13
Kù kpɑnnɛ̀ tì Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ
Kuyie mbɛnkɛ tì Amɔti birɛ Esɑii, kòò bo kpɑnnɛ̀ Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ.
 
Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀:
Cónnɛ́ mɛcɑnnimɛ̀ ditɑ̃rì timútì nɛ̀ titieti dɛ̀ í yiɛ̀ dì,
kɛ́pĩɛ̃kɛ́ mɛtɑmmɛ̀ Bɑbidɔnni ɛì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bíɛ́kɛ̀
kɛ́ bɛ̀ pɑ̀sìrì kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ bɛ̀ ɛì kó dibòrì.
Míì duɔ́ ndinùù bɛ̀ɛ̀ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ n kó mudoò kpɛ́í,
míì yu n kó bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ dɔ́ n yètìrì ndɛu,
kɛ̀ bɛ̀ bo dɔɔ̀ m miɛkɛ yóù tì.
 
Keènɛ̀, kutoweku kùù dɑ̀ɑ́tí yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀,
kɛ dònnɛ̀ kunitisṹkù kó kutoweku.
Kɛ dònnɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ pɛ́u kó kutoweku,
kɛ dònnɛ̀ yɛbotɛ̀ tiku dɛ̀.
Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè bɑ̀ɑ̀tì o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mudoò kpɛ́í.
Bɛ̀ boní dɛ̀ í tɔ́kɛ́,
bɛ̀ ìtɛ́ní kutemmɑ̀nku nku,
Kuyie mmiɛkɛ kó titɔ̃nnɛntì nti.
Kù yóó puɔnnɛ̀ tì kutenkù.
 
Tiitɛ́nɛ̀ yɛkúdɑbùò
ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diyiè duunnímu.
Mukɔ̀ù kó diyiè ndi,
Kuyie nkperíkù yóó kuɔ dìì yiè ndi kutenkù.
Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃̀ntì yɑ̃rikɛ,
bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃̀ntì cùùtɛ̀mu.
Dɛ̀ bɛ̀ dimu kɛ bɛ̀ kpeí,
dɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmu kɛ bɛ̀ yóù kɛ̀ bɛ̀ mítìrì,
kɛ donnɛ̀ onitipòkù wèè kuɔ̀ ndɛbirɛ,
bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í nɑ́ɑ́nnɛ̀ otɔù kɛ̀ bɛ nuɔ nwũɔ̃tɛ́.
 
Ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ kó diyiè kèrínímu,
diyiè yɛiri ndi Kuyie mmiɛkɛ yóó di do dì,
kɛ̀ di ɛìi dɔúnko, kù bo kuɔ dɛ yiè bɛyɛibɛ bɛmɔu.
10 Siwɑ̃̀ɑ̃ sibotí sibotí tɛ̃́nkɛ í yó mmí,
diyiè níí bo nyɛtìní kɛ sɔù, otɑ̃̀nkù mɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ mpɛ́ì.
11 M bo potɛ́ kutenkù kɔbɛ bɛ yonku kpɛ́í,
kɛ́potɛ́ bɛyɛibɛ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í,
m bo duɔ́ nkɛ̀ sifeí yɛmbɛ̀ feíi deè,
kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yonkubɛ kó sipɔɔ deè.
12 Bɛ̀ bo wɑmmú bɛnìtìbɛ̀ dihɛì bɛ̀ wɑɑ̀mmɛ̀ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ kɛ́mɔ́ntɛ́.
Onìtì wɑmmù bo yonkɛ Ofii ɛì kó timɑ́tì kɔ̃mɛ.
 
13 Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m miɛkɛ bo cɔ́útɛ́ dìì yiè,
m bo yoòrɛ̀ tiwɛtì, kɛtenkɛ̀ bo ɑɑ́ kɛ̀ fìíkú dɛ̀.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ m miɛkɛ kó diyiè ndi.
14 Dɛ yiè bɛ̀ bo mbɛ̀ bɛ̀ti bɛ̀ bɛ̀tìmɛ̀ tɛyúɔ́tɛ̀,
tipìètì tìì kpɑ ocɛ̃nti ti tɛ̃mɛ̀.
Bɑ́ wè kòo ncokù kɛ wetí o kó kubotí,
bɑ́ wè kòo tɑ̃tɛ́ muceé kɛ́ndɔ́ o ɛì.
15 Kɛ̀ bɛ̀ conɛ̀ wè bɛ̀ɛ ò kũ̀ṹ disiè.
Kɛ̀ bɛ̀ nìntɛ wè bɛ̀ɛ ò fèútɛ́.
16 Bɛ̀ bo mpĩĩ mbɛ bí kɛ tɑ̃ũ kɛtenkɛ̀,
kɛ́tɔ dɛ̀ɛ̀ bo bɛ cɛ̃́ĩ miɛkɛ kɛ́konnɛ̀,
kɛ́pĩ́mmú bɛ pobɛ̀ kɛ́duɔ́nɛ̀.
 
17 N yóó íinní Mɛdii ɛì kɔbɛ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ do.
Bɛmbɛ í wɑnti idíítí,
bɛ kpɛti í bonɛ̀ mɛsɔɔ.
18 Bɛ̀ yó ntɑ̃ũ ipie nyi bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ buɔ̀.
Mɛsémmɛ̀ í yó mbɛ̀ bonɛ̀ ibí,
bɛ̀ í yó mmɔkɛ ibí bɛ́nní kó mɛsémmɛ̀.
 
19 Bɑbidɔnni fɔ̃́ nwèè tu yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ kó mɛdɛ́ɛ̀,
Kɑndee tenkɛ̀ kɔbɛ kó tisɑ̃tì,
ɑ kpɛrɛ bo nɑɑ́nnɛ̀ Sodɔmmu kɛ́dontɛnɛ̀ Komɔɔ ɛkɛ̀,
Kuyie ndo pɔ̀ntɛ yɛ̀.
20 Onìtì tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ buotɛ́ dɛ kó dihɛì,
òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dì kɑ̀ri nɛ̀ dì bo mbomɛ̀.
Bɑ́ bɛcièmbɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ dì kɑ̀ri.
Bɛnɑɑcɛ̃mbɛ bɑ́ɑ́ dɛ̀ còńnɛ́ titouti.
21 Yɛkpɑmɑɑ̀ yó ndɛ ndɔu,
Yɛondo bo píɛ mbɛ cɛ̃́ĩ.
Dɛ̀ bo nɑɑ́ nyicùo nkó diɑ̃rì,
sitɑ̃bɔɔ́ yó nyɑ̃nku dɛ̀.
22 Yɛkoutɛ bo nkuɔ̀ ndɛ kó sicɛ̃kperí miɛkɛ, kɛ cɔ́ú nyɛtɔbɛ̀,
sikpɑmɔɔ́ bo tɑɑ́ dɛ kó sicɛ̃sɑ̀ɑ̀sì.
Dɛ mɔ̀nnì duunímu, dɛ kó yɛwe tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ kɛ dɛ́tirì.