5
Ñuxãcü nixĩ i namexü̃ na nüxü̃ ingechaü̃xü̃ i ngẽma yaxõgüxü̃
Taguma name i cunanga i wüxi i yatü i cuxü̃ rüyamaẽxü̃. Rü narümemaẽ nixĩ i meãma cunaxucu̱xẽ ñoma cunatürüü̃. Rü ngẽma ngextü̱xücügü rü name nixĩ i meãma namaã quidexa ñoma cueneẽgüxüchirüü̃. Rü yíxema yaguã̱xgü ya ngexegü rü name nixĩ i meãma tümamaã quidexa cuexüchirüü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta i paxü̃gü rü name nixĩ i meãma namaã quidexamare wüxi i cueyèxüchirüü̃, rü tama name i chixexü̃gu namaã curüxĩnü. ¡Tüxü̃ rüngü̃xẽẽ ya yíxema yutegüxe ega aixcüma ṯacü tüxü̃́ tau̱xgu! Natürü ngẽxguma chi wüxi i yutecü ngĩxü̃́ nangẽxmagu i ngĩxãcügü rü ẽ́xna ngĩtaagü, rü name nixĩ i nümagü ngĩxü̃ narüngü̃xẽẽgü rü ngĩxna nanaxã i ṯacü i ngĩxü̃́ taxuxü̃. Erü Tupana nanaxwèxe na ngĩtanüxü̃ĩra ngĩxna daugüxü̃ na ngẽmaãcü yangutanüxẽẽgüãxü̃cèx ga yema naẽ na nayaexẽẽxü̃. Natürü yíxema yutexe ya tüxica irüxã́ũxẽ rü tüxü̃́ nataxúxe i tümatanüxü̃, rü Tupanaxü̃tawaxicatama ítananguxẽẽ i tümaãrü ngü̃xẽẽ rü guxü̃guma woo chütacü rü ngunecü rü tayumüxẽ na tüxü̃ nangü̃xẽẽxü̃cèx ya Tupana. Natürü yíxema yutexe ya tümaãrü ngúchaü̃guxicatama rüxĩnüxẽ, rü Tupanapẽ́xewa rü ñoma tayuxü̃rüü̃ tixĩ. Rü ngẽma nixĩ i ore i tá cunangúexẽẽxü̃ i ngẽma yaxõgüxü̃ na nügüna nadaugüxü̃cèx na taxuü̃ma i chixexü̃ naxügüxü̃cèx rü taxúema nachiga chixri idexagüxü̃cèx. Erü ngẽxguma chi wüxie rü tama meã nüxna tadèu̱xgu i tümapatacü̱̃ã̱xgü rü tümaẽ rü tümanatü, rü maneca tama aixcüma meã Tupanaãxü̃́ tayaxõ. Rü wüxi i tama yaxõxü̃ãrü yexera chixecü tixĩ. Rü ngẽxguma chi wüxi i ngexü̃ i yutexü̃ naxcèx íc̱axgu na ngẽma yaxõgüxü̃ ngĩxü̃ rüngü̃xẽẽgüxü̃cèx rü tanaxwèxe i 60 ya taunecüarü yexera ngĩxü̃́ nangẽxma rü wüxitama nixĩ ga ngĩte ga ngĩxü̃́ yexmacü ga noxrix. 10 Rü tanaxwèxe i guxü̃ma i duü̃xü̃gü ngĩxü̃ nacuèxgü na wüxi i mexü̃ ü̱xcü na yiĩxü̃. Rü name i meã ngĩxãcüxü̃ yaexẽẽcü iyixĩ, rü meã ngĩpatawa duü̃xü̃güxü̃ yaxucü iyixĩ, rü yaxõgüxü̃ãrü ngü̃xẽẽruü̃ iyixĩ, rü ḏaaweexü̃ãrü ngü̃xẽẽruü̃ iyixĩ. Rü ngẽmaãcü tanaxwèxe i guxü̃raü̃xü̃ i mexü̃ na naxüxü̃. 11 Natürü tama tanaxwèxe i yaxõgüxü̃ãrü puracü nixĩ i ngĩxna na nadaugüxü̃ i wüxi i yutecü ega tama 60 wa nanguxgu ya ngĩrü taunecü. Erü wüxi i yutecü i pacü, rü ngẽxguma ngĩrü ngúchaü̃ Cristuna ngĩxü̃ ixũgachixẽẽgu, rü tá inaxwèxe na wena naxãtexü̃. 12 Rü duü̃xü̃gü tá chixri ngĩchiga nidexagü, erü tama aixcüma iyanguxẽẽ ga yema Cristumaã inaxunetaxü̃ ga noxrix. 13 Rü ngĩma rü düxwa ngextá iyaxáuchigümare, rü náĩ ya ĩ rü nagu iyarüxã̱ũ̱x, rü düxwa tama ipuracüchaü̃. Rü tama ngẽmaxĩcatama ixü, natürü düxwa ixoregütèèx, rü iyangẽxmachigü nawa i ngẽma dexa i tama mexü̃ i togüchiga, rü guxü̃wama nüxü̃ iyaxu i ngẽma ore i tama mexü̃. 14 Rü ngẽmacèx chanaxwèxe i ngẽma yutegüxü̃ i paxü̃gü na wenaxãrü naxãtegüxü̃, rü naxãxãcügüxü̃, rü mexü̃ i napataarü dauruü̃gü na yixĩgüxü̃. Rü ngẽmaãcü i ngẽma duü̃xü̃gü i ngĩxchi aiexü̃, rü taxucürüwa chixri ngĩchiga nidexagü. 15 Cumaã nüxü̃ chixu i ñaã ore, erü ñuxre i yutecü rü marü nüxü̃ irüxoe i ore i mexü̃ rü Chatanáwe irüxĩ. 16 Rü ngẽxguma chi wüxi i ngecü i yaxõ̱xcü rü ngĩxü̃́ nangẽxmagu i ngĩtanüxü̃ i yutecü, rü name nixĩ i ngĩxü̃ irüngü̃xẽẽ. Rü ngẽmaãcü tãũtáma togü i yaxõgüxü̃ãrü puracü tá nixĩ na ngĩxna na nadaugüxü̃. Rü ngẽxguma tá nüxü̃́ natauxcha i ngẽma togü i yaxõgüxü̃ na ngĩxü̃ nangü̃xẽẽgüxü̃ i ngẽma yutecü i aixcüma ngĩxü̃́ natau̱xcüma i ngĩtanüxü̃gü i ngĩxü̃ rüngü̃xẽẽgüxü̃. 17 Rü ngẽma yaxõgüxü̃ãrü ãẽ̱xgacügü i aixcüma meãma ngema yaxõgüxü̃maã icuáxü̃, rü name nixĩ i ngẽma yaxõgüxü̃ aixcüma nüxü̃ nangechaü̃gü rü namaã nataãẽgü. Rü guxü̃ãrü yexera tanaxwèxe i nüxü̃ nangechaü̃gü rü nüxü̃ narüngüxẽẽgü i ngema Tupanaarü orexü̃ ixugüxü̃ rü nangúexẽẽxü̃. 18 Erü Tupanaãrü orewa rü ñanagürü:
“Tama name i nüxna taxaü i ngẽma taxü̃na i puracüxü̃”,
ñanagürü. Rü ñanagürü ta:
“Wüxi i puracütanüxü̃ rü tanaxwèxe i nüxü̃́ na naxütanüxü̃ i norü puracü”,
ñanagürü i ngẽma Tupanaãrü orewa. 19 Rü ngẽxguma chi texé nüxü̃ ixuxgu na chixexü̃ naxüxü̃ i wüxi i yaxõgüxü̃ãrü ãẽ̱xgacü, rü tãũtáma tüxü̃́ icuxĩnü ega natau̱xguma i taxre rü ẽ́xna tomaẽ̱xpü̱x i togü i duü̃xü̃gü i nüxü̃ daugüxü̃ na aixcüma chixexü̃ naxüxü̃. 20 Natürü ngẽma yaxõgüxü̃ãrü ãẽ̱xgacügü i aixcüma pecadugu maxẽxü̃, rü name nixĩ i guxü̃ i yaxõgüxü̃pẽ́xewa cunaxucu̱xẽ, na guxü̃ma i ngẽma togü i yaxõgüxü̃ãrü ãẽ̱xgacügü rü ta namuü̃ẽxü̃cèx na naxügüãxü̃ i ṯacü rü chixexü̃. 21 Rü ñu̱xma Tupanapẽ́xewa rü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristupẽ́xewa rü ngẽma daxũcü̱̃ã̱x i orearü ngeruü̃gü i Tupana nüxü̃ ngechaü̃güxü̃pẽ́xewa, rü cuxü̃ chamu na naga cuxĩnüxü̃ i ñaã ore i cumaã nüxü̃ chixuxü̃. Rü chanaxwèxe i ngẽma cumaã nüxü̃ chixuxü̃rüü̃ meã cunaxucu̱xẽ i guxü̃ma i ngẽma yaxõgüxü̃ rü nüe̱tama ega woo texé tixĩgu. 22 Rü ngexguma texexü̃ quingucuchixẽẽchaü̃gu na ngema yaxõgüxü̃ãrü ãẽ̱xgacü tixĩxü̃cèx, ¡rü taxũ i cuñuxãẽxü̃ na namaã cuyumü̃ẽxü̃ i wüxi i duü̃xü̃ i tama nüxü̃ cucuáxü̃ i norü maxü̃! Natürü name nixĩ i noxri rü meã nagu curüxĩnü i ngẽma erü ngürüãchi tá wüxi i duü̃xü̃ i pecadu üechaxü̃ quingucuchixẽẽ, rü cugagu tá nixĩ erü tama icuxuãẽ. ¡Rü meã cugüna nadau na tama pecadugu cunguxü̃cèx! 23 Rü ngẽma na cungu̱xnecaü̃xü̃ i ñuxguacü, rü name nixĩ i írarüwa binune cuyaxaxü, rü tama i dexáxicatama. 24 Rü nangẽxma i duü̃xü̃güarü pecadugü i noxtacüma ngóxü̃ naxü̃pa na Tupana nüxna c̱axü̃. Natürü nangẽxma i to i pecadugü i duü̃xü̃güarü rü tãũtáma nango̱x ñu̱xmatáta naãneãrü gu̱xwa nanguxgu rü Tupana tüxna icagügu. 25 Rü ngẽxgumarüü̃ ta nangẽxma i duü̃xü̃güarü puracügü i mexü̃ i Tupanacèx naxügüxü̃ i ñu̱xma marü nüxü̃ idauxü̃. Rü nangẽxma ta i puracügü i mexü̃ i ñu̱xma tama nüxü̃ idauxü̃ natürü yixcüra tá nüxü̃ idaugüamaxü̃.