7
N kɔbɛ Kuyie nti dɔúnnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tú yɛsɑ̀ɑ̀yɛ̀ nyɛ, yóunɛ̀ kɛ̀ ti mɛntɛ́nɛ̀ timɑ́ɑ̀ dɛ̀ɛ̀ sĩ̀nkùnko tikɔ̃̀ntì nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀, kɛ́yetoo kɛ́ndò mpɑ́í pɑ́í kɛ́ndé Kuyie.
Kɔdɛnti kɔbɛ cèètɛmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nɑrikɛ Pɔɔri
N duɔ́nnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀ òmɔù dɛ̀mɑrɛ̀, n yí tɑnnɛ́ òmɔù tidɑwɑntì miɛkɛ, n yí ciitɛ́ òmɔù kɛ di o kpɛrɛ. Dɛ̀ í tú m bɛ́i mɛmmɛ kɛ di kpɑnnɛ̀, n di nɑ̀kɛ́mu kɛ̀ n tú n di duɔ́ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ ti wɛ̃nnɛ́, kɛ yó nwɛ̃ mmufòmmu miɛkɛ nɛ̀ mukṹṹ mmiɛkoo. N di tɑ̃́ mɛdiɛ̀ mmɛ kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ di nɑɑtinɛ̀, kɛ̀ m mɔ̀kɛ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ̀ diwɛ̀ì m bo mɛsɑ̀ɑ̀ ndi kpɛ́í bɑ́ nɛ̀ ti mɛ nfɛ̃́ũ̀rìmɛ̀.
N tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Mɑseduɔnni kɛ mɑ́ɑ́nɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ tipíìtì timɔu, n yí nnɑ kɛ om̀pɛ̀, kɛ́nhɑrìnɛ̀ biɛ nkɛ yĩɛ̃̀kù bɛtɔbɛ̀. Kuyie nkùù ɔ̃ɔ̃ bɑ́ntɛ̀ wèè yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ̀ kù m bɑ́ntɛ̀ kɛ̀ Titii tuɔkɛní. Dɛ̀ í tú dɛ̀ n nɑrikɛ ò tùɔ̀kɛnímɛ̀ mɑ́ɑ̀ kpɛ́í, nɛ̀ di sòò nɑ́ríkùnnɛ mɛ̀ɛ̀ botí o yɛ̀mmɛ̀ ò n nɑ̀kɛ́mu di dɔ́mɛ̀ kɛ́ n yɑ̀ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ sòò cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ nɛ̀ di mɔkɛ tìì kɔ̃nyɑuti n kpɛ́í dɛɛ̀ te kɛ̀ diwɛ̀ì dɔ̀kɛ m pĩ.
N sòò di wɑ̃̀ri dipɑ́tíri kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ n yí dèmmu, bɑ́ kɛ̀ ǹ dèmmu dɛ kó idebìi í ɔɔtɛ, kɛ yɛ̃́ di yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ dimɔ̀nnì sɑ́m̀pɔ́ nwe. Dɛ̀ n nɑɑtimu di m̀mɔ̀nnì n di wɑ̃̀rimɛ̀ dɛ kó dipɑ́tíri dɛ̀ nɛ́ í tú n yɛ̃ ndi yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, dɛ kó mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ di tee mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ kɛ̀ di cèètɛ kɛ tũ̀nnɛ Kuyie nkù dɔ́ ku kɔbɛ mmɔkɛ mɛɛ̀ yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ botí. N tũ n yí di cɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀. 10 Mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nkɔ̃mɛ mɛ̀ teénnɛ̀ onìtì nwe koò cèèri. Dɛ kó mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ botí bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ǹdèmmu mɛ kpɛ́í. Kutenkù kuù nkó mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ í ceeri onìtì mɛ̀ ò kɔ̀ùmu. 11 Wéntɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀ dɛ kó mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ Kuyie mpĩ mmùù tɔ̃mmú, kɛ̀ dɛ̀ di yonkɛ, kɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do, kɛ̀ dí ndɔ́ kɛ́ n yɑ̀, kɛ́ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́dɛitɛ wèè dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, kɛ bɛnkɛ kɛ dò ndi í ò kòḿmú.
12 N sòò í di wɑ̃̀ri dipɑ́tíri wèè dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nhò kpɛ́í nyoo ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀ wè kpɛ́í. N di wɑ̃̀ri kɛ di bo dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ di ti dɔ́mɛ̀ mmɛ. 13 Di dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ n nɑrikɛmu, kɛ yìɛ́ kɛ n nɑrikɛ di sòò cɔutɛ́mɛ̀ Titi kɛ́nɑ́ríkùnnɛ o yɛ̀mmɛ̀. 14 N sòò di sɑ̃ntɛmu Titi borɛ̀ kɛ sɔ̃́ nhò mu nyí kɔ̀too, kòò kɔ̀too kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ mɛ̀nkɛ mɛ ndò. Nh ɔ̃ ndi nɑ́ɑ́ mɔ́mmuɔ nwe, kɛ́ndonnɛ̀ n sòò sɑ̃ntɛmɛ̀ Titi di borɛ̀ kɛ̀ di mɛ̀nkɛ dɛ nyɑ̀. 15 Ò di dɔ́ mɛdiɛ̀ mmɛ, kɛ í yĩɛ̃ ndi sòò ò cɔutɛ́mɛ̀ kɛ́yie nho tié nkɛ́ nhò dé mɛdiɛ̀. 16 N yɛ̀mmɛ̀ di nɑɑtinɛ̀mu, n yí di yĩɛ̃̀kù tìmɑtì miɛkɛ.