6
Kuyie nyúmɛ̀ Esɑii mutɔ̃mmú
Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Osiɑsi ku dìì benni, kɛ̀ Kuyie nní mbɛnkɛ kumɑ́ɑ̀ kɛ̀ n kù yɑ̀, kɛ̀ kù kɑ̀ri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì okùrì mɑrì ĩ́nkɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ ku yɑɑ̀bòrì pitɛ́ kɛ píɛ́kɛ́ tɛ miɛkɛ. Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ kperɛ̀ còḿmú kɛ kù cɛ̃̀ti, kɛ mɔkɛ bɑ́ dì ifìɛ̀ti ìkuɔ̀, kɛ̀ ìdɛ́ì tu ìì ɔ̃ ndɑ́ɑ́tí di yuu, itɛì ìdɛ́ì sinɑɑ̀cɛ̀i, itɛì ìdɛ́ì ìì pùùnɛ̀. Kɛ̀ yɛ̀ nɑ̀ɑ́ nyɛtɔbɛ̀ kɛ tú:
 
Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ dò mpɑ́í pɑ́í nwe,
kòo kpetì pìɛ́kɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu.
 
Kɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrɛ̀ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ̀ nɛ̀ ku tɔ̃rɛ̀ kperɛ̀ kó mɛtɑmmɛ̀ kpɛ́í. Kɛ̀ kuyukúu píɛ nku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ n kuɔ́nko kɛ dɔ̀: N kúmu yíe! N tú onìtì nwe wèè nùù sĩ̀, kɛ̀ nh ɑ̃ kubotí kùù kó bɛnìtìbɛ̀ nɔ̀ sĩ̀ mbɛ cuokɛ̀, kɛ̀ n nuɔ nyɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ.
 
Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ kperɛ̀ kó dìmɑrìi puuní m bíɛ́kɛ̀, kɛ tɔ dihɑ̃ɑ̃kɔ̃nni, kɛ di dɛ̀itɛní diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ ihɑɑkɛ́, kɛ́ dì kɑ̀ɑ́kɛ́ n nùù kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Dihɑ̃ɑ̃kɔ̃nni diì mmɛ̀ nkɑ̀ɑ́kɛ́mɛ̀ ɑ nùù,
dì wenkɛmu.
A yɛi ndɛ̀itɛmu, bɛ̀ ũtɛ́mu ɑ yɛi.
Kɛ̀ n keè ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛtɑmmɛ̀ kɛ̀ kù tu:
M bo tɔ̃ nwe?
We mbo kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ ti kó tinɑ́ɑǹtì?
Kɛ̀ ǹ dɔ̀: Ntɛ mí, ń tɔ̃.
Kɛ̀ dɛ kó mɛtɑmmɛ̀ dɔ̀:
Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ ku mbotí kɔbɛ kɛ dɔ̀:
Di bo nyo di mɛ mbɑ́ɑ́ keè,
kɛ́nwúó, di mɛ mbɑ́ɑ́ bɑntɛ́.
10 Kɛ yɛ̃́ dɛ kó kubotí kɔbɛ yɛ̀mmɛ̀ kpeńnìmɛ̀,
bɛ̀ í yíé ntìmɑtì,
kɛ ĩ̀tínnɛ́ bɛ to kɛ bɑ́ɑ́ keè,
kɛ ũ̀ṹ nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀,
bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo ceetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ m bɛ̀ miɛkùnnɛ.
11 Kɛ̀ n kù bekɛ́ kɛ dɔ̀:
Dɛ̀ yó mmɛ̀ dò kɛ kɑ̃́ɑ̃́ ndɛ?
Kɛ̀ dɛ kó mɛtɑmmɛ̀ dɔ̀:
Dɛ̀ yó mmɛ ndò nkɛ kémmúnɛ̀ dihɛì bo dɔúnkomɛ̀,
kɛ̀ sicɛ̃́ĩĩ pɑɑ̀ bɛ̀ɛ̀ bo nsì ɑ̃,
kɛ̀ dihɛìi nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀.
 
12 Dɛ̀ yó mmɛ ndò nkɛ kémmúnɛ̀,
mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo cíɛmmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀
kɛ̀ dihɛì dɔúnko kɛ́nɑɑ́ nfɛkpɑ́fɛ̀.
13 Dɛ kó dihɛì kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́,
kɛ́nkpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́ sɑ́m̀pɔ́,
bɛ̀ í yó ndɛ̀ kpɑɑ́.
Dɛ̀ nɛ́ yó ndònnɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɔ̃ṹmɛ̀ mmɛ mutie,
kɛ̀ dikũ̀nnì nkpɑɑ́ kɛ́puku.
Mɛɛ̀ botí nku dikũ̀nnì dìì kpɑɑ́
di miɛkɛ nkɛ kuwuɔ nsɑ̀ɑ̀kù yɛ̀tìnímɛ̀.