8
Iwũɔ̃ bɛ̀ fìé ì yɛbɔkɛ̀
Di mɛ̀ nni mbekɛmɛ̀ di bo nhɔ̃mmɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ fìé ì yɛbɔkɛ̀ i kó imɑɑ.
Timɔu ti tì yɛ̃́mu. Dɛ kó mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ botí nɛ́ ɑ̃ɑ̃̀ onìtì nwe tɛfentɛ̀, ɑ bo ndɔ́mɛ̀ otɔù dɛɛ̀ ti kpénkùnko Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. Wèè yɛ̀mmɛ̀ dò nhò yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀ ò mu nyí yĩ̀ɛ̃́tɛ́ ò dò nkɛ́nyɛ̃́ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀. Wèè dɔ́ Kuyie, Kuyie nwe nyɛ̃́.
Di m bekɛ kɛ tú: Ti bo nɑ kɛ́ncɑ́ɑ́ nyiwũɔ̃ bɛ̀ fìé ì yɛbɔkɑ̀ɑ̀? Ti yɛ̃́mu kɛ dò nyɛbɔkɛ̀ í mɑnnɛ̀ Kuyie. Kuyie mbo kumɑ́ɑ̀ ndi. Bɑ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò nKuyie nyí bo kumɑ́ɑ̀, kɛ̀ dɛtɛrɛ̀ mɑrɛ̀ bo kɛ kù mɑ̀nnɛ̀, kɛ mɔkɛ muwɛ̃rímú kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀. Kutenkù kumɔu miɛkɛ yɛbɔkɛ̀ bomu kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tu yɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ Kuyie. Tínti yɛ̃́ kɛ dò nKuyie mbo kumɑ́ɑ̀ ndi, ti cicɛ wèè dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu, weè ti te. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ mbo omɑ́ɑ̀ Yesu Kirisi, Kuyie nnɛ̀ wè bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu, wèè ti duɔ́ mmufòmmu.
Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do mɑntɛ́nɛ̀ bɛ̀ bo nfeumɛ̀ yɛbɔkɛ̀ kɛ mu nyí kpenkɛ nɛ̀ yíenní, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ dò nyɛbɔkɛ̀ yɛɛ̀ te dɛ kó imɑɑ nkɛ̀ bɛ̀ ì cɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ̀ mbɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ bɛ̀ sĩ̀nkùnko. Mudiì kpɛti í bo tínti nɛ̀ Kuyie nti kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ. Kɑ̀ɑ í di dɛ̀ í dɑ yɑɑri dɛ̀mɑrɛ̀, kɑ̀ɑ mɛ ndi dɛ̀ í yóó dɑ yíɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀.
Kɑ̀ɑ bo nɑ kɛ́ncɑ́ɑ́ mbɛ̀ fìé ìì wũɔ̃ yɛbɔkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ bɑ́ɑ́ dɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ ɑ nɛ́ ndɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ bɔ nwèè mu nyí kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. 10 Wèè mu nyí kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ kòò yɑ̀ fɔ̃́ nwèè yɛ̃́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɑ̀ɑ kɑ̀ri yɛbɔkɛ̀ kó ditou miɛkɛ kɛ yo ndɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ́úkùnnɛ o kɔ̃̀ntì kòò ncɑ́ɑ́ iwũɔ̃ bɛ̀ fìé ì yɛbɔkɑ̀ɑ̀? 11 A yĩ̀ɛ̃́tɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɑ nte kɑ̀ɑ bɔ nwèè mu nyí kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ Kirisi ku wèè kpɛ́í. 12 Kɛ yɛ̃́ ɑ bɔ ndìì mɔ̀nnì wèè mu nyí kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. A yetɛ́nɛ̀ Kirisi nwe o mɔ́mmuɔ. 13 Kɛ̀ imɑɑ nyiì bo nte kɛ̀ m bɔ n kou mɛyɛi mmiɛkɛ, m bɑ́ɑ́ ì cɑ̀ɑ́kɛ́, n yɑ̀ɑ̀ bo ò bɔ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.