NORÜ TAXRE GA POPERA GA PEDRU ÜMATÜXÜ̃
1
Pedru nüxü̃ narümoxẽ ga yema yaxõgüxü̃
Pa Chaueneẽgüx, choma i Chimáũ i Pedru nixĩ i pexcèx chanaxümatüxü̃ i ñaã popera. Rü choma rü Ngechuchu ya Cristuarü ngü̃xẽẽruü̃ chixĩ, rü nüma nixĩ ga choxü̃ namuxü̃ na nüxü̃ chixuxü̃cèx i norü ore. Rü pexcèx chanaxümatü i pema na toxrüü̃ aixcüma peyaxõgüxü̃, erü tórü Tupana rü tórü Maxẽxẽẽruü̃ ya Ngechuchu ya Cristu rü aixcüma nimexẽchi. Rü ñu̱xma na Tanatü ya Tupanaxü̃ pecuáxü̃ rü tórü Cori ya Ngechuchuxü̃ pecuáxü̃, rü chanaxwèxe i nümagü aixcüma pemaã namecüma rü aixcüma pexü̃ nataãẽxẽẽ.
Yaxõgüxü̃cümagüchiga
Rü Tupana rü noxrütama poramaã marü tüxna nanaxã ga guxü̃ma i ngẽma nacüma i mexü̃ i inaxwèxexü̃ na aixcüma meã naxcèx imaxẽxü̃cèx. Rü yemaãcü nanaxü ga yexguma tüxü̃ nüxü̃ nacuèxẽẽgu ga guma tórü Cori ya mexẽchicü ga norü poramaã tüxü̃ decü. Rü yematama norü poramaã tüxna nanaxã ga guxü̃ma ga norü ngü̃xẽẽ i mexẽchixü̃ ga inaxunetaxü̃ na naxrüü̃ pimexü̃cèx rü nüxna pixĩgachixü̃cèx i guxü̃ma i chixexü̃gü i duü̃xü̃güarü ngúchaü̃ i chixexü̃gagu ñoma i naãnewa ngẽxmaxü̃. Rü ngẽmacèx penaxwèxegü na pegü peporaexẽẽxü̃ na yexeracü peyaxõgüxü̃ rü meã togüpẽ́xewa pemaxẽxü̃. Rü ñuxuchi name na meãma nüxü̃ pecuáxü̃ na ṯacü yiĩxü̃ i Tupana pexü̃́ naxwèxexü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta penaxwèxegü na meã pegümaã ipecuáxü̃ na tama chixexü̃gu pey̱ixü̃cèx. Rü ñuxũchi name na yaxna pegümaã pexĩnüẽxü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta name na aixcüma Tupanaxü̃ pengechaü̃güxü̃. Rü ñuxũchi penaxwèxegü na pegü pengechaü̃güxü̃ ya guxãma i pemax. Rü ngẽxgumarüü̃ ta name na guxü̃ma i duü̃xü̃güxü̃ pengechaü̃güxü̃. Rü ngẽxguma aixcüma ngẽma pexü̃ chaxucu̱xẽxü̃ãcüma pemaxẽgu, rü tãũtáma natücèxma nixĩ i perü maxü̃, rü tãũtáma natücèxma nixĩ na nüxü̃ pecuáxü̃ ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu. Natürü yíxema tama ngẽma pexü̃ chaxucu̱xẽxü̃ãcüma maxü̃xẽ, rü ñoma tangexetüxü̃rüü̃ tixĩ. Rü ñoma wüxi i duü̃xü̃ i tama nagu rüxĩnüxü̃ i ngẽma yixcüra tá nüxü̃ ngupetüxü̃rüü̃ tixĩ, erü nüxü̃ itayarüngüma na ñuxãcü Tupana tüxü̃́ nüxü̃ ngechaü̃xü̃ ga tümaãrü pecadugü. 10 Rü ngẽmacèx, Pa Chaueneẽgüx, name nixĩ na yexeraãcü meã Tupanacèx pemaxẽxü̃ na ngẽmaãcü ipenawéxü̃cèx na aixcüma Tupanaãrü duü̃xü̃gü ya pexcèx nac̱axe rü pexü̃ dexe na pixĩgüxü̃. Rü ngẽxguma ngẽmaãcü pemaxẽgu rü tagutáma chixexü̃gu peyi rü tagutáma Tupanaxü̃ ípetèx. 11 Rü ngẽmaãcü ya Tupana, rü tá meã pexcèx nayawãxna i ĩã̱x na tauxchaãcü pichocuxü̃cèx i ngextá guxü̃gutáma ãẽ̱xgacü íyiĩxü̃wa ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu ya tórü Maxẽxẽẽruü̃. 12 Rü ngẽmacèx woo marü nüxü̃ na pecuáxü̃ rü nagu na pexĩxü̃ i ngẽma ore i aixcüma ixĩxü̃, natürü guxü̃gutáma pexna nüxü̃ chacuèxãchixẽẽẽcha ga yema pexü̃ namaã chaxucu̱xẽxü̃. 13 Erü ñu̱xma na chamaxü̃xü̃ i chomax, rü nagu charüxĩnü na namexü̃ na pexna nüxü̃ chacuèxãchixẽẽxü̃ i ngẽma ore i namaã pexü̃ chixucu̱xẽgüxü̃, na ngẽmaãcü pexü̃́ changúxchaü̃xẽẽxü̃cèx na meã Tupanacèx pemaxẽxü̃. 14 Rü pemaã nüxü̃ chixu i ngẽma, erü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu choxü̃ nüxü̃ nacuèxẽẽ na paxa tá chayuxü̃. 15 Rü ñoma rü ta na chamaxü̃xü̃, rü meã pexü̃ chixucu̱xẽgü na ngẽxguma chayu̱xguwena rü guxü̃guma nüxna pecuèxãchiexü̃cèx i ngẽma chorü ucu̱xẽgü na ñuxãcü Tupana naxwèxexü̃ na pemaxẽxü̃.
Pedru rü namücügü rü aixcüma Cristuxü̃ nadaugü ga na ñuxãcü namexẽchixü̃
16 Rü yexguma pexü̃ tangúexẽẽgu na ñuxãcü naporaxü̃ ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu rü ñuxãcü tá wena na nataeguxü̃, rü tama tomatama togüãẽwa tayaxuxü̃ i ore nixĩ. Yerü tomatama toxetümaã nüxü̃ tadau na ñuxãcü namexẽchixü̃ i nüma ya tórü Cori. 17 Rü nüxü̃ tadau ga yexguma Tanatü ya Tupana nüxü̃ icuèxüü̃gu. Rü nüxü̃ taxĩnüẽ ga yexguma gumatama Tanatü ya Tupana ya Mexẽchicü ñaxgu:
“Daa nixĩ ya Chaune ya nüxü̃ changechaü̃xü̃chicü. Rü choma rü poraãcü namaã chataãẽxü̃chi”,
ñaxgu. 18 Rü aixcüma tomaxü̃chima nüxü̃ taxĩnüẽ ga yema Tupanaga ga daxũguxü̃ ga naãnewa inaxũxü̃, yerü tomatama rü tórü Corimaã tayexmagü nawa ga guma mèxpǘne ga üünene ga yexguma yema ngupetügu. 19 Rü yemaãcü nüxü̃ tadau na aixcüma yiĩxü̃ ga yema ore ga nuxcümaü̃güxü̃ ga Tupanaãrü orearü uruü̃gü nüxü̃ ixugügüxü̃. Yerü yema nüxü̃ yaxugügüxü̃rüü̃tama nixĩ ga nüxü̃ tadauxü̃. Rü name nixĩ i pema rü ta aixcüma meã nagu perüxĩnüẽ i ngẽma ore, erü wüxi i omü i íraxetüxü̃ i ẽãnexü̃wa ibaxixü̃rüü̃ nixĩ. Rü ngẽma ore rü tá pexü̃ nüxü̃ nacuèxẽẽ i Tupanachiga ñu̱xmatáta ínangu ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu ya yima woramacuri ya ngunetüxü̃ ngócürüü̃ ixĩcü. Rü ngẽxguma ínanguxgu i nüma rü aixcüma tá meã pexü̃ nüxü̃ nacuèxẽẽ i guxü̃ma i nachiga. 20 Natürü chanaxwèxe na guxü̃ãrü yexera nüxü̃ pecuáxü̃ i ñaã ore i tá pemaã nüxü̃ chixuxü̃. Rü dücax, taxúema tüechamatama nüxü̃ tacuèx i ṯacüchiga na yiĩxü̃ i Tupanaãrü ore i ümatüxü̃, ega Tupanaãẽ i Üünexü̃ tama tüxü̃ rüngü̃xẽẽgu. 21 Yerü taxuü̃ma ga Tupanaãrü orearü uruü̃ rü nüẽchamatama nügüãẽwa nanayaxu ga yema ore ga nüxü̃ yaxugügüxü̃. Natürü yexguma yema orexü̃ yaxugügügu, rü Naãẽ i Üünexü̃ nixĩ ga yadexagüxẽẽxü̃.