JU ALHIQUI JU ATS'OKNUNICALH JU AMACHAK'AN COLOSAS
1
Ju Pablo amac'ami ju amachak'an Colosas
Ju quit'in icPablo. Ixtamalakachan ju Jesucristo icjunita ni chunch ju xalacasq'uin ju Dios. Chai vachu' ani quint'avi ju quilak'au'an Timoteo. Pus va iclamac'amiyau ju uxijnan ji qui'alak'avin ju vilhchit'it ju lak'achak'an Colosas. Ju uxijnan vachu' lhilac'ap'int'at'it ju Cristo. Pus ictapainini ju quimpai'an Dios ni cata'aktaijuyan ju uxijnan laca'amapaininti chai catalhistacniyan ju mi'alhunut'an ni jantu calac'alh.
Ju Pablo sq'uini ju Dios ixlacata'an ju yu'unch
Acsni ictapaininiyau ju Dios ixpai ju Jesucristo ju milacata'an pus va tachi icxtakniyau lak'ailakts'iuch ni xalhilac'ap'inat'it ju yuchi. Va icpunonau chunch ni ick'asmat'au ni lhilac'ap'int'at'it ju Cristo Jesús chai ni map'ainiyat'it tachi chun ju ali'in ju vachu' talhilaca'anta ju Dios. Chunch ju layat'it ni vasalh lac'a'iyat'it ni akts'iya aquintaxtakniyan ju Dios tuchi quintak'alhtasunitan ni aquintaxtaknitachan ju lact'iyan. Pus mak'anchich k'asmat'at'it ju chivinti ju stavasalanti junta najun ta yu lai putak'alhtaxtucan. Chai acsnich vachu' k'asmat'at'it ixlacata ju anu' ju quintak'alhtasunitan ju Dios. Chai ju anu' chivinti ju unc'ant'at'it ju uxijnan vachu' k'asmatk'ocanta ixlhilacaputs'un ju lacamunutpa'. Chai yuchach ju chivinti ju amapaxani is'atsucunti'an tachi chun ju talaca'ita. Chai palai lhu ju tat'ajun laca'inin ju anu' chivinti. Chai vana va chun tamapaxanitan ju Dios ju mi'atsucunti'an tus acsni k'asmat'at'it ni tanavinitan lamapainin ju Dios. Chai ju uxijnan lac'a'it'at'it ni vasalh lamapainin ju xatanaviniyan. Chunchach ju tamasunin ju Epafras. Ju yuchi vachu' navini ixlhich'alhcat ju Dios tachi ju quijnan. Chai na icmapainiyau. Chai ju yuchi na muctaxtui la'ixlhich'alhcat ju Cristo lamilhi'uxijnan mas jantu lai xac'anachau la'aktaijunin ju quijnan. Yuchi ju quintamavasalanin ni quilamapainiyau. Chai ni t'ajun ju Spiritu Santu lami'alhunut'an vachu' pus yuchi lai quilalhimapainiyau ju quijnan.
Pus ni icjuncantauch ni lhilac'ap'inat'it ju Jesucristo pus yuchi jantu tavanan iclhi'astacnanau ixtapaininica ju Dios ju milacata'an. Icsq'uiniyauch ni vasalh catamamispaniyan tuchi lacasq'uin ju Dios ni anaviya'it'it. Icsq'uiniyauch ni yuchi ju Spiritu Santu ju cataxtakniyan ju k'ox mintac'atsan'an ni laich amach'akxaya'it'it ixk'achat ju Dios. 10 Ju chunch laich ats'uc'uya'it'it tachi ju lhijunch ni lhilac'ap'int'at'it ju qui'ucxtin'an Jesús. Chai mas va tuch'i naviyat'it laich anaviya'it'it tachi ju slivasalh k'ox calhiulaya' ju yuchi. Chai ju chunch vachu' lai anaviya'it'it tijpachux ju k'ox chai lai palai amisp'aya'it'it ju Dios. 11 Vachu' icsq'uinauch ni slivasalh ixlhichux ju mi'alhunut'an ju alhilac'ap'it'it ju Dios. Chai lai chunch alat'it ni na k'ai ju ixtachaput ju Dios. Chai ni na p'as lhilaksiyat'it ju Dios pus lai ach'ixk'oya'it'it mas va tuchi camilh lami'atsucunti'an chai jantu jeks a'uya'it'it. Alai va tachi ak'ach'ana'it'it. 12 Vachu' lai a'una'it'it lak'ailakts'iuch ju quimpai'an Dios ni yuchi ju quintalak'oxinin ju qui'atsucunti'an ni laich vachu' camak'amaklhtayananau ju tuchi najunta ju yuchi ni aquintaxtakniyan tachi chun ju quijnan'an ju lhilaca'antauch ju Jesús. Chai ju tuchi aquintaxtakniyan anchach ju mak'atacha junta vilhcha ju Dios junta vasalh atuncunu' junita. 13 Pus yuchi ju Dios ju quintamak'alhtaxtun acsni ixt'onauca' la'ixtachaput ju lhinajun laca'atats'isni. Chai ju chavai yuchi ju Jesucristo ju lhinajun laqui'atsucunti'an. Yuchi ju ists'alh Dios junita. Chai ju Dios na mapaini ju yuchi. 14 Chai ni lhilaca'anauch ju yuchi pus quintamalakxtutanch la'ix'ac'alhni. Chai quintamac'acxanitan ju qui'alactu'unti'an.
Lhi'amigojni t'ajunchokotauch ju Dios
15 Mas jantu lai lakts'incan ju Dios para ju ists'alh ju Jesucristo juncan amalacasunilh ju lapanacni ta yu junita ju ixpai ni vana va chunch junita ju yuchi. Pus ju Jesús yuchi ju p'ulh ixt'ajun. Astan anavicalh tachi chun ju taxtokni. 16 Yuchi ju anavik'o tachi chun ju taxtokni ju alin ju lact'iyan chai ju alin ju ani lacat'un. Chux ju lai lakts'incan chai ju jantu lai lakts'incan. Yuchi ju anavik'o ju anquilhnin ju tatolai la'ixpu'ucxtin'an chai ju ali'in anquilhnin ju tamaklhinajun chai ju xalact'icst'in ucxtinin sia yu'unch chai tachi chun ju anquilhnin ju alin ixtachaput'an. Yuchi ju Jesús ju anavik'o chai va ixlacata is'akstu ju lhinavilh chunch. 17 Ju Cristo akts'iya ixt'ajunch mas tuca' ix'alin ju ani taxtokni. Chai yuchi ju alhistack'ojui tachi chun ju taxtokni ju chavai ni catatailhi'alh tachi ju ix'alhcanicantach. 18 Chai tachi ju qui'aktsulh'an ni yuchi ju lhinonk'ojui chux quilacatuna'an pus vana va chun ju Cristo. Laich acnaulh ni ixlacatuna Cristo juntau tachi chun ju quijnan'an ju lhilaca'antauch ju yuchi. Chai yuchi ju qui'aktsulh'an junita ni yuchi ju quintalhijunk'oyan laqui'atsucunti'an. Yuchach ju quintaxtakniyan ju sast'i qui'atsucunti'an. Chai ni yuchi ju p'ulhnan lok'onchokolh la'ix'aninti chai jantu tavanan xanichokoi tachi ju talalh ju ali'in ju ix'amalok'onicanta pus yuchi xak'ai lhijunita tachi chun ju taxtokni. 19 Pus ju quimpai'an Dios lacasq'uilh ni lana catalacasu ju Jesús la'is'atsucunti ju ani lacamunutpa' tachi ju junita is'akstu ju xapai. 20 Vachu' lacasq'uilh ju Dios ni la'ixlacata ju Cristo laich ca'apunavichokoya' ix'amigojni tachi chun ju lapanacni. Chai lhik'oxamixlh acsni taxtunilh ix'ac'alhni ju Cristo lacacurus. Pus la'ixlacata ju Cristo laich canavik'oya' ix'amigojni Dios tachi chun ju tat'ajun ju ani lacamunutpa'. Chai vachu' la'ixlacata ju Cristo tachi chun ju taxtokni ju ani lacamunutpa' laich cajunchokoya' tachi ju ilhcata ju Dios ju p'ulhnan.
21 Pus ju mak'anchich vachu' ju uxijnan jantu ismisp'ap'ut'unat'it ju Dios. Ju lami'alhunut'an va ixt'alaxc'ayat'it ju Dios ni ixnaviyat'it ju macxcai taxtokni. 22 Para ju chavai ju Jesús tanavitan ix'amigojni ju Dios la'ix'aninti acsni xtucmuc'acalh ixlacatuna ju lacacurus. Ju chunch ni laich catalhi'anan la'ix'ucxlacapu' chai ju anch alhimisp'ac'ana'it'it ni vasalh is'ask'at'an Dios unt'at'it chai salaka unt'at'it chai matich ju mintalak'alhin'an. 23 Chunch ju catanaviyan ni va tachi alhilac'ap'ina'it'it ju Jesús ixlhichux ju mi'alhunut'an chai jantu va tam tam anona'it'it chai jantu va amac'ona'it'it ixchivinti Dios ju ix'unc'ant'at'it. Yuchi ju anu' chivinti ju najun ni lai amak'alht'axt'uc'ana'it'it. Chai ju uxijnan k'asmat'at'it ju anu' chivinti chai vachu' alacjuncanta tachi chun ju lapanacni ju tat'ajun ju ani lacamunutpa'. Pus ju quit'in icPablo. Chai vachu' icxtaknicanta ju quilhich'alhcat ni ac'amalaninilh ju lapanacni ju ani ixchivinti Dios.
Ju Pablo xtaknicalh ju lhich'alhcat
24 Na ick'achan mas ict'ajun mak'alhk'ajna' ju milacata'an ni laich alhilac'ap'it'it ju Cristo. Ict'ajun mak'alhk'ajna' tachi ju Cristo ni mak'alhk'ajnanta ju quilacata'an quinchux'an. Iclhimak'alhk'ajnan vachu' ixlaca'atalh ju ixlacatuna ju Cristo. Pus ju ixlacatuna ju Cristo nomputun ni yu'unch ju talhilaca'anta ju yuchi. 25 Dios ju quisacxtuta ni amamaka'unu' acva ixlacata'an ju yu'unch ju tat'ajun lhilaca'anin ju Jesús. Iclhixtaknicanta ju ani lhich'alhcat ni aclajunk'oyauch ju uxijnan tachi chun ju ixchivinti Dios. 26 Aclajunau ju uxijnan ju anu' chivinti ju jantu tavanan ix'amavasalanicanta ju lapanacni ju mak'anch ixtat'ajun. Para ju chavai amavasalanicanta tachi chun ju talhilaca'antach ju Cristo. 27 Pus ju uxijnan ju jantu israelitanin unt'at'it ju Dios talacasq'uinin ni amach'akxaya'it'it ni slivasalh na k'ox ju anu' chivinti ju jantu ixmavasalacanta. Chai ju yuchi slivasalh na k'ox junita ju milacata'an ju uxijnan. Pus ju anu' chivinti najun ni t'ajun ju Cristo lami'alhunut'an vachu'. Chai ixlhiyuchi c'ats'ayat'it istavasalanti ni ach'ip'ina'it'it ju lact'iyan junta slivasalh k'ox junita.
28 Ju quijnan iclajunau ixlacata ju Cristo. Chai ic'alhimap'aksiyau tachi chun ju lapanacni chai ic'amalaniyau tachi chun ju lapanacni lacak'ox tac'atsanti. Chunch iclayau ni va iclacasq'uinau ni chunch lana catatsuculh tachi ju k'achani ju Cristo. 29 Yuchach ju ict'ajun lhich'alhcatna' chai slivasalh la'ixlhichux qui'alhunut icnavi ju yuchi lacatachaput ju quixtakni ju Cristo.