bɛ̀mbɛ Kuyie nku kó muwɛ̃rímú. Kɑ̀ɑ bo nɑ́kɛ́mɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì dɛ̀ bɛnkú Kirisi kɔbɛ kù kó muwɛ̃rímú.
23 Kɛ̀ Kirisi kɔbɛ tìí nkɛ nɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì bɛmɔu, kɛ̀ bɛwedɔumpɑ̀mbɛ̀ yoo bɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie nkɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ bo, bɛ̀ bɑ́ɑ́ yĩ́ di wɑ̀ɑ́tɑ́ɑ̀? 24 Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ mɛ nnɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kòo wedɔumpɑ̀nwè yoo wèè í tũ nKuyie nkòò dɛ̀ bo, kɛ kèè bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì, tì bo ò teennɛ̀ kòo bɑntɛ́ o yɛi. 25 Kòo yɛ̀mmɛ̀ kpɛti tìì sɔ̀ri kɛ̀ tìi feitɛ́, kòo sĩ́nnɛ́ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ́bɑntɛ́ Kuyie mmɛ̀nkɛ bomɛ̀ di cuokɛ̀.
Di bo ndɔɔrimɛ̀ kɛ̀ dikɔnkɔɔ̀nnì bɑ́ mbo
26 N kɔbɛ kɛ̀ di níí tìí nkɛ bo bɑ́ntɛ̀ nKuyie, bɑ́ wè wèe dɔɔ̀ Kuyie nhò duɔ́ ntì. Kɛ̀ yie ndèntɛ̀ fɛyɛ̀nfɛ̀, otɔùu duɔ́ nyitié, kòo tɔùu nɑ́kɛ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kòo tɔùu bɛ́i ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, kòo tɔùu tì tùo, kɛ̀ dɛ̀ɛ teennɛ̀ Kirisi kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kpenkɛ. 27 Kɛ̀ di níí nɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, bɛnìtìbɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀dɛ́bɛ̀ yoo bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ́nfeinko bɛtɔbɛ̀, kòò mɔù tì tùònko. 28 Kòò mɔù í bo wèè bo ti tùo, ɑ́ ncĩ́ɛ̃́kɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́nnɑ́ɑ́ nhɑmɑ́ɑ̀ nɛ̀ Kuyie. 29 Bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ̀ mbo bɛ̀dɛ́bɛ̀ yoo bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ feinko bɛtɔbɛ̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tì wèí kɛ bo yɑ̀ tì bo ntú Kuyie nkpɛti. 30 Kɑ̀ɑ nɑ̀ɑ́, nkɛ̀ Kuyie mbɛnkɛ otɔù tìmɑtì, ɑ cĩ́ɛ̃́kɛ́ kóò feí. 31 Di bo nɑ kɛ́nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ feinko ditɔbɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di yíɛ́ bɛnìtìbɛ̀ mɛciì nkɛ yɑ́úkùnnɛ bɛ kɔ̃̀ntì. 32 Wèè nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì ò dò nkɛ́nnɔmmu kɛ pĩĩ nhomɑ́ɑ̀. 33 Kuyie nyí tú dikɔnkɔɔ̀nnì kɔku, kù tú diwɛ̀ì kɔku nku.
34 Kɛ́ndònnɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛmɔu, n dɔ́ dɛ̀ mmɛ ndo ndi ciɛ. Bɛnitipòbɛ̀ níí ncĩ́ɛ̃́kɛ́ Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ ikuɔ́ túmɛ̀ bɛ̀ ńyɔɔ̀mu. 35 Kòo nitipòkù mɛ ndɔ́ kɛ́bekɛ tìmɑtì nti, wèe bekɛ o dɔù tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, dɛ̀ í wenni onitipòkù bo nnɑ́ɑ́mmɛ̀ Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì miɛkɛ.
36 Kɛ̀ di dɔ́ kɛ́yetɛ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì í yɛ̀nní díì borɛ̀, bɛ̀ tì ndi nɑ̀kɛ́mu. 37 Kòò mɔù yɛ̀mmɛ̀ dò nhò tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò yoo ò mɔ̀kɛ Kuyie nkó dipɑ̃nnì mɑrì, wè nyɛ̃́ kɛ dò n di wɑ̃̀ri tì tú ti Yiɛ̀ nkó ditɑnnùù ndi. 38 Kòò mɔù yetɛ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, ti múnkɛ ò yetɛmu.
39 N kɔbɛ nwɑɑ̀nnɛ̀ di bo nnɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kòò mɔù dɔ́ kɛ́bɛ́i ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, di bɑ́ɑ́ ò bɑ̀ɑ. 40 Dí ndɔɔri dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ wenni bɑ́ dikɔnkɔɔ̀nnì bɑ́ mbo.