10
Sondadu ulun Roma ida naran Kornelius, bolu Petrus
Baa oras nia, noo sondadu ulun kiꞌik ida, naran Kornelius. Nia ulun bodik sondadu naꞌin atus ida. Sia mai nosi rai dook Italia, nein iha kota Kaisarea atu serwisu bodik ukunrai Roma. Kornelius nia, lisan seluk nosi ema Roma waꞌin, tan nia beer Naꞌi Maromak. Niakaan ema uma laran isin tomak moos nunia. Dala waꞌin nia tulun ema mukit sia. Sura loron nia moos namulak baa Naꞌi Maromak.
Baa loro malirin ida, takseer tuku tolu, nia noran nuꞌu meꞌi. Nia naree lo-loren Maromak Niakaan makbukar laleꞌan ida mai bolu nia naꞌak, “Kornelius!”
Naree nunia, Kornelius nataꞌuk tebes. Nia nusu naꞌak, “Saa, Ama Boot?”
Makbukar nia nataa naꞌak, “Naꞌi Maromak rona okaan hamulak tiꞌan. Nia moos nanoin okaan laran diꞌak baa ema. Oras neꞌe, maruka ema baa kota Yope, baa bolu nola ema ida naran Simon Petrus. Nia nein iha uma ida iha tasi tehen. Uma naꞌin, naran Simon. Niakaan serwisu, namoos kulit.”
Dale hotu nunia, makbukar laleꞌan nia laꞌo nela Kornelius. Hotu Kornelius bolu nola niakaan ema serwisu naꞌin rua no niakaan sondadu ida. Sondadu nia moos fiar baa Naꞌi Maromak. Kornelius katak lia ohin nia baa sia, hotu naruka sia baa kota Yope.
Petrus mai Kornelius uman
Baa awan, oras Kornelius eman sia kreꞌis baa Yope, Petrus saꞌe baa namulak iha Simon uma tetu leten.
10 Kreꞌis loro natetu, Petrus salaen tiꞌan. Nia sei nein ema nadiꞌa haan, Naꞌi Maromak natudu lia ida baa nia nuꞌu meꞌi. 11 Petrus naree laleꞌan nakloke, hotu tais fafalun boot ida mosu tuun mai. Tais nia nawisa baa lidun haat. 12 Iha tais nia laran Petrus naree osa no lotuk oi-oik. Balu ain haat, balu maneꞌek no manu oi-oik.
13 Hotu Petrus rona lia maliak ida naruka naꞌak, “Petrus! Madeer! Moꞌo osa no lotuk neꞌe sia, maa ona!”
14 Mais Petrus nataa naꞌak, “La bele, Ama Boot! Haꞌu la kaa kokon, tan ami ema Yahudi hakribi buat nia sia.”
15 Mais lia maliak nia dale nikar naꞌak, “Kalo Naꞌi Maromak katak naꞌak la hakribi ona, o la bele katak maꞌak sei hakribi!” 16 Tais nia mosu nunia toꞌo isin tolu, foin niꞌit aan saꞌe nikar baa laleꞌan.
17 Meꞌi notu nunia, Petrus nanoin baa-mai buka meꞌi isin. Baa oras nia moos, Kornelius eman sia toꞌo Simon uman, hotu nariik iha odamatan oin. 18 Sia bolu uma naꞌin, hotu nusu naꞌak, “Ama, ami mai buka bainaka ida mak nein iha uma neꞌe. Nia naran Simon Petrus. Arumak ama natene nia ka?”
19 Baa oras nia Petrus sei iha tetu leten nodi nanoin baa-mai buka meꞌi isin. Maromak Kmalar Lulik katak baa nia naꞌak, “Petrus! Noo ema* mai buka o. 20 Tuun ona, baa tuir sia. Lalika makerat! Masik sia lahoos ema Yahudi moos, keta makribi sia. Tan Haꞌu mak karuka sia mai saka o.” 21 Rona nola nunia, Petrus moos tuun baa nasoru sia nodi dale naꞌak, “Haꞌu mak emi buka. Emi hakara saa?”
22 Sia nataa naꞌak, “Sondadu Roma ida mak naruka ami mai. Nia ulun bodik sondadu naꞌin atus ida. Nia neon loos. Nia moos beer Naꞌi Maromak. Ema Yahudi waꞌin natene niakaan dadiꞌak. Hori sehik Maromak Niakaan makbukar laleꞌan ida tuun mai, naruka nia nusu ita boot mai iha niakaan uma, nebee nia rona duꞌuk nosi ita boot.”
23 Rona nola nunia, Petrus moos simu. Mais nia tene sia toba baa kalan nia. Baa awan, sia nadeer, hotu sia baa no Petrus. Yesus eman naꞌin hira nosi Yope moos namalu sia.
24 Sia laꞌo loron ida tomak, awan foin sia toꞌo kota Kaisarea. Toꞌo nebaa, Kornelius noꞌi nein sia, bele-bele no niakaan ema uma laran no belun sia. 25 Oras Petrus atu tama baa Kornelius uman, Kornelius nalai baa nakniꞌa iha Petrus ain, atu sudur baa nia. 26 Mais Petrus foti nariik nia nodi katak naꞌak, “Ama! Mariik! Keta sudur baa haꞌu, tan haꞌu moos hanesan ama.”
27 Rona nola nunia, Kornelius moos nariik. Hotu sia rua laꞌo nodi dale baa malu, atu tama baa Kornelius uman. Sia sei la tama dauk, Petrus naree ema waꞌin libur malu, nein nia tiꞌan. 28 Naree nunia, nia dale naꞌak, “Maluk sia. Emi hatene haꞌak, ami neꞌe ema Yahudi. Tuir amikaan adat, ami hakribi ema seluk. Saa tenik, tama baa siakaan uma. Mais foin da-dauk neꞌe, Naꞌi Maromak katak baa haꞌu naꞌak, haꞌu la kbele kakribi ema ona, mais haꞌu kmusti kahur ko sia kodi kafoli sia, hanesan haꞌukaan ema uma laran duꞌuk. 29 Tan baa nia, baa oras emi bolu haꞌu kmai, haꞌu moos mai kedan. Haꞌu la kbele kaseꞌi lia oi-oik, tan Naꞌi Maromak katak kedan nunia baa haꞌu! Oras neꞌe, emi katak kokon! Emi hakara saa?”
30 Hotu Kornelius katak lia hotu-hotu naꞌak, “Loron haat foin liu neꞌe, baa oras loro atu malirin, haꞌu kamulak iha uma neꞌe. Teki-tekis mane ida nariik iha haꞌukaan oin. Niakaan tais molen naksinak. 31 Nia moos bolu haꞌu naꞌak, ‘Kornelius! Naꞌi Maromak rona tiꞌan okaan hamulak. Nia moos nanoin okaan laran diꞌak baa ema hotu-hotu. 32 Oras neꞌe o maruka ema baa kota Yope, baa bolu ema ida naran Simon Petrus. Nia nein iha uma ida iha tasi tehen. Uma naꞌin naran Simon. Niakaan serwisu, namoos kulit.’ 33 Tan lia nia, haꞌu karuka kedan ema baa bolu ita boot. Ami sera dodan tebe-tebes, tan ita boot nakara mai tiꞌan. Oras neꞌe ami libur malu iha neꞌe, atu rona duꞌuk lia mak Naꞌi Maromak naruka ita boot katak baa ami.”
Petrus katak Lia Diꞌak nosi Yesus baa ema mak lahoos Yahudi
34 Rona Kornelius dale nunia, Petrus nataa naꞌak, “Oras neꞌe, foin haꞌu katene Naꞌi Maromak nafoli ema hotu-hotu manesak. Nia la fihir oin. 35 Ema nosi hunun nabee dei, kalo nia neon loos, nia beer namulak baa Naꞌi Maromak, nodi tuir Niakaan hakaran, ema nia nanis nalo Naꞌi Maromak neon diꞌak. 36 Lia diꞌak neꞌe mak Naꞌi Maromak katak tiꞌan baa ami ema Israꞌel. Yesus mate atu nalo ema raiklaran diꞌa-diꞌak nikar no Naꞌi Maromak. Yesus moos Naꞌin bodik ema hotu-hotu.
37 Emi hatene tiꞌan lia mak dadi iha rai Yudea tomak, nahuu nosi Yohanis nalaꞌo niakaan serwisu. Nia katak baa ema naꞌak sia musti soe siakaan salan no simu sarani atu dadi tadak naꞌak sia diꞌa-diꞌak nikar no Naꞌi Maromak tiꞌan. 38 Emi moos hatene haꞌak, Naꞌi Maromak natuun Niakaan Kmalar Lulik baa Yesus ema Nasaret nia. Hotu Yesus nodi Naꞌi Maromak beran laꞌo sura leo, nalo lia diꞌak bodik ema. Nia moos tulun ema mak diabu ulun nasusar. Nia bele nalo nunia, tan Naꞌi Maromak namutuk no Nia. 39 Ami haree duꞌuk saa mak Yesus nalo iha kota Yerusalem no iha rai Yahudi tomak.
Mais nosi ikus, ema nedi noꞌo Nia baa ai karuus toꞌo mate. 40 Mais toꞌo wainrua, Naꞌi Maromak nalo Nia moris nikar. Hotu Nia natadu aan baa ema. 41 Mais ami mesan mak haree Nia, lahoos ema hotu-hotu. Tan Naꞌi Maromak boi nola ami dadi ain-liman. Tan lia nia, oras Yesus moris nikar, ami mak haa-hemu hamutuk ho Nia.
42 Yesus moos naruka ami baa katak halore haꞌak, Nia neꞌe, Kristus mak Naꞌi Maromak nameno kedan hori uluk. Naꞌi Maromak foti Nia dadi Makotu Lia. Nosi ikus Nia atu tetu lia bodik ema moris no ema mate, naꞌak see mak bele moris nima-nimak no Naꞌi Maromak, no see mak lale. 43 Hori uluk fohon Maromak makoꞌan sia nakerek nosi Yesus neꞌe naꞌak, see mak fiar baa Nia, Naꞌi Maromak nanis simu sia. Nia moos kasu siakaan salan.”
Ema mak lahoos Yahudi simu Maromak Kmalar Lulik
44 Petrus sei dale nunia, teki-tekis Maromak Kmalar Lulik tuun baa ema nia sia hotu-hotu. 45 Petrus niakaan mamaluk ema Yahudi sia nosi kota Yope moos iha nia. Oras sia naree ema waꞌin nia simu Maromak Kmalar Lulik, sia blaar karin, tan sia foin naree Naꞌi Maromak natuun Niakaan Kmalar Lulik bodik ema mak lahoos Yahudi. 46 Sia moos rona ema nia sia dale nodi lia oi-oik no tonu-naboot Naꞌi Maromak.
Naree nunia, Petrus katak baa niakaan mamaluk sia naꞌak, 47 “Emi haree duꞌuk baa! Ema neꞌe sia simu Maromak Kmalar Lulik tiꞌan, nuꞌu ita. Tan baa nia, kalo ita sarani sia, la noo ema ida mak bele saseni ita.” 48 Hotu Petrus naruka sia sarani Kornelius bele-bele no niakaan ema sia, nebee sia dadi Yesus Kristus eman. Sarani notu, Kornelius sia nusu Petrus nein loron hira tenik, foin fila baa Yerusalem.
* 10:19 Hakerek Moon lia Yunani hira naꞌak, ‘ema naꞌin tolu’ mak mai. Hakerek ida seluk naꞌak, ‘ema naꞌin rua’ dei. Mais hakerek waꞌin la naꞌak ema naꞌin hira mak mai buka Petrus. 10:34 Hanoin Hikar Dalan Moris 10:17 10:40 Kalo ita sura loron hodi lia Yunani, oin seluk nosi sura loron hodi lia Tetun. Lia Yunani sura loron ohin neꞌe naꞌak “loron ida”; awan naꞌak “loron rua”; wainrua naꞌak “loron tolu”; waintolu naꞌak “loron haat”. Hakerek Moon tuir lia Yunani naꞌak, τῃ τρίτῃ ἡμέρᾳ (tei tritei heimera). Neꞌe naꞌak “iha loron tolu”. Mais ita sura loron nia hodi lia Tetun naꞌak “wainrua”. Ita hatene haꞌak Yesus mate baa loron lima. Awan, loron neen (mak ema Yahudi sura naꞌak, loron rua). Hotu, Yesus moris nikar baa loron domiku (mak ema Yahudi sura naꞌak, loron tolu).