64
Ti Yiɛ̀ nKuyie nti dɑ bɑ́ɑ́mmu,
ncutíní kɛ dò mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ́cɔ́útɛ́ idɛí
ncutiní kɛ dò nkɛhɑ̃ɑ̃dɛkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ fɑ̃ntɛ
kɑ̀ɑ dootitɔbɛ̀ɛ bɑntɛ́ ɑ tú wè,
kɛ̀ yɛbotɛ̀ɛ kpeutɛ ɑ ììkɛ̀.
A do dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì kɛ̀ dɛ̀ ti dɛ́ɛ́tɛ́mu,
ɑ nɑ ncùtɛ́ní kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ ɑ ììkɛ̀.
Ti mu nyí tì kèè diyiè mɑrì,
tì í tɑ òmɔù kó ditoò,
ti mɛ mmu nyí yɑ̀ dibɔɔ̀ mɑrì dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛbotí bɛ̀ɛ̀ dì bùɔ́ bɛ kpɛ́í,
nkɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́ nKuyie.
A ɔ̃ɔ̃ cɔutɛ́nɛ̀ diwɛ̀ì ndi wèè dɔ̀ɔ̀ri ɑ dɔ́mɛ̀
bɛ̀ɛ̀ dènniní ɑ kpɛ́í kɛ tũ nhɑ kó kucɛ,
ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu kɑ̀ɑ miɛkɛ ti pɛikɛ
kɛ̀ ti tũ̀nnɛ icɛ ti do tũ nyì nɛ̀ dimɔ̀nnì,
ɑ yóó ti dɛɛtɛ́mu.
Timɔu ti sɑ̃ũ ntimɑ́ɑ̀ ndi,
kɛ̀ ti tɔ̃mmú mùù tu musɑ̀ɑ̀mù kɛ̀ mù nɑɑ́ tiyɑɑ̀cítì,
kɛ kpeí tifɑ̃ɑ̃̀kpetì kɔ̃mɛ,
kɛ̀ ti cɑɑ̀rìmɛ̀ ti tɔ kuyɑɑkù ɔ̃ ntɔmɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀kpetì.
Òmɔù í bo wèè yu ɑ yètìrì,
òmɔù í dɑ̀ɑ̀tɛ kɛ bo dɑ tɑunnɛ̀ omɑ́ɑ̀,
kɛ yɛ̃́ ɑ ti bùtínnɛ́mɛ̀ kɛ̀ ti yɛi nti tiekɛ.
 
Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ ti Yiɛ̀ nKuyie fɔ̃́ɔ̃̀ tu ti cicɛ,
ti tú tiyɑɑtì nti kɑ̀ɑ tu oyɑɑmɑrì ɑ nɔu siì ti dɔ̀ɔ̀.
Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie ɑ miɛkɛ bɑ́ɑ́ ti yɛ̀ kɛ́tontɛ́,
bɑ́ nhɑ̃ kɛ yɛ̃́ ti cɑɑ̀rìmɛ̀,
ɑ ti wéntɛ́ fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀ ti tú ɑ kó bɛnìtìbɛ̀ mbɛ timɔu.
A ɛkɛ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ dɔúnkomu kɛ nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀,
Siyɔ̃ɔ̃ nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ Sedisɑdɛmmu feítóo.
10 A cɛ̃diɛtɛ̀, ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀,
ti yɛmbɛ̀ do dɛ́úkùnko tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ ɑ yètìrì
tɛ̀ cɔ̀útɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ mmu,
dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ do nɑɑtinɛ̀ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ cɑ̀kɛ.
11 Ti Yiɛ̀ nKuyie ɑ bo nɑ kɛ́nwúó ndɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ búútóoɑ̀?
A bo nti wúónko kɛ ti yo nyifɛi diɛyì sɑ̃́ɑ̃̀?