6
Ita musti laꞌo hela itakaan salan, nebee moris loos tuir Naꞌi Maromak
Oras neꞌe, ita atu dale saa tenik? Arumak emi haneo haꞌak, “Naꞌi Maromak kasu itakaan salan tan Nia laran diꞌak. Diꞌak liu halo sala bei-beik, nebee Nia hetak natudu laran diꞌak baa ita.” Nunia ka? La bele nunia! La kona kalo ita halo sala bei-beik. Ita seꞌi kotuk laꞌo hela itakaan salan tiꞌan, tan ita la talin malu ho aꞌaat ona. Lia nia, nuꞌu ita mate tiꞌan! Kalo ema mate tiꞌan, nia la bele nalo sala ona. Kalo ita la talin malu ho aꞌaat ona, oin nunabee ita bele moris hodi halo sala tenik? La bele!
Arumak, emi la hatene haꞌak, baa oras ita simu sarani, sarani nia dadi tadak naꞌak, ita talin malu ho Yesus Kristus tiꞌan. Sarani nia moos foo tadak naꞌak, ita mate hamutuk ho Nia tiꞌan. Baa oras Kristus mate, ema nakoi Nia. Oras ita simu sarani, hanesan ita moos mate, hotu ema nakoi ita. Lia nia natetek naꞌak, ita la talin malu tenik ho itakaan moris tuan ona. Mais hanoin, tan Kristus la nein iha mate fatin. Ama Maromak nodi Niakaan beran boot nalo Nia moris nikar nosi mate, no foo moris foun baa Nia. Nunia moos, Ama Maromak nodi Niakaan beran foo moris foun no lisan foun baa ita.
Ita nuꞌu mate hamutuk ho Yesus Kristus. Tan lia nia, nuꞌu ita moos moris hikar hosi mate tiꞌan hanesan Nia, tan ita talin malu ho Nia.
Uluk, ita moris tuir aꞌaat iha itakaan neon laran. Aꞌaat nia mak naruka ita atu halo sala. Mais itakaan moris uluk nia mohu tiꞌan, nuꞌu ema nedi noꞌo baa ai karuus hamutuk ho Kristus. Oras neꞌe, ita la talin malu ho aꞌaat nia tiꞌan. Aꞌaat la kaer beran iha itakaan moris ona. Uluk, aꞌaat ukun ita hanesan ata. Mais oras neꞌe, ita sai hosi ata tiꞌan. Aꞌaat la bele ukun ita ona. Kalo ema ida mate, nia la kona ukun tiꞌan. La noo sa-saa mak bele ukun nia atu nalo tenik sala.
Tan ita nuꞌu mate hamutuk ho Kristus, ita fiar haꞌak, ita moos moris hamutuk ho Nia. Ita hatene haꞌak, Kristus moris nikar nosi mate tiꞌan. Oras neꞌe, Nia la mate tenik ona, tan la noo beran ida kois mak bele nalo Nia mate tenik. 10 Nia mate dala ida nia nodi kasu mohu aꞌaat beran hotu-hotu. Oras neꞌe, Nia moris nodi nakneter Naꞌi Maromak.
11 Emi ida-idak musti hafolin aan hodi dale iha neon laran duꞌuk haꞌak, “Haꞌu nuꞌu kmate tiꞌan ko Yesus Kristus. Haꞌu la ktalin malu ona ko aꞌaat mak uluk ukun haꞌu atu kalo sala. Oras neꞌe, haꞌu kmoris tuir Naꞌi Maromak beer, tan haꞌu ktalin malu ko Yesus Kristus tiꞌan.”
12 Keta foo leet baa aꞌaat iha okaan neon atu ukun o. Keta tuir okaan isin lolon beer modi malo aat. Tan nosi ikus o mate, hotu ema nakoi okaan isin. 13 Keta sera isin lolon modi malo lia mak la loos, tan lia nia sala. Mais sera baa Naꞌi Maromak dei, nebee Nia mak babilan o. Nuꞌu o mate tiꞌan, mais moris mikar. Modi okaan isin lolon tomak, malo lia loos bodik Naꞌi Maromak. 14 Aꞌaat la bele ukun tenik o hanesan ata ona! Oras neꞌe, o la moris tenik tuir Ukun-badu nebee Naꞌi Maromak simu o. O moris loos, tan Nia natudu laran diꞌak baa o tiꞌan.
Ita dadi ata mak serwisu tuir itakaan ulun beer
15 Nuꞌunabee? Arumak emi haneo haꞌak, “Tan Ukun-badu la kona tenik baa ita ona, diꞌak liu ita halo sala bei-beik, nebee Naꞌi Maromak hetak natudu laran diꞌak baa ita!” Nunia ka? Keta hanoin nunia! 16 Kola knaninuk kosi ata no ulun. Kalo ema boi atu serwisu bodik ulun ida, ema nia musti nanono nodi serwisu tuir niakaan ulun beer. Nunia moos, emi bele boi atu tuir nabee. Boi atu hanono baa aꞌaat iha neon laran ka, boi atu hanono baa Naꞌi Maromak. Kalo boi atu hanono baa aꞌaat, emi dadi ata baa aꞌaat. Emi moos la talin malu ho Naꞌi Maromak. Mais kalo boi atu hanono baa Naꞌi Maromak, Nia simu emi no nafoli emi naꞌak, ema loos.
17 Uluk, emi hanono baa aꞌaat iha neon laran. Mais oras neꞌe, emi hanono baa hanorin loos iha neon laran mak ema nanorin baa emi tiꞌan. Tan baa nia, haꞌu kamulak sera dodan baa Naꞌi Maromak. 18 Nia nasai emi tiꞌan nosi aꞌaat beran, toꞌo aꞌaat la bele ukun emi atu halo sala tenik. Oras neꞌe, Naꞌi Maromak mak ukun emi atu halo lia loos.
19 Haꞌu kdale neꞌe, kodi knaninuk loron-loron nosi ata no ulun, nebee emi maus hatene haꞌukaan hakara. Uluk, emi dadi ata mak hanono baa aꞌaat, toꞌo emi sakar Naꞌi Maromak hodi halo lia sasobo iha Niakaan oin. Oras neꞌe, emi musti dadi ata tenik. Mais emi musti hanono baa Naꞌi Maromak hanorin loos, toꞌo emi moris moos iha Niakaan oin.
20 Uluk, baa oras aꞌaat naruka emi halo sala, la noo ida mak naruka emi halo lia loos. Emi halo hahalok aat dei. 21 Mais haꞌu atu kusu nuneꞌe: Emi hetan folin diꞌak saa hosi hahalok nia sia? La hetan! Hetan loos folin mak namoe emi dei. Tuir loos, hahalok nia folin, mak Naꞌi Maromak seꞌi kotuk baa emi.
22 Mais oras neꞌe, Naꞌi Maromak nasai emi tiꞌan nosi ulun tuan nia. Emi lalika halo sala tenik. Oras neꞌe, emikaan ulun foun mak Naꞌi Maromak. Emi musti serwisu bodik Nia. Hahalok nia folin, mak emi moris moos iha Niakaan oin, hodi hetan moris toꞌo nima-nimak. 23 Ema mak nalo sala, niakaan folin nodi ema baa mate, no Naꞌi Maromak seꞌi kotuk baa nia toꞌo nima-nimak. Mais dadiꞌak mak Naꞌi Maromak foo loos baa ita, niakaan folin nodi ema baa moris nima-nimak hamutuk ho Nia. Ita bele simu moris nia, tan talin malu ho itakaan Naꞌin, Yesus Kristus.
6:4 Kolose 2:12