Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri dɛ́rì Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kɔdɛnti
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri dɛ́rì Kɔdɛnti kɔbɛ, kɛ̀ ti dì kɑ̀ɑ nti bo yɑ̀ Pɔɔri do bòòtɛnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ ɑ́ɑ̀rìmɛ̀, Kɔdɛnti kɔbɛ nɛ̀ wenwe bɛ kó mɛtɑummɛ̀ do dòmmɛ̀. Kɔdɛnti kɔbɛ do cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu Pɔɔri timɔ́mmɔnti bɛ̀ í yiemmɛ̀ kɛ dò mPɔɔri mɛ̀nkɛ tú Kuyie nkóo tɔ̃ntì. Kɛ̀ Pɔɔri bɛ̀ wɑ̃̀ri kɛ bo bɛ̀ bɛnkɛ ò tumɛ̀ Kuyie nkóo tɔ̃ntì. Mukɑ̀mmù niímmù miɛkɛ kɛ̀ Pɔɔri nyɑ́úkùnko Kɔdɛnti kɔbɛ kɔ̃̀ntì kɛ tú bɛ̀ nniti.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Pɔɔri do bòòtɛnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ ɑ́ɑ̀rìmɛ̀ Kɔdɛnti 1-7
2. Pɔɔri duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pɑ̃mmú idíítí Sedisɑdɛmmu ɛì kó bɛcĩ̀rìbɛ̀ kpɛ́í 8-9
3. Pɔɔri nɑ̀kɛ́mɛ̀ ò tú wè 10-13
1
Mudɔummu
Mí mPɔɔri Kuyie nkuù dɔ́ kɛ̀ n nɑɑ́ nYesu Kirisi kó ditɔ̃nnì nɛ̀ ti nɛ́po Timɔntee, tíì di wɑ̃̀ri di m̀pɑ́tíri, díndi Kirisi kɔbɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ bo Kɔdɛnti nɛ̀ Akɑyii omɔu miɛkɛ. Kuyie nti cicɛ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bɛ̀ di duɔ́ mmɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ diwɛ̀ì.
Kuyie nnɑ́rìkùnkomɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀
Ti sɑ̃ntí Kuyie nti Yiɛ̀ nYesu Kirisi cicɛ, ti cicɛ wèè mɔ̀kɛ mɛsémmɛ̀ kɛ nɑ́ríkùnko ti yɛ̀mmɛ̀ mɛborimɛ mɛmɔu miɛkɛ. Ò nɑ́ríkùnko ti yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ ti nɑ kɛ́nɑ́ríkùnnɛ bɛ̀ɛ̀ bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ bɛ kɔ̃mɛ mmɛ nɛ̀ kù ti duɔ́ mmùù wɛ̃rímú. Kɛ́ndònnɛ̀ ti fɛ̃́ũ̀rìmɛ̀ Kirisi kpɛ́í mmɛdiɛ̀, mɛɛ̀ botí nku ò nɑ́ríkùnkomɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ mɛdiɛ̀. Ti fɛ̃́ũ̀rì kɛ̀ dɛ̀ bo nɑ́ríkùnnɛ di yɛ̀mmɛ̀ mmɛ, kɛ̀ dí pɛ́tɛ́ mɛdɛɛtímɛ̀. Kirisi nɑ́ríkùnnɛ ti yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo nɑ́ríkùnnɛ díì kɔ̃mɛ, kɛ̀ dí mmi ndi fɛ̃́ũ̀rì dìì mɔ̀nnì ti fɛ̃́ũ̀rì mɛɛ̀ fɛ̃́ṹtímɛ̀. Ti yɛ̃́ kɛ dò ndi ti wɛ̃ńnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ fɛ̃́ũ̀rì, di yóó mɛ nti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ ti kó kuyɛǹnɑɑtí miɛkɛ.
N kɔbɛ ti dɔ́ dí yĩ́ɛ̃́tɛ́mu ti fɛ̃̀ṹtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí Asii tempɛ̃ mmiɛkɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ cĩɛ̃kɛ kɛ́ ti yɔ̃ntɛ, kɛ̀ tí ketɛ́ kɛ í nyɛ̃́ kɛ dò nti bo nfòù. Ti mɛ̀nkɛ sòò í yɛ̃́ kɛ dò nti bo nfòù, kɛ bútínko kɛ́nkémmú Kuyie mmɑ́ɑ̀, kunku kùù ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ bɛcíríbɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́. 10 Kuù ti dɛɛtɛ́nɛ̀ mukṹṹ, nkɛ yóó nti dɛɛrí, ti ku mbúɔ́, kuù yó nti dɛɛrí sɑ̃́ɑ̃̀. 11 Kɛ yɛ̃́ di yóó nti wɛ̃ńnɛ̀mɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie, nkɛ̀ kùu cɔutɛ́ di bɑ́ɑmmu kɛ́ ti dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, nkɛ̀ dí kù sɑ̃ntɛ dɛ kpɛ́í.
Pɔɔri do dɔ́mɛ̀ kɛ́kɔtɛ Kɔdɛnti kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́yóu
12 Ntɛ dɛ̀ ti nɑɑtinɛ̀ tì: Ti yɛ̀mmɛ̀ ti nɑ́ɑ́mmu ti borimɛ wennimɛ̀ kɛ̀ ti dò mpɑ́íí kutenkù miɛkɛ, kɛ nɛ́ dɔkɛ wenni di borɛ̀, dɛ̀ í tú nɛ̀ onìtì kó mɛciì, ndɛ̀ bonní Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mborɛ̀ ndɛ. 13 Ti di wɑ̃ũ tì í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ di kɑɑ̀ ntì kɛ tì yo. Ti yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀ ti ti ndi wɑ̃̀ri, kɛ̀ n yɛ̃́ kɛ dò ndi bo tì kɑ̀ɑ nkɛ́keè timɔu pɑ́íí. 14 Di yĩ̀ɛ̃́tɛ́mu bɑ̀mbɑ̀ ndikéè tiì tú ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi yóó wɛ̃tɛnímɛ̀ kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ ti nɑrikɛnɛ̀ ti kɔ̃mɛ di nɑɑtinɛ̀mɛ̀.
15 Nɛ̀ dɛ kó kuyɛǹnɑɑtí kpɛ́í nkɛ n do dɔ́mɛ̀ kɛ́ketɛ́ kɛ́kɔtɛ di ciɛ, kɛ́yíɛ́ kɛ́nɑ́ríkùnnɛ di yɛ̀mmɛ̀, 16 kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Mɑseduɔnni kɛ́nwɛ̃tiní kɛ̀ dí n teennɛ̀ kɛ̀ n kɔtɛ Sudee. 17 N do tú dìì mɔ̀nnì m bo kɔtoo kɛ wɑ́ntímɑ́ɑ̀? N do sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ́nnɑ́ɑ́ m mɑ́ɑ̀? Kɛ níí bo yĩ́ ɛ̃ɛ̃ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ dɔ̀ ɑ́ɑ̀? 18 Kuyie nyɛ̃́mu n do í soúmmɛ̀, n nɔ̀ í bo yɛ̀dɛ́ɛ̀. 19 Timɔntee nɛ̀ Sidifɛ̃ɛ̃ nɛ̀ mí mmɔ́mmuɔ, ti di nɑ̀kɛ́ Kuyie mBirɛ dɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, nYesu Kirisi ɔ̃ɔ̃ í nyĩ ɛ̃ɛ̃, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ dɔ̀ ɑ́ɑ̀. 20 Yesu Kirisi kɔtɛnímɛ̀ dɛɛ̀ bɛnkú kɛ dò nKuyie ɔ̃ɔ̃ í mbɛ́i nkɛ́ceetɛ. Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti ɔ̃ɔ̃ yĩ́ nɛ̀ Yesu yètìrì: Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò. Kɛ́dɛ́úkùnnɛ Kuyie nyètìrì. 21 Kuyie nkumɔ́mmɔnku kuù ti tɑ̃ɑ̃tɛ́ timɔu nɛ̀ dínni, kɛ ti kpénkùnnɛ Kirisi kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ. 22 Kuù ti cɑ̀nnɛ kɛ ti duɔ́ mMuyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mùù bɛnkú kù ti bɑɑnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀.
23 Kɛ̀ n soúmmu Kuyie nni nkuɔ! N yí dɔ́ kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ n yí wɛ̃̀too di ciɛ Kɔdɛnti. 24 N yí dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ nɛ̀ muwɛ̃rímú di dò nkɛ́ntũ mmɛ̀ɛ̀ botí Kirisi. Di kpenkɛmu kɛ̀ n dɔ́ kɛ́nɑ́ríkùnnɛ di yɛ̀mmɛ̀.