3
Mɛtɑummɛ̀ pɑ̀mmɛ̀ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ dò nkɛ́ndòmmɛ̀
Ti mɛ̀ mbɛ́i ntì ti sɑ̃ntí timɑ́ɑ̀ ndɑɑ̀? Yɑ́ɑ̀ ti dò nkɛ́ntɔ yɛpɑ́tɛ nyɛ yɛ̀ɛ̀ bɛnkú ti tú bɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀? Yoo di ti duɔnní di kó yɛpɑ́tɛ? Díì tú yɛpɑ́tɛ yɛ̀ɛ̀ bɛnkú ti tú bɛ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bo ndi wúó nkɛ́bɑntɛ́ ti pĩ́ mmùù tɔ̃mmú. Dɛɛ̀ bɛnkú di túmɛ̀ dipɑ́tíri Kirisi wɑ̃̀ri dì kɛ dì nti duɔ́ ti di nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì Kuyie nnɑ́ɑǹtì. Dɛ kó dipɑ́tíri í wɑ̃̀rinɛ̀ mɛwɑ̃ɑ̃niɛ, dì wɑ̃̀rinɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mmu, dì í wɑ̃̀ri titɑ̃́píɛ́tì ĩ́nkɛ̀, dì wɑ̃̀ri mɛnitiyɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ nkɛ.
Ti nɑ́ɑ́ mmiɛ nkɛ í yĩɛ̃̀kù Kuyie mborɛ̀ ti tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ̀í nKirisi. Ti í yɛ̃ ntíì pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú nɛ̀ ti kó muwɛ̃rímú ti dɔɔri dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bonní Kuyie mborɛ̀ ndɛ. Kɛ yɛ̃́ kù ti duɔ́mmɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ̀ ti nɑɑ́ mmɛtɑummɛ̀ pɑ̀mmɛ̀ kó bɛtɔ̃mbɛ̀. Dɛ kó mɛtɑummɛ̀ pɑ̀mmɛ̀ í bonní ikuɔ́ ìì wɑ̃̀ri i borɛ̀. Ikuɔ́ kɔumu kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù fòùkùnko.
Ikuɔ́ bɛ̀ do wɑ̃ũ ì yɛtɑ̃́rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ ì do kɔùmu. Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ nnɛínɛ̀ Kuyie nkó kuwenniku diɛkù, bɑ́ kù mɛ ntúmɛ̀ kùù pɛ̃nkɛ́, kɛ̀ Mɔyiisi ììkɛ̀ mpĩnti bɑ́ Isidɑyɛɛribɛ í nnɑ kɛ bo nhò wùó. Kɛ̀ Kuyie nkó kuwenniku diɛkù do bonɛ̀ ikuɔ́ ìì kɔ̀ù, kù bo mbonɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mùù duɔ́ mufòmmu kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kù do dòmmɛ̀. Kɛ̀ kuwenniku do bonɛ̀ ikuɔ́ ìì kɔ̀ù, kù bo mbonɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mùù wénkùnko bɛnìtìbɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kù do dòmmɛ̀. 10 Ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́túótɛ́ Kuyie nkó kuwenniku di mmɔ̀nnì kɔku kɛ́hɛnnɛnɛ̀ kùù do pĩnti, di mmɔ̀nnì kɔku kù pɛ̃ɛ̃tɛ́mu. 11 Kɛ̀ Kuyie nkó kuwenniku do bonɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í yóó mɔntɛ, kù bo mbonɛ̀ dɛ̀ɛ̀ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kù do dòmmɛ̀.
12 Ti mɛ nyɛ̃́mɛ̀ kɛ dò nkù í yóó deè, dɛɛ̀ te kɛ̀ ti nɑ́ɑ́ nkɛ í yĩɛ̃̀kù. 13 Ti í dònnɛ̀ Mɔyiisi wèè do ɔ̃ɔ̃ kɑ̃ɑ̃́ nho ììkɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù bɑ́ Isidɑyɛɛribɛ í nyɑ̀ Kuyie nkó kuwenniku dèè dìì mɔ̀nnì. 14 Mɛmmɛ kɛ̀ dɛ kó kuyɑ̀ɑ̀kù kpɑɑ́ kɑ̃nkɛ́ bɛ yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ɑ̀ mmɛtɑummɛ̀ kótímɛ̀ kó dipɑ́tíri kɛ í bɑnní. Kɑ̀ɑ í wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ndɑ kɑ̃ɑ̃tɛ́. 15 Nɛ̀ yíenní kɛ dɛ̀ bɑɑ kpɑɑ́ kɛ bɛ̀ kɑ̃nkɛ́, kɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ɑ̀ mMɔyiisi kó yɛpɑ́tɛ kɛ í bɑnní. 16 Onìtì cɔutɛ́ dìì mɔ̀nnì ndi Yesu, dɛ kó kuyɑ̀ɑ̀kù ɔ̃ɔ̃ kɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀. 17 Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ ntúmɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù. Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù borɛ̀ kunɑɑtí dɛ mbo. 18 Tínti bɛ̀ɛ̀ cɔutɛ́ Yesu, kɛ̀ dɛ kó kuyɑ̀ɑ̀kù kɑ̃ɑ̃tɛ́, ti mɔkɛmu Kuyie nkó kuwenniku kɛ̀ kù ti ceeri kɛ̀ ti nɑɑ̀ nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nyɛwe yɛmɔu duɔ́mɛ̀ kɛ mɔɔri o kpetì. Ti Yiɛ̀ nkó muyɑɑ́ mmuù pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú.