Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri dɛ́rì Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Tɛsɑdoniki
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Pɔɔri do wɑ̃̀ri o pɑ́tíri ketirì Tɛsɑdoniki kɔbɛ, kɛ̀ dɛ̀ í mmɔ̀ntɛ kòo bɛ̀ wɑ̃̀ri didɛ́rì, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ dèntɛ Yesu kó muwɛ̃timù kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ yɛ̃́ Yesu kó muwɛ̃timù kó tinɑ́ɑǹtì do tɔnímɛ̀ dikɔnkɔɔ̀nnì Kirisi kɔbɛ cuokɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ bɛ miɛkɛ ntú: Kirisi wɛ̃tɛnímu kɛ dèè, kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ yetɛ mutɔ̃mmú kɛ tú Kirisi wɛ̃timù duunní kɛ kotìri bɛtɔbɛ̀. Dɛɛ̀ do te kɛ̀ Pɔɔri bɛ̀ wɑ̃̀ri dipɑ́tíri, kɛ bo tũntɛ iyɛntotí yɛiyi ìì tɑnní bɛ cuokɛ̀ kɛ bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Mudɔummu nɛ̀ ò yɑ̀úkùnnɛmɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì 1
2. Ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ osoùntì kpɛ́í nnɛ̀ Yesu wɛ̃timù kpɛ́í 2:1-12
3. Ti bo ndɛ́úkùnkomɛ̀ Kuyie nyètìrì nɛ̀ ti dɔɔ̀rìmɛ̀ miɛkɛ 2:13-3:15
4 Pɔɔri bɛ̀ pɑ̃mɛ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ Yesu kó diyètìrì nɛ̀ mudɔummu sɔmmu 3:16-18
1
Pɔɔri dɔummɛ̀ Tɛsɑdoniki kɔbɛ
Mí mPɔɔri nɛ̀ Sidifɛ̃ɛ̃ nɛ̀ Timɔntee, tíì di wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri díndi Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Tɛsɑdoniki, ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Odɛɛtíwè kɔbɛ. Ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bɛ̀ di dɔɔ̀ mmɛsɑ̀ɑ̀ kɛ́ di duɔ́ ndiwɛ̀ì.
Kirisi wɛ̃tinímɛ̀ kɛ bo bekɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀
N kɔbɛ ti sɑ̃ntímu Kuyie ndi kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀, kɛ yɛ̃́ di kótírímɛ̀ ku kó kucɛ miɛkɛ kɛ dɔ́ ditɔbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɛ̀úkú sɑ̃́ɑ̃̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ dɛ̀ ti nɑɑti, kɛ̀ ti nɑ́ɑntɛ di kpɛ́í Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛmɔu, di tɑ̃́mɛ̀ kɛ mi nkɛ tɑ̃rì mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ nɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ.
Kuyie ntu kùù bekù kùnku weti weti, kɛ yóó di tɑnnɛ̀ ku kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ di fɛ̃́ũ̀rì dìì kpɛ́í, kɛ́fɛ̃́ũ mbɛ̀ɛ̀ di fɛ̃́ũnko. Mɔ́mmuɔ nwe kù yóó ti om̀pùnnɛmɛ̀, Yesu bo cútɛ́ní dìì yiè kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́nnɛínɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ diɛyɛ̀, kɛ bo fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ miɛkɛ kɛ́kpetínnɛ́ bɛ̀ɛ̀ yetɛ Kuyie nkɛ yetɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ bɛ kó tiyɛ̃ĩti bɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ tì ntú bɛ̀ bo yɑtɛnɛ̀mɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ dɛ́tɛ́nɛ̀ Kuyie mborɛ̀ nɛ̀ ku wɛ̃rímú nɛ̀ ku kpetì diɛtì. 10 Ò bo wɛ̃tɛní dìì yiè di yóó wɛ̃nnɛ́nɛ̀mu o kɔbɛ bɛmɔu kɛ́ nhò sɑ̃ntí koò dɛ̀úkùnko, kɛ yɛ̃́ di yiemmɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ti di nɑ̀kɛ́ tì.
11 Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ti bɑ́ɑ́ nKuyie nsɑ̃́ɑ̃̀ di kpɛ́í, kɛ tú kù di tũntɛ kɛ̀ di mɑɑtɛnɛ̀ mufòmmu pɑ̀mmù kù di yu mùù kpɛ́í kɛ́nɑ kɛ́dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú di dɔ́ kɛ́pĩ́ mmù di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie. 12 Mɛmmɛ di bo dɛ́úkùnnɛmɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu yètìrì, kòo múnkɛɛ dɛ́úkùnnɛ di kpɛyɛ, Kuyie nnɛ̀ Yesu bɛɛ̀ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nyó nte kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀.