3
Kuyie ntɔ̃mbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ mɑ̀mu
N kɔbɛ n yí di nɑ́ɑ́nnɛ̀ kɛ dònnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpenkɛ Kirisi kó kucɛ miɛkɛ, n di nɑ́ɑ́nnɛ̀ kɛ dònnɛ̀ kutenkù kuù nkɔbɛ mbɛ, kɛ yɛ̃́ di kpɑɑ́ bɛmmɛ̀ Kirisi kó kucɛ miɛkɛ. N do di duɔ́ mɛmiɛ̀ mmɛ, n do í di duɔ́ mmuciɛ̀, kɛ yɛ̃́ di do í yóó nɑmɛ̀ kɛ́ mù di, bɑ́ nɛ̀ yíenní di bɑ́ɑ́ nɑ, kɛ yɛ̃́ di kpɑɑ́ mɔkɛmɛ̀ kutenkù kuù nkɔbɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu yɛkpɑ̀rɛ̀ nɛ̀ mɛhɛ̃ɛ̃mmɛ̀ dɛɛ̀ bɛnkú di fòmmu í cèètɛmɛ̀. Kòò mɔù tú: Mí ntú Pɔɔri kou nwe, kòo tɔù tu: Mí ntú Apodoosi kou nwe. Di dɔɔri kɛ dò mbɛ̀ɛ̀ í yɛ̃́ bɛ̀mbɛ Kuyie.
We ntu Pɔɔri kɛ we ntu Apodoosi? Ti tú Kuyie nkó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ kɛ di niitɛ́ Kirisi kó kucɛ, bɑ́ wè kòò pĩ nKuyie nyɛ̃ nwèe pĩ́ mmùù tɔ̃mmú. N fìímmu, kɛ̀ Apodoosi yɔɔrɛ, kɛ̀ Kuyie nte kɛ̀ dɛ̀ kòtɛ́. Dɛ̀ í tú wèè fìí nyoo wèè yɔɔrɛ bɛɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mùmɑmù, Kuyie nkùù te kɛ̀ dɛ̀ kòtɛ́, kuù dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu. Wèè fìí nnɛ̀ wèè yɔɔrɛ bɛ̀ mɑ̀mu, Kuyie nyóó yietí bɑ́ wè o tɔ̃mmú dòmmɛ̀ mmɛ. Ti wɛ̃ nkɛ pĩ́ nKuyie nkó mutɔ̃mmú mmu kɛ̀ di tú Kuyie nkó kupɑku, kɛ dò nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó imɑrí. 10 Kuyie nkuù n duɔ́ kɛ̀ n dò mbɛmɑribɛ̀ kóo kótì kɛ pũ̀ṹtɛ́ kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ sɔkù, bɑ́ wè ò nɛ́ ndɑkɛ ò mɑɑ̀ mɛ̀ɛ̀ botí. 11 Dipũũ dɔú nkɛ dèèmu diì tu Yesu Kirisi, òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́pṹṹtɛ́ ditɛrì mɑrì. 12 Dipũũ dimɑ́ɑ̀ ĩ́nkɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ mɑɑ̀mu nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɑɑ̀ nɛ̀ mɛsɔɔ, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɑɑ̀ nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɑɑ̀ nɛ̀ idɛí, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɑɑ̀ nɛ̀ timútì, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɑɑ̀ nɛ̀ tiyontì. 13 Bɑ́ wè ò mɑɑ́nɛ̀ dɛ̀ bo feitɛ́ Kuyie mbeéntì yiè, kɛ̀ kùu dɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́ nɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́. 14 Wèè mɑɑ́ dipũũ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nyí cɔ̀útɛ́ o kpɛrɛ, dɛ yiɛ̀ mbo pɛ́tɛ́ ticuuti. 15 Kɛ̀ wèè kpɛrɛ mɛ ncɔ̀útɛ́, ò bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ ticuuti, ò nɛ́ yóó cootɛ́mu kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ ndò nhò yentɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ kɛ yɛ̀.
16 Di í yɛ̃́ kɛ dò ndimɔu di wɛ̃ nkɛ́tú Kuyie nkó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bo di miɛkɑɑ̀? 17 Kòò mɔù kùɔ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Kuyie mbo ò kùɔ múnkɛ, kɛ yɛ̃́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dòmmɛ̀ pɑ́íí nwe kɛ̀ di wɛ̃ nkɛ tɛ ntú.
18 Òmɔù bɑ́ nsoú nhomɑ́ɑ̀, wèè yɛ̀mmɛ̀ dò nhò ciì kutenkù kuù nkó mɛciì wèe yɛi nkɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkòo pɛ́tɛ́ mɛciì mɔ́mmɔmmɛ. 19 Kɛ yɛ̃́ kòò mɔù yɛ̀mmɛ̀ dò nhò ciì kutenkù kuù nkó mɛciì Kuyie nhò wùó nkuyɛìnkù nku. Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Kuù duɔ̀ nkɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀ ciì mbɛ̀ pĩĩ. 20 Kɛ̀ titɛtì wɑ̃̀ri kɛ tú: Kuyie nyɛ̃́mu mɛciì n yɛmbɛ̀ yɛǹtotí. Kù yɛ̃́mu ì túmɛ̀ dɛtetìrɛ̀. 21 Òmɔù tũ mbɑ́ mpɔtì ò wɛ̃ńnɛ̀mɛ̀ yie nyoo yie, bɛmɔu bɛ̀ tu di kɔbɛ mbɛ. 22 Pɔɔrɑ̀ɑ̀, Apodoosɑ̀ɑ̀, Piɛrɑ̀ɑ̀, kutenkɑ̀ɑ̀, mufòmmɑɑ̀, mukṹṹnɑ́ɑ̀, dɛmɔu dɛ̀ tu di kpɛrɛ ndɛ, 23 kɛ̀ di tú Kirisi kɔbɛ kɛ̀ Kirisi tu Kuyie nkou.