8
Bɛ̀ yóó pɔntɛmɛ̀ Sɑmmɑrii ɛì nɛ̀ Dɑmɑɑsi kpɛri kɛ́hɛí yɛ kpɛrɛ
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Túótɛ́ kutɑ̃́píɛ̀kù diɛkù kɛ́wɑ̃ri kɛ yĩ́: Kupɔ̀nkɛhɛikù. Kɛ̀ dɛ kó iwɑ̃rii nfeí. Kɛ̀ n kù wɑ̃̀ri kɛ́bɛnkɛ bɛnìtìbɛ̀ mɔ́mmɔmbɛ bɛ̀dɛ́bɛ̀, ikuɔ́ nìùtì Udiyɑ nɛ̀ Yebedekiyɑɑ birɛ Sɑkɑrii. Kɛ̀ n duɔ́nɛ̀ m pokù Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kòo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀ n dɛ̀ yu diyètìrì kɛ dɔ̀: Kupɔ̀nkɛhɛikù. Kɛ yɛ̃́ dɛ kó dɛbirɛ yó nkpɑɑ́mɛ̀ kɛ í nɑ kɛ yĩ n yɔ̃ yoo n cicɛ, kɛ̀ bɛ̀ pɔ̀ntɛmu Dɑmɑɑsi kɛ ɛí o kpɛrɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo Sɑmmɑrii kɛ kònnɛ̀ Asidii.
Asidii kɔbɛ domɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
 
Bɛnìtìbɛ̀ sènkɛ̀rìmu kukó nSidowee kó mɛniɛ
mɛ̀ɛ̀ pũɔ̃̀ mmɛyɔɔ̀mmɛ̀.
Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì yɑ̃rikɛ
kɛ̀ bɛ̀ kpeutí bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀
Desinni nɛ̀ Pekɑɑ bɛ̀ ììkɛ̀.
Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie
kɛ̀ n yóó duɔ́ nkɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tìi di do,
nɛ̀ o kó tikpetì timɔu.
Kɛ́ndònnɛ̀ mɛnɛ́kperímɛ̀ ɔ̃ ntɑtiní kukó nkɛ dòmmɛ̀.
Mɛ̀ ɔ̃ɔ̃ píɛ kukó nhEfɑdɑti kɛ́ kù dɑ̀tínnɛ́mɛ̀.
Mɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɑ́tínnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí yɛkonnɛ́bìɛ̀ nkɛ́mpũɔ̃̀.
Mɛ̀ bo dɑ́tínnɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuri
kɛ́nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ bɛ fɔ̃̀níí,
mɛ̀ bo pɔ̃ntɛ́ kɛ́dɑ́tínnɛ́ ɑ ɛì dimɔu,
di duɔ́ kɛ kɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ̀, ɑ́ú yoo! Emmɑniyɛɛri*.
Yɛbotɛ̀ wùó nkɛ bo dɔɔ̀ dɛ̀ tu dɛtetìrɛ̀ ndɛ
Díndi yɛbotɛ̀ bɑ́ kɛ̀ di dɔ́ dí wɛ̃nnɛ́ kɛ́bɑ́ɑ́tí,
kufɔ̃wɑɑ́ mbo di kpɛ́ɛ́tɛ́.
Kéntɛ́nɛ̀ díndi yɛhɛkɛ̀ dɛ́tiyɛ̀ kɔbɛ kɛ́keè,
bɑ́ kɛ̀ di dɔ́ dí bɑ́ɑ́tí mɛ̀ɛ̀ botí
kufɔ̃wɑɑ́ mbo di kpɛ́ɛ́tɛ́.
10 Bɑ́ kɛ̀ di dɔ́ dí nɑ́kɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì,
tì bo díɛ́.
Nɑ́kɛ́nɛ̀ kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ di dɔ́ tì.
Di tɛtì mɛ mbɑ́ɑ́ dɔɔ̀!
Kɛ yɛ̃́ Kuyie nti bonɛ̀mɛ̀.
Kuyie nyɛ̃mmɛ̀ Esɑii nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ɑ́ teetɛ́ bɛtɔbɛ̀
11 Ti Yiɛ̀ nKuyie nni mpĩ ndìì mɔ̀nnì,
kɛ́ n cɑummu kɛ dɔ̀:
Bɑ́ɑ́ tũnnɛ ku mbotí tũ nkùù cɛ.
Kɛ́ n nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
 
12 Bɑ́ɑ́ teetɛ́nɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀,
kɛ̀ bɛ̀ dɑ̀kii kɛ bo bɔ ndihɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì,
di bɑ́ɑ́ bɛ̀ teetɛ́, di bɑ́ ndé bɛ̀ dé dɛ̀,
di kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɑ́ ndɛ̀ duò.
13 Ti yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ,
di dò nkɛ́nyɛ̃́ kɛ do nweè tu wèè kpɑ mɛyɛi,
weǹwe di dò nkɛ́ndémɛ̀,
weè mɑ́ɑ̀ ndi di kɔ̃m̀bùɔ̀tì dò nkɛ́nduòmɛ̀.
14 Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu disɔ̀rì ndi dìì dò mpɑ́íí,
kɛ nɛ́ tú ditɑ̃́rì bɛnìtìbɛ̀ yó mbétírí dì kɛ duò
dìì yó mbuɔ̀ mbɛnìtìbɛ̀,
kɛ do ntimɑ́tì dindííntì Isidɑyɛɛribɛ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛdɛ́ kpɛ́í.
Kɛ dò nticùɔ̀tì Sedisɑdɛmmu kpɛ́í.
15 Bɛnìtìbɛ̀ kusṹkù yó mbétírí dì kɛ duò kɛ kékíí.
Bɛ̀ bo duó timɑ́tì dindííntì miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú.
Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò dòmmɛ̀ kɛ́nkémmú Kuyie nyóó dɔɔ̀ tì
16 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Sɔnnɛ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì nɛ̀ dɛ kó itié n tũ̀mbɛ̀ kpɛ́í. 17 N Yiɛ̀ nKuyie mbùtínnɛ́mu Sɑkɔbu yɑɑ̀bí. Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ n ku mbúɔ́, n kù kèḿmúmu. 18 Mí nnɛ̀ m bí, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bo Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì, kù n duɔ́ nyì, ti tú Kuyie Mpɑkɛdɑɑ kó mɛcɑnnimɛ̀ mmɛ, kɛ bɛnkú ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ yóó dɔɔ̀ tì Isidɑyɛɛri.
 
19 Kɛ̀ bɛ̀ di nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Kɔtɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bourí tinùbootì bɛ̀ borɛ̀, nɛ̀ bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ borɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dí pɑ̃ɑ̃́, bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ mbɛ nɔ̀ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ nwɛ́ú kɛ́tú, dɛ̀ wennimu kɛ dò nhonìtì níí beé nho bɔɔ̀, kɛ́mbourí tinùbootì, kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ ò nɑ̀ɑ́ mbɛ̀ɛ̀ fòù bɛ kpɛti. 20 Di tɛ̃́nnɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó itié nɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì ti dò nkɛ dɛ ntũnnɛ, kɛ̀ wèè í dɛ̀ tũ̀nnɛ̀ ò bɑ́ɑ́ yɑ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀.
Dikònnì nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ dɛ̀ yóó tɑnnímɛ̀
21 Dikònnì bo bɛ̀ potɛ́ kɛ́ bɛ̀ ɑutɛ́,
kɛ̀ bɛ̀ nkérí dihɛì miɛkɛ nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀,
kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ yɛnní, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɔmmú kusĩ̀nkù
bɛ ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Kuyie, kɛ́mbúɔ́ tiwɛtì.
22 Kɛ sĩ́nnɛ́ní kɛtenkɛ̀ kɛ́yɑ̀ dibiìnnì
nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì,
kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tèntoo dibiìnnì miɛkɛ.
23 Dibiìnnì í yóó nhɑ̃ kɛ bo dihɛì
mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ bo dìì miɛkɛ.
Kuyie nyóó dɛɛtɛ́mɛ̀ ku kɔbɛ
Ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑnnɛ́ Sɑbunɔɔ kó dihɛì
nɛ̀ Nɛfutɑdii kpɛri ifɛi miɛkɛ nkɛ.
Dɛ̀ nɛ́ yó mboní kɛ̀ kùu yɛ̀ dɛ̀úkùnnɛmu,
kɛ́túótɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃
kukó nyɑ́ɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ Kɑdideeo
bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ kó kutempɛ̃.
* 8:8 Emmɑniyɛɛri: Wéntɛ́ Esɑii 7:14 nɛ̀ 8:10.