17
Kuyie nkpɑnnɛ̀ tì Dɑmɑɑsi ɛì kɔbɛ
Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nDɑmɑɑsi ɛì kpɛ́í nkɛ dɔ̀:
Dɑmɑɑsi tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́ kɛ tú dihɛì,
ò yóó nɑɑ́ tidobontì nti.
Adowɛɛ kó yɛhɛkɛ̀ yóó dɔúnkomu,
yɛ̀ bo nɑɑ́ nyiwũɔ̃ kó ditṹnnì,
ì yó ndɔu dɛ̀ bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í ì kɔɔ́nnɛ̀.
Efɑdɑimmu kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu tɛ̃́nkɛ í yó mmɔkɛ mùù dì kɑ̃nkɛ́,
tikpɑ̀tì mɛ ntɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́ Dɑmɑɑsi ɛì.
Sidii ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ bɛ sɑ̃nni bo kɛ̃kɛ,
kɛ́mɑɑtɛnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛri.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i.
 
Dɛ kó diyiè Sɑkɔbu yɑɑ̀bí kó tikpetì bo yɑɑtɛ,
bɛ̀ bo nɑɑ́ nyidɑwɑɑ́.
Bɛ̀ bo ndònnɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɔ̃ṹmɛ̀ tidiitì kupɑku miɛkɛ,
bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɔ̃ṹmɛ̀ tidiitì Defɑiibɛ biriku kɛ́kóntɛ́ kɛ́dɛ́rí.
Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́,
bɛ̀ bo ndònnɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɔ̃ũ yɛtebɛ kɛ́íntɛ́ yɛ̀.
Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɔ̃ũ odìfíè kó yɛbɛ kɛ íntɛ́ yɛ̀,
yɛ̀dɛ́ɛ̀ yoo yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ yɛ̀ ncɑ́ɑ́tí mɛyómmɛ̀.
Kɛ̀ yɛtɛyɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ yoo yɛ̀nùmmù ncɑ́ɑ́tí tifɑ̃ɑ̃̀tì miɛkɛ.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Isidɑyɛɛribɛ tũ̀ nkù míì bɛ́i.
 
Dɛ yiè onìtì bo wɛ̃ɛ̃tɛ wèè ò dɔ̀ɔ̀ o bíɛ́kɛ̀, bɛ̀ bo m bɔ́útɛ́ mí nKuyie nkùù te Isidɑyɛɛribɛ kɛ dò mpɑ́í pɑ́í. Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbúɔ́ sibɔɔtenkɑɑnìi bɛ̀ tu sì Asedɑɑ nɛ̀ yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ bɛ̀ cɔ́unko yɛ̀ tihúúntì.
 
Dɛ yiè Isidɑyɛɛribɛ bo cokɛ́ kɛ́yóu bɛ ɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀, kɛ yɛ̀ɛ dɔúnko Isidɑyɛɛribɛ do sɔ̃̀ńkɛ́ Efiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ ɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́mɛ̀, kɛ̀ bɛ ɛìi dɔúnko. Dɛ̀mɑrɛ̀ í yó nkpɑɑ́.
 
10 Isidɑyɛɛribɛ di ǹ yɛ̃̀mmu mí nKuyie nkùù di dɛɛrí,
di m bùtínnɛ́mu mí ndipèrì dìì di kɑ̃nkɛ́.
Dɛɛ̀ te kɛ̀ di buɔtì tibɔɔdiitì,
kɛ fiiku dɛbɔɔtie
kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dɛ̀ nɑɑtinɛ̀.
11 Kɛ ɔ̃ɔ̃ tì buɔtí kɛ̀ tìi kótɛ́ diì yiè,
kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ́ nwenniní kɛ̀ tì pòrí.
Di nɑ ntì dɛ̀ìtɛ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ di nɛ́ tì mɔ́ntóo.
Dɛ̀mɑrɛ̀ í yóó nɑ kɛ́tɑɑ mmumɔmmú nɛ̀ mɛyɛi ndɛ̀ɛ̀ di doti.
Yɛbotɛ̀ kó kunɔɔ̀roo
12 Tóò! Yɛbotɛ̀ pɛ́u yɛɛ̀ te kunɔɔ̀roo
kɛ̀ kù dò ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó kunɔɔ̀roo ɔ̃ ndòmmɛ̀.
Yɛbotɛ̀ yɛɛ̀ wèkíí kɛ̀ dɛ̀ ùùti mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑ kukó nkɛ́nhuutimɛ̀.
13 Yɛbotɛ̀ kó kutoweku dònnɛ̀ mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑmɛ̀ mmɛ kukó
ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó pɛ́ímmu kɛ̀ yɛ̀ɛ cokɛ́
kɛ́dɛ́tɛ́ kuyɑɑkù ɔ̃ɔ̃ kɑ́útɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí tiyontì
fɛfɔ̀dɔ́nfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ koutɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí timúkpetì.
14 Kuyuoku bo nyóó yuotɛ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì tiì bɛ̀ duò.
Kɛ̀ dɛ̀ nyóó wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́.
Tìì yóó tuɔkɛní tìnti bɛ̀ɛ̀ do ti puɔ̀,
tiì doti bɛ̀ɛ̀ do ɛí ti kpɛrɛ.