16
Turkurkunam
(Mt 28:1-8; Lk 24:1-12; Jn 20:1-10)
Jius Doonualuv vngro kochingbv, Meri Magdalene, Jemsgv anv Meri, okv Salom bunu Jisu gv svma lo piakdubv vla amok nampunv vkv rvvtoku. Vjwng alu gv achialv arukamchi bv, doonyi chaalin dukubv, bunu nyibung lo vngto. 3-4 Bunu lamtvlo akin akin v raami sila vngto, “Yvvkudw ngonugv lvgabv nyibung agi gv vlwng a ngorkok jijinv?” (Ho vlwng angv maatarbv pwktv nvgo.) Vbvrikunamv bunu kaadung namv vlwng ngv ngorkokla doodubv kaapato. Vkvlvgabv bunu nyibung arwnglo aato, hoka bunu nyi yaapa go yapungnv vji gvnvgo lakbik kyambv doodubv kaapato, ho bunu lamla busuto.
Nw minto, “Lamla busu mabv” “Ngo chindu nonu Najaret lokv Jisunyi makardu, yvvnyi daapo lo takki nama. Nw so dooma—nw turkur roku! Kaatoka bunugv ninyia vvpv konga. + Vjak vngyikula okv ninyigv lvbwlaksu vdwam, Pitarnyi mintala bunua so doin sam minji tekuka: ‘Nw Galili lo nonua vngchoyare; ninyigv nonuam mintam kunam aingbv, nonu ninyia alo kaarwk sire.’ ”
Vkvlvgabv bunu achialvbv mvngdwkla okv lamla nyibung lokv jokla kula vnglintoku. Bunu yvvnyika ogugo mimato, ogulvgavbolo bunu busu nyato.
GAMLV NGA AKU BV LVKNYA NAMGO*
Jisu Meri Magdalenenyi kaatam sutoku
(Mt 28:9-10; Jn 20:11-18)
[ Jisu gv sitokula turkurro kochingbv Vjwng alu gv arukamchi bv, nw Meri Magdalenenyi kaatam sichoto, ninyigv uyuvram kanw go charlin kunam anga. 10 Nw vngtoku okv mvngdwkla kapla rila doonv Jisu ninyigv lvkobv rigvnam bunu vdwa mintam jitoku. 11 Bunu Jisu turpvku okv nw Jisunyi kaarwksuto vnam um tvvtolaka, bunu hum jvjvbv mvngma nyato.
Jisu lvbwlaksu anyia kaatam sutoku
(Lk 24:13-35)
12 So kochingbv, Jisu nyidum anyi gonyi akusubv kaatam sutoku vdwlo bunu bunugv diringmooku lamtvlo vngrilo. 13 Bunu vngkur toku okv kvvbi vdwa minpa toku vbvrijvka bunu hum tvvjing mato.
Jisu vring gula akin a kaatam sutoku
(Mt 28:9-10; Jn 20:11-12)
14 Ataranya bvku, Jisu lvbwlaksu vring gola akin gonyi kaatam sutoku bunugv dvnam dvla doorilo. Nw bunua yamtoku ogulvgavbolo bunu gvlo mvngjwng doomato okv ogulvgavbolo bunu achialvbv tvvjing nyuma nvgobv rito yvv bunu ninyia turpv vla kaatola mintam namaka tvvjing mato. 15 + Nw bunua mintoku, “Vngnyika nonu nyiamooku mvnwnglo okv Gamlv nga nyi mvnwnglo japji teka. 16 Yvv bunu mvngjwngla Baptisma naaredw v bunu ringnam a paareku; Okv Yvv bunu mvngjwng maredw bunu ngooriku. 17 Mvngjwngnv vdwgvlo svkvnv lamrwpabv rigvnvnv jwkrw ngv lvkobv dooming gvriku: Bunu ngoogv amin lokv uyuvram vdwa charpakre; Bunu akusunv gaam japlare; 18 Bunu tabw vdwa naarapjeka vmalo chumdwk haka tvngjeka, bunua ogu rimare; bunu nyi lvvmanv aolo laak lakpvbolo lvvmanv poyariku.”
Jisunyi nyidomooku bv naacha kunam
(Lk 24:50-53; Nyim 1:9-11)
19 +Ahtu Jisu gv bunua mintamro kochingbv, ninyia nyidomooku bv naacha toku, okv ninyia Pwknvyarnv gv lakbik kyamlo doomu toku. 20 Lvbwlaksu vdwv vnglintoku okv mooku mvnwnglo japgo jitoku, okv Ahtu bunua lvkobv reming gvto okv bunugv japji namv jvjv gorung mvngdubv lamrwpadubv rila kaatam jitoku.]
+ 16:7 Mt 26:32; Mk 14:28 * 16:8 Mgonv kitap lo krim gv lvknam lo Galv lo so lvktarlvknya namv (bars 9-20 vdw si) doomado + 16:15 Nyim 1:8 + 16:19 Nyim 1:9-11