14
Keta hasalak emikaan mamaluk sarani sia
Ema sarani balu fiar baa Naꞌi Yesus tiꞌan, mais sia sei la natene lia waꞌin, tan siakaan fiar sei la biit dauk. Masik nunia moos, simu sia no keta hasalak sia baa lia oi-oik. Ema sarani balu naneo naꞌak, ema sarani bele naa saa dei. Mais balu mak fiar la biit, naneo naꞌak, ema sarani musti naluli naꞌan nodi naa modo dei. Mais rona! Ema mak noran bele naa sa-saa dei, keta nasalak ema mak naluli naꞌan. Nunia moos, ema mak naluli naꞌan, keta nasalak ema mak naa naꞌan. Tan Naꞌi Maromak simu sia hotu.
Kalo o masalak ema seluk eman, o maneo o neꞌe see? O moo beran saa atu tula sala baa nia? Nia lahoos okaan ema. Nfiakaan ulun dei mak noo beran atu nakotu saa mak nia nalo nia, kona ka lale. Niakaan ulun mak bele babilan nia toꞌo nia dadi diꞌak.
Ema sarani balu naneo naꞌak, loron ida diꞌak liu nosi loron seluk sia. Balu naneo naꞌak, loron hotu-hotu manesak. Ema ida-idak musti nakotu duꞌuk nosi lia nia. Maluk mak naneo loron ida diꞌak liu nosi loron seluk, nodi loron nia nakneter itakaan Naꞌin. Maluk mak naa naꞌan, naa nodi nakneter itakaan Naꞌin, tan nia sera dodan baa Naꞌi Maromak. Maluk mak naluli naꞌan, nia moos nakneter itakaan Naꞌin, tan nia moos sera dodan baa Naꞌi Maromak.
Baa oras ita moris, ita la moris tuir itakaan beer duꞌuk. Nunia moos baa oras ita mate, la mate tuir itakaan beer duꞌuk. Kalo ita sei moris, ita talin malu ho itakaan Naꞌin. Kalo ita mate, ita sei talin malu ho Nia. Dadi, masik ita moris ka, mate ka, ita sei dadi Niakaan ema. Kristus mate hotu moris nikar atu dadi Naꞌin bodik ema mak mate no ema mak sei moris.
10 Dadi tan saa o foti aan nuꞌu ema makotu lia, modi masalak okaan maluk sarani? Tan saa o titu maraik nia? Keta maluꞌa maꞌak, ita ida-idak musti baa hataa Naꞌi Maromak baa oras Nia leno itakaan hahalok ida-idak. 11 Hori uluk Yesaya nakerek iha Hakerek Moon naꞌak,
“Itakaan Naꞌin katak naꞌak,
‘Ema hotu-hotu atu nakniꞌa
loꞌu-sudur baa Haꞌu.
Ema hotu-hotu atu nodi ibun duꞌuk katak sain naꞌak,
Haꞌu mak siakaan Naꞌin,
tan Haꞌu neꞌe, Maromak.’ ”
12 Tan lia nia, keta maluꞌa maꞌak, ita ida-idak musti hataa baa oras Naꞌi Maromak nusu lia nosi itakaan hahalok.
Keta hahonu emikaan mamaluk sarani sia
13 Uluk emi iha Roma tula sala baa malu. Mais oras neꞌe, keta ona. Diꞌak liu, ita hakotu nuneꞌe: ita keta halo itakaan mamaluk sia sidi ain. Ita keta buka malu ain atu hahonu sia baa sala.
14 Tan haꞌu ktalin malu ko Naꞌi Yesus, haꞌu katene fukur no kfiar iha haꞌukaan neon nuneꞌe: la noo saa mak luli iha Naꞌi Maromak oin. Mais kalo ema ida naneo naꞌak, saa ida bele nalo nia sasobo toꞌo nia la bele namulak tenik, habusik nia naluli baa. 15 Kola knaninuk kosi haa naꞌan. O maa naꞌan, mais okaan maluk neon susar tan okaan hahalok nia. Kalo o maa naan bei-beik, neꞌe naꞌak, o la madomi nia. O musti metu neon! Keta maa naan kalo hahalok nia nahaat okaan maluk! Keta maluꞌa maꞌak, Kristus moos mate bodik nia. 16 Kalo metu neon nunia, ema la nasalak o baa lia mak o duꞌuk moran diꞌak.
17 Hanoin diꞌa-diꞌak! Naꞌi Maromak mak itakaan Naꞌin. Mais ita la dadi Niakaan renu, tan ita tuir ukun-badu haa-hemu. Lale. Mais ita dadi Niakaan renu, tan ita talin malu ho Niakaan Kmalar Lulik. Ita bele moris loos no dame malu no neon diꞌak. 18 Ema mak moris nodi serwisu tuir Kristus nunia, nalo Naꞌi Maromak neon diꞌak. Ema raiklaran moos mose nia.
19 Tan baa nia, ita musti harui aan atu moris dame malu, hodi hakbiit malu neon. 20 Keta, tan baa lia haa-hemu dei, o mahaat saa mak Naꞌi Maromak serwisu iha ema seluk neon. Naꞌi Maromak naꞌak tiꞌan, ema bele naa sa-saa dei, tan sa-saa nia, hotu-hotu moos. Mais kalo o malo lia mo okaan maluk tan lia haa-hemu, neꞌe naꞌak, o sala tiꞌan. Keta nunia! 21 Diꞌak liu, o metu neon keta maa naꞌan, keta memu anggor ween, keta malo sa-saa seluk, kalo hahalok nia nalo okaan maluk monu baa sala.
22 Lia badak nuneꞌe: kalo o makotu lia tiꞌan mo Naꞌi Maromak maꞌak, o bele maa-memu saa, rai baa neon dei. Lalika maꞌak baa ema. O moos lalika buka tenik atu matene lia nia loos, ka lale, tan o makotu tiꞌan. 23 Mais kalo o maa buat ida modi neon ruak tan moran sala, Naꞌi Maromak tula sala baa o, tan o la malo tuir saa mak o fiar iha okaan neon laran. Kalo o atu malo sa-saa, mais o fiar maꞌak hahalok nia la loos iha Naꞌi Maromak oin, neꞌe naꞌak, o malo sala.
14:6 Kolose 2:16 14:10 2 Korintus 5:10 14:11 Yesaya 45:23