66
Kuyie ndɔ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntú tɛ̀ɛ̀ botí
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Kɛĩ́nkɛ̀ tu n kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ndi,
kɛ̀ kɛtenkɛ̀ tu n nɑcɛ̀dɑɑ́nnì.
Di yó m mɑɑ́ ɔ̃̀ntɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀?
Ɔ̃̀ndi bòrì ndi n níí yóó om̀pɛ̀mɛ̀?
Di wúó ndɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ míì dɛ̀ dɔ̀ɔ̀,
dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo míì te kɛ dɛ̀ yɛ̀nní.
Mí nwúó nwe tu ocĩ̀rì, osénnìwè, wèè yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀,
wèè kemmu n nɑ́ɑǹtì nɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nkɛ n dé.
 
Wèè n fèútɛ́ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ kùɔ̀ onìtì,
wèè n kùɔ fɛpìèfɛ̀ kɛ kèétɛ́ tɛmɔtɛ̀ fɔ̃̀níí,
wèè m pɑ̃ɑ̃ ntidiitì kó yɛpɑ̃rɛ̀, kɛ n kɔù yɛfɔ̃̀nkɛ̀,
wèè n tùɔ̀ ntihúúntì kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ feu yɛbɔkɛ̀,
bɛmbɛ kó dimɑ̀ɑ̀ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́mu dɛ kó kucɛ,
kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑtinɛ̀ dɛ kó isɔkɛ.
N tɑ̃ɑ̃tɛ́mu kɛ bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ mɛyɛi,
bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò dɛ̀ n yóó dɛ mbɛ̀ bɔntɛ́,
n yu kɛ yumu òmɔù mɛ nyí cɔ̀útɛ́,
kɛ̀ m bɛ́i nhòmɔù mɛ nyí n tɛ̃̀ńnɛ́,
kɛ nɛ́ dɔ̀ɔ̀ m bɑɑ yɛ̃ n yí dɔ́ dɛ̀,
n yetɛ dɛ̀ bɛ̀ nɛ́ dɛ ntɑ̃ɑ̃tɛ́.
Kuyie nyóó dentɛ kɛ́teemmɛ̀ ku kɔbɛ
Díndi bɛ̀ɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́ɑǹtì,
keènɛ̀ kù tu mù: Di kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ di níí nkɛ di yetírí di yu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n yètìrì.
Bɛ̀ di dɑúmu kɛ tú:
Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛ ku kpetì kɛ̀ ti yɑ̀ di kó diwɛ̀ì,
dɛ yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ mɔ́mmɔmbɛ yóó di ifɛi.
Kéntɛ́nɛ̀ di bo keè kutoweku kùù dɑ̀ɑ́tí dihɛì.
Dɛ kó mɛtɑmmɛ̀ yìɛ̀ní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ.
Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛtɑmmɛ̀ mmɛ,
kù yietì ku dootitɔbɛ̀ mbɛ̀ bɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ tìì yeti.
 
Siyɔ̃ɔ̃ ɛì í kuɔ́ ntipɔutì kɛ nɛ́ nɑ kɛ pɛitɛ́,
di kpɑɑ́ kɛ tú di bo kuɔ́ ntipɔutì kɛ pɑ̃̀nkɛ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ,
We nkèè tiì mbotí diyiè mɑrì?
We nyɑ̀ diɛ̀ mbotí nɛ̀ ti bomɛ̀?
Dihɛì ɔ̃ɔ̃ í nhɑ̃nnɛ́ diyiè dìmɑ́ɑ̀,
kubotí ɔ̃ɔ̃ í nhɑ̃nnɛ́ dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀,
Siyɔ̃ɔ̃ yie kpɛrɛ nɛ́ mɛ ndɔ̀ɔ̀,
ò í kuɔ́ ntipɔutì kɛ pɑ̃̀nkɛ pɛitɛ́ní initidɑbí.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo nte kòo nitipòkù pɔutìi bi kòò nɛ́ bɑ́ɑ́ pɛitɑ́ɑ̀?
Mí nwèè ɔ̃ nte kɛ̀ dɛbirɛɛ yɛ̀nní, míì bo dɛ̀ dìtínnɑ́ɑ̀?
Mí nKuyie nkùù di te míì ti ndi bekɛ.
 
10 Díndi bɛ̀ɛ̀ dɔ́ Sedisɑdɛmmu dí nhò wɛ̃ńnɛ̀ kɛ yɑ̃nku,
dɛ̀ ndi nɑɑtinɛ̀ o kpɛ́í.
Díndi bɛ̀ɛ̀ do kuɔ̀ nSedisɑdɛmmu kṹṹ tiitɛ́nɛ̀ tihɑutì.
11 Di yóó yɑ̃ɑ̃́mu o mɛ kɛ́nsɑ̀nnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ di bɑ́ntɛ̀.
Di yóó sɔ̃mu o miɛsɛrɛ̀ di dɔ́mɛ̀.
 
12 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nsɔɔtɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀:
N yóó tɔní diwɛ̀ì ndi Sedisɑdɛmmu kɛ̀ dì mpũɔ̃̀ nkukó nkɔ̃mɛ,
mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑ kukó nkɛ́píɛmmɛ̀,
kutenkù kó tikpɑ̀tì yóó mɛ nhò píɛ.
Bɛ̀ bo ndi pĩɛ̃kɛ kɛ di yɑ̃ɑ̃ǹko,
kɛ́ ndi úúkú kɛ di wɑ́ɑ̀rì.
13 Onitipòkù ɔ̃ mbɑ́ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí o birɛ,
n yóó di bɑ́ntɛ̀ mɛɛ̀ botí Sedisɑdɛmmu miɛkɛ.
14 Di yóó dɛ̀ yɑ̀mu kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ɛ nɑrikɛ,
kɛ̀ dí bitɛ́ fɛĩ́nkɛ̀mbóntɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dúótɛ́ kɛ̀ timútìi dɔɔ̀mɛ̀.
 
Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó bɛnkɛmu kù nìtìbɛ̀ kù kpeńnìmɛ̀,
kɛ̀ ku dootitɔbɛ̀ɛ yɑ̀ ku miɛkɛ dòmmɛ̀.
15 Ti Yiɛ̀ nKuyie nkèrínímu muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ,
kɛ̀ ku kpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ fĩmmú fɛfɔ̀dɔ́nfɛ̀ kɔ̃mɛ.
Kɛ bo pɛitɛ ku pɛ̀ì nɛ̀ kɛmiɛkɛ, kɛ́tuɔ mbɛnìtìbɛ̀ fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀.
16 Ti Yiɛ̀ nKuyie bekùnɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmu
nɛ̀ dikpɑ̀rìsiè ndi kù tièmmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
Kù bo kuɔ bɛnìtìbɛ̀ kutenkù kɛ̀ bɛ̀ nsũ.
17 Bɛ̀ɛ̀ wèńkùnko bɛmɑ́ɑ̀ kɛ́cɑ̃́nnìnko kɛ kɔrì dɛpénnɛ̀ kó yɛbɔkɛ̀ borɛ̀,
kɛ tũũ̀ nhobɔɔyiɛ̀ nfɔ̃nkúò,
kɛ cɑ́ɑ́ nyɛfɔ̃̀nkɛ̀, nɛ̀ yɛtìrɛ̀, Kuyie nyetɛ dɛ̀.
Dɛ yɛmbɛ̀ yóó kúmu dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.
18 N yɛ̃́mu bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ nɛ̀ bɛ yɛǹtotí.
Kuyie nyóó tíímmɛ̀ ku kɔbɛ
Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N kéróomu kɛ bo tíí nyibotí imɔu kɔbɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ n kó tikpetì. 19 M bo dɔɔ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ yɛbotɛ̀ cuokɛ̀, kɛ̀ yɛ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ yentɛ́nɛ̀ m beéntì m bo bɛ̀ tɔ̃ nyibotí tɛì miɛkɛ, Tɑdisisi nɛ̀ Puti kpɛri nɛ̀ Dudi kpɛri, bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ tu bɛtɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀, m bo bɛ̀ tɔ̃ nyɛhɛkɛ̀ dɛ́tiyɛ̀, Tubɑɑdi nɛ̀ Yɑfɑ̃ɑ̃. Bɛ̀ɛ̀ í kèè bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ n kpɛ́í, bɛ̀ mu nyí yɑ̀ dɛ̀ n kpetì. Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bo nɑ́kɛ́ n kpetì ibotí tɛì. 20 Kɛ̀ n tɔ̃ mbɛ̀ ntɔuní di tebìí sìì bo ibotí imɔu miɛkɛ. Bɛ̀ bo mbɛ̀ tɔuní nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́, nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ tɛsì sìì mùmmu. Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ndekɛ yɛsɑ̃mmɑrínnɑrɛ̀ nɛ̀ yòyóbɛ̀. Kɛ kũũ̀nnɛ̀nní n tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì Sedisɑdɛmmu kɛ n duɔ̀. Isidɑyɛɛribɛ ɔ̃ nni mpɑ̃ɑ̃ mmɛ̀ɛ̀ botí yɛpɑ̃rɛ̀, kɛ ɑ̃ɑ̃̀ yɛbɔ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ miɛkɛ kɛ tɔuní n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì mɛ nyɛ̃. 21 Bɛ miɛkɛ m bo tɑ̃nkɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.
 
22 Kɛĩ́nkɛ̀ pɑ̀nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ pɑ̀nkɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ bo mɛ̀ɛ̀ botí, di kó kuwuɔ yó mmɛ mbo nɛ̀ di kó diyètìrì.
 
23 Dɛ mɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu
bo nkɔrìní m borɛ̀ bɑ́ wèè tɑ̃̀nkù,
bɑ́ tɛ̀ɛ̀ om̀pùtɛ̀ kɛ ninku n yììkɛ̀
mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.
24 Dɛ mɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yetɛ n kpɛti
bɛ̀ bo kú kɛ́nduɔ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɔ̀rìní kɛ bɛ̀ yɑ̀u.
Yɛbiɛ̀ yɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́ mbɛ kɔ̃̀ntì yɛ̀ í yóó kú,
muhɑ̃ɑ̃́ mmùù bɛ̀ tùɔ̀ mmù í yóó kú,
bɛ kpɛrɛ bo ndò nyisɔkɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kpɛ́í.