5
Natürü, Pa Chaueneẽgüx, rü ngẽma norü ngunexü̃ rü taunecü i tá nagu nangupetüxü̃ i ngẽma pemaã nüxü̃ chixuxü̃, rü taxucèxma pexcèx chanaxümatü i ngẽmachiga. Erü pematama meã nüxü̃ pecuèx rü ngẽma ngunexü̃ i taxúema nagu ínanguxẽẽxü̃gu tá nixĩ i ínanguxü̃ ya tórü Cori ya Ngechuchu. Rü ñoma wüxi i ngĩ́tèxáxü̃ i ngürüãchi chütacü ínguxü̃rüü̃ tá nixĩ. Rü ngẽxguma duü̃xü̃gü nagu írüxĩnüẽgu na guxü̃ma na mexü̃ rü taxuü̃ma na nüxü̃ üpetüxü̃, rü ngẽma ngunexü̃gügu rü tá ngürüãchi nagu̱x i guxü̃ma. Rü ñoma wüxi i ngecü i ãxãcücü rü ngürüãchi ngĩxãcümaã ngu̱xnecacürüü̃ tá nixĩ na taxúema naxchaxwa iñaxü̃ i ngẽma. Natürü pemax, Pa Chaueneẽgüx, rü marü meãma nüxü̃ pecuèx i Cristuarü nguchiga. Rü ngẽmacèx taxucèxma ngürüãchi pexü̃ ínayaḇaixgü ya Cori ya Ngechuchu ñoma wüxi i ngĩ́tèxáxü̃ tüxü̃ íbaixgüxü̃rüü̃. Erü guxãma i pema rü Tupanaãrü duü̃xü̃gü pixĩgü, rü ngẽmacèx ngóonexü̃wa pengẽxmagü rü meãma nüxü̃ pecuèx na ñuxãcü meã pemaxẽxü̃. Rü yixema rü tama Chatanáãrü duü̃xü̃gü tixĩgü, rü ngẽmacèx tama ẽãnexü̃wa tangẽxmagü rü tama tanaxü i ngẽma chixexü̃ i ẽãnexü̃wa üxü̃. Rü ngẽmacèx tama name i taechita tamaxẽmare naxrüü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i tama yaxõgüxü̃. Rü name nixĩ i taxuãẽgü, rü meã taãẽgu tarüxĩnüẽ. Erü ngẽma duü̃xü̃gü i naẽchitamare maxẽxü̃ rü ñoma duü̃xü̃gü i chütacü peexü̃rüü̃ nixĩgü. Rü ngẽma duü̃xü̃gü i axegüxü̃ rü chütacü nixĩ i nügü nangãxẽxẽẽxü̃. Natürü i yixema rü ngóonexü̃wa tangẽxmagü, rü ngẽmacèx tanaxwèxe i guxü̃guma taxuãẽgü. Rü name nixĩ i aixcüma meã Tupanaãxü̃́ tayaxõgü, rü yigü tangechaü̃gü, rü meã ítananguxẽẽ na Tupana tüxna naxãxü̃cèx i ngẽma maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü ngẽxguma ngẽmaãcü imaxẽgu, rü ngẽmaãcü tá yigü ítapoxü̃ i ngẽxguma Chataná chixexü̃gu tüxü̃ yixẽẽchaü̃gu. Erü Tupana rü tama tüxü̃ nade na tüxü̃ napoxcuexü̃cèx, natürü tüxü̃ nade na tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristugagu nayauxgüxü̃cèx i maxü̃ i taguma gúxü̃. 10 Rü Ngechuchu ya Cristu rü taxcèx nayu na wüxigu namaã imaxẽxü̃cèx i daxũguxü̃ i naãnewa. Rü nüe̱tama ega woo marü iyuyane ínanguxgu rü ẽ́xna imaxẽyane ínanguxgu, erü daxũguxü̃ i naãnewa rü wüxiwa tá namaã tamaxẽ. 11 Rü ngẽmacèx, Pa Chaueneẽgüx, rü name nixĩ i wüxichigü pegü petaãẽxẽẽgü rü pegü peporaexẽẽ i perü õwa ngẽxgumarüü̃ i ñu̱xma na marü ípenaxügüxü̃.
Pauru rü nayaxucu̱xẽgü ga yema yaxõgüxü̃
12 Pa Chaueneẽgüx, pexü̃ tacèèxü̃gü na nüxü̃ pengechaü̃güxü̃cèx i ngẽma taeneẽgü i petanüwa puracüexü̃ rü pemaã icuèxgüxü̃ rü pexü̃ ngúexẽẽxü̃ i Cori ya Ngechuchuarü ore. 13 Rü name nixĩ i namaã petaãẽgü rü aixcüma meã nüxü̃ pengechaü̃gü i ngẽma taeneẽgü, erü nümagü nixĩ i pexü̃ nangü̃xẽẽgüxü̃. Rü name nixĩ i pegü pengechaü̃güãcüma pemaxẽ. 14 Rü pemaã nüxü̃ tixu ta na penaxucu̱xẽgüxü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i oexü̃ i tama pura-cüechaü̃xü̃. ¡Rü nüxü̃́ penangúchaü̃xẽẽgü i ngẽma duü̃xü̃gü i marü nüxü̃ rüxoechaü̃xü̃ na yaxõgüãxü̃! ¡Rü nüxü̃ perüngü̃xẽẽgü i ngẽma duü̃xü̃gü i turaexü̃ i norü õwa! ¡Rü name nixĩ i yaxna namaã pexĩnüẽ i guxü̃ma i ngẽma taeneẽgü! 15 Rü ngẽxguma texé chixexü̃ pemaã ü̱xgu, rü tama name i chixexü̃maã penataeguxẽẽ. ¡Natürü name nixĩ i naxcèx pedau na guxü̃guma mexü̃ pexügüxü̃ i pegütanüwa rü ngema togütanüwa rü ta! 16 Rü name nixĩ i guxü̃guma petaãẽgü. 17 ¡Rü guxü̃guma peyumüxẽgü! 18 ¡Rü woo ṯacü pexü̃ ngupetügu, rü Tupanana moxẽ pexãgü! Erü ngẽmaãcü nanaxwèxe ya Tupana na pemaxẽxü̃ i pema i Ngechuchu ya Cristuarü duü̃xü̃gü na pixĩgüxü̃. 19 Rü tama name i nüxü̃ pexoe i Tupanaãẽ i Üünexü̃. 20 Rü tama name i nüxü̃ pexoe i Tupanaãrü ore ega texéwa pemaã yadeaxgu ya Tupana. 21 Natürü name nixĩ i meãma penangugü i guxü̃ma i oregü na nüxü̃ pecuáxü̃cèx rü ngoxi aixcüma yiĩxü̃ i ngẽma ore rü ẽ́xna tama. ¡Rü ngẽma ore i aixcüma mexü̃xĩcatama pixõgü! 22 ¡Rü nüxna pixĩgachi i nagúxü̃raü̃xü̃ i chixexü̃gü! 23 Rü chanaxwèxe i nümatama ya Tupana ya tüxü̃ taãẽxẽẽcü pexü̃ imexẽẽ na aixcüma napẽ́xewa pimexü̃cèx. Rü chanaxwèxe i guxü̃wama pexna nadau i peãẽwa rü pexenewa na nataxuxü̃cèx i ṯacü i perü chixexü̃ i ngẽxguma wenaxãrü núma naxũxgu ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu. 24 Rü nüma ya Tupana ya pexü̃ decü rü nixaixcüma na yanguxẽẽãxü̃ i guxüma i ngẽma tamaã inaxunetaxü̃.
Pauru rü wenaxãrü yema duü̃xü̃güxü̃ narümoxẽ rü naxcèx ínaca na Cori ya Ngechuchu ya Cristu meã nüxü̃ rüngü̃xẽẽxü̃ ga
yema yaxõgüxü̃
25 Pa Chaueneẽgüx, ¡Toxcèx peyumüxẽgü! 26 Rü chanaxwèxe i chauégagu nüxü̃ perümoxẽgü i guxü̃ma i taeneẽgü. 27 Rü Cori ya Ngechuchuégagu pexü̃ chamu na guxü̃ i taeneẽgüpẽ́xewa na nüxü̃ pedaumatüxü̃ i ñaã popera i pexcèx nge̱ma chamuxü̃. 28 Rü chanaxwèxe i tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu pexü̃ narüngü̃xẽẽ i guxãma i pemax.
Rü nuãma pexna,
Pauru