36
Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sennɑkedibu domɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ
(2 Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ 18:13,17-37)
Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ di nɑɑnnì miɛkɛ nkɛ, Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sennɑkedibu domɛ̀ Sudɑɑ ɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ kɛ́ yɛ̀ fìètɛ. Dɛ̀ do sɔ̃́ nhò bo Dɑkiisi nwe kɛ́dɛitɛ wèè bɑkɛ́ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóò tɔ̃nnɛ̀. Kɛ̀ Idikiyɑ birɛ Ediɑkimmu wèè bɑkɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kòo yɛnní dihɛì kóò co, kɛ nɛínɛ̀ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Sebunɑ nɛ̀ Asɑfu birɛ Yoɑ wèè tɔu dihɛì kó tinɑ́ɑǹtì ɑ̃ yɛ̀ɛ̀ pɑ́tɛ miɛkɛ. Wèè bɑkɛ́ Asidii ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kòò bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Esekiɑsi kɛ tú, okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì tu: A tɑ̃́ bɑ kɛ ĩkú dɛɛ̀ ĩ́nkɛ̀? Yɑ́ɑ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò nhɑ nɑ́ɑ́ ntìì nɑ́ɑǹtì dɛtetìrɛ̀ kpɛti tú itié nyi kɛ dɑ duɔ̀ ndikɔ̃m̀bùɔ̀? Yɑ́ɑ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ we, kɑ̀ɑ dɑ̀ɑ́tí kɛ yetɛ wenwe Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛti? Ò tu ò yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ Esibiti nwe, ɑ í yɛ̃́ kɛ dò nhEsibiti dò ndipènnì dìì pɔ̀ntɛ dì ndi, kɛ̀ wèè dì pĩ́ ndìi ò kɔ̀ùtɛ. Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì mɛ ndɔɔri bɛ̀ɛ̀ ò duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀. Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ ɑ bo yĩ́ ɑ yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie ndi tũ nkù nku, dɛ̀ nɛ́ í tú kuù kó yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nyɛ Esekiɑsi pùɔmmɛ̀ o mɔ́mmuɔ, kɛ nɑ̀kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ tú: Bɛ̀ nfeu bɛ wũɔ̃ diwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo Sedisɑdɛmmu mɑ́ɑ̀?
 
A tũ ncɑnnɛnɛ̀ n yiɛ̀ nhAsidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì dinùù, kɛ̀ n dɑ duɔ́ nsisɛ̃ĩ́ sikɔùpísìdɛ́ kɛ nsɑ̀ kɑ̀ɑ bo pɛ́tɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo sì dèkɛ. A í yóó nɑ kɛ́bɑɑo n kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó bɛtɔ̃mbɛ̀ miɛkɛ bɑ́ omɑ́ɑ̀ bɑ́ ketíkɛ wèè tu osɑ́m̀pɔ́ù bɛ miɛkɛ kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ nɑɑti nɛ̀ Esibiti yóó dɑ duɔ́mmɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀. 10 Yɑ́ɑ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò n kɔ̀tɛní nɛ̀ mmɑ́ɑ̀ ndi kɛ bo pɔntɛ dihɛì bɑ́ di Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́, kuù n nɑ̀kɛ́ kɛ tú n dì do kɛ́pɔntɛ.
 
11 Dɛ mɔ̀nnì Ediɑkimmu nɛ̀ Sebunɑ nɛ̀ Yoɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ wèè ni Asidii dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ dɔ̀: Ti dɑ bɑ́ɑ́mmu bɑ́ nti nɑ́ɑ́nnɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kó tinɑ́ɑǹtì, ɑ nti nɑ́ɑ́nnɛ̀ Arɑmu ɛì kɔbɛ kó tinɑ́ɑǹtì, bɛ̀ɛ̀ bo kuduotí ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ nyo.
 
12 Wèè bɑkɛ́ Asidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kòò dɔ̀: N kóo kpɑ̀ɑ̀tì í n tɔ̃nní kɛ̀ m bo tì nɑ̀kɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì di mɑ́ɑ̀, ò pètìnkɛ n tɔ̃nní kɛ̀ m bo tì nɑ̀kɛ́ bɛ nnìtìbɛ̀ mbɛ. Bɛmbɛ nɛ̀ díndi di yóó di di míntì nti kɛ́yɑ̃̀ di yɛ̃́nkúmɛ̀. 13 Mɛm̀mɛ wèè ni Asidii kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì, ò còḿmúmɛ̀ kɛ́pĩɛ̃kɛ́ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwè tu mù. 14 Ò tu: Esekiɑsi bɑ́ɑ́ bennɛ́ kɛ́ ndi soú, nhò í yóó nɑ kɛ́ di dɛɛtɛ́ o nɔu miɛkɛ. 15 Esekiɑsi bɑ́ ndi soú nkɛ tú di duɔ́ ndi yɛ̀mmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù yóó di dɛɛtɛ́ bɑ́ Asidii kɔbɛ bɑ́ɑ́ di pɔntɛ. 16 Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì tu, di bɑ́ɑ́ yie nhEsekiɑsi kpɛti, di we ntɑunnɛ̀ wenwe Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́yie nho kpɛti, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di nyo mbɑ́ wè o pɑku kó tidiitì, kɛ cɑ́ɑ́ nho tebɛ, kɛ yɔ̃̀ nho bintɛ niɛ, 17 kɛ kémmúnɛ̀ ò bo kɔtɛnímɛ̀ kɛ́ di túótɛ́ kɛ́kònnɛ̀ kɛtenkɛ̀, kɛ̀ɛ̀ dònnɛ̀ di kɔkɛ kɛ miɛkɛ. Tidiitì borɛ̀ nɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀. 18 Di bɑ́ɑ́ kéntɛ́ Esekiɑsi di nɑ́ɑ́ ntì kɛ tú di Yiɛ̀ nKuyie nyóó di dɛɛtɛ́, ò di fétìnkomu. Yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kɔbɛ kó yɛbɔkɛ̀ nɑ kɛ bɛ̀ dɛɛtɛ́ kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì í bɛ̀ pĩ̀ńnɑ́ɑ̀? 19 Amɑti nɛ̀ Adipɑdi dɛ kó yɛbɔkɛ̀ borɛ? Sefɑdifɑimmu kpɛyɛ borɛ? Yɛ̀ yetɛ ò bo pɔntɛmɛ̀ Sɑmmɑriiɑ̀? 20 Yɛhɛkɛ̀ yɛnyɛ yɛmɔu ɔ̃̀ndi kó yɛbɔkɛ̀ nɑ koò bɑ̀ɑ, kòò bɑ́ɑ́ pɔntɛ yɛ kó dihɛì, kɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nnɛ́ bo nɑ kɛ́yetɛ kòò bɑ́ɑ́ pɔntɛ Sedisɑdɛmmu?
 
21 Kɛ̀ bɛ̀ ndò nkɑ́rɛ́ bɑ́ òmɔù í nhò tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì. Esekiɑsi weè do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú bɛ̀ bɑ́ɑ́ ò tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì. 22 Kɛ̀ Idikiyɑ birɛ Ediɑkimmu wèè kòtí tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Sebunɑ nɛ̀ Asɑfu birɛ Yoɑ wèè tɔ dihɛì kó tinɑ́ɑǹtì ɑ̃ yɛ̀ɛ̀ pɑ́tɛ miɛkɛ nɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìtɔ̃nnì, kɛ̀ bɛ̀ɛ tì kèè, kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ pɛikɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̃rí bɛ yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wɛ̃too Esekiɑsi borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ wèè bɑkɛ́ Asidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì.