Introdusaun
Biblia ba Ema Hotu nudar organizasaun sarani kristaun ho vizaun atu Nai Maromak nia liafuan sai familiar ba ema Timor tomak, para ita bele konhese Nai Maromak hodi moris tuir Nia hakarak.
Nunee ho Nai Maromak nia tulun Biblia ba Ema Hotu aprezenta tradusaun nee ba povu Timor Leste.
Testamentu Foun orijinal hakerek ho lian Gregu, uza linguajen nebee ema baibain koalia. Iha tradusaun Tetun ida nee mos, tradutor sira hakaas aan uza linguajen nebee simples, atu ema barak bele kompriende, no esforsu aan mos atu tuir lo-loos signifikadu orijinal nian.
Iha ema barak tulun ona atu asegura kualidade tradusaun nee. Maski nunee, edisaun nee sei “ad experimentum” hela. Nee signifika katak, se lee nain sira iha komentariu ka sujestaun, oinsaa mak bele hadia liu tan ba edisaun tuir mai, bele haruka mai email nee: [email protected]