10
Ngokv ajin vdwv, vdwgo ngoogv haapok mvnwng lokv ngo mvngdu ngoogv nyi vdwa turnama paamudubv! Vdwgo ngo bunu lvgabv Pwknvyarnvnyi ngo kumdunv. Ngo minchar jila dunv bunu Pwknvyarnv gvlo tulwk silare; vbvritola bunugv tulwk sinamv jvjvlo chinchipachi dula remadakma dunv. Bunu vdwv Pwknvyarnv ninyi gvlo nyi am tarwkbak gvnvnv lamtv nga kaatam dunv vla chimadu, okv vbvmayabv, bunu atubogv mvngdungridung lamtv lo risudosu dubv gwnglwk dvdv duku; okv vkvlvgabv bunu Pwknvyarnv gv nyi vdwa tarwkbak bv ridubv lamtv kaatam namlo bunu awv tulwksima duku. Holvgabv kristo Pvbv nga laangam nyami toku, vkvlvgavbolo mvngjwng la doobu vdwv Pwknvyarnv gvlo tarwkbak bv doonamdaknam am paareku.
Ringnambaanamv mvnwng gv lvgabv
+ Pwknvyarnv gvlo tarwkbak bv doonamdaknam lvkwng bv Pvbv lokv paadunv vla Moses vbv lvklwkto: “Yvvdw Pvbv gv gamki jinam am tvvdudw vv singnama paare.” + Vbvritola Darwknv kitap vv mvngjwng lokv Pwknvyarnv gvlo tarwkbak bv doonvdaknv lvkwng bv si mindu: “No awv tvvka suma bvka, yvvkudw Nyidomooku bv chaare kudw?” (Oogv so, kristonyi lvkwng loka laalu dukubv). “Vmabvya sum nonu tvvka mabvka, sichingmooku arwnglo iji kunv yvvkudw?” (Oogv so, kristonyi sinam lokv laacha dukubv). Soka vbv minto. “Pwknvyarnv gv doin nonugv nvchilo doodu, nonugv nabchunabar lo okv nonugv haapok arwnglo doodu”—oogv vv, mvngjwng namgv doinv um ngonu minggo karpv kunv. Nonu gaam lokv mingkuk jila ho Jisu kristo ngonugv Ahtuv vla okv mvngjwng la ho Pwknvyarnv ninyia sinam lokv turkur moopv kunv vla mvngdu bolo, nonua ringlin kunv gobv rireku. 10 Holvgabv si ngonugv mvngjwng nam lokv Pwknvyarnv gvlo ngonu tarwkbak bv doodunv, ngonugv mingkukrikuk nam lokv ngonu ringnam am paadukunv. 11 + Darwknv kitap vbv mindu, “yvvdw ninyia mvngjwng dudw vv sanga nam kaamare.” 12 So minam si mvnwng gv lvgabv mindu, vkvlvgavbolo hoka Jius okv Jentail gv pingkolo akusinv yago kaama; Pwknvyarnv mvnwng gv Ahtu akinnv okv yvvdw ninyia gokdudw mvnwng nga nyitv rungdubv boktalwkjidu. 13 + Darwknv kitap vbv mindu, “Yvvdw mvdur nam lvgabv Ahtunyi gokdudw vv ringlin kunam gobv rireku.”
14 Vbvritola ninyia mvngjwng matola mvdorridor nam lvgabv bunu oguaingbv gokla nyoredw? Okv bunu doin tvvpa mabolo oguaingbv bunu mvngjwng nyolaredw? Okv bunu doina japgo karma bolo oguaingbv bunu tvvpa nyola redw? 15 + Doin japjinv agumailo vnglin mabolo oguaingbv bunu doin japla nyola redw? Darwknv kitap vbv mindu, “yvvdw tvvpunv gamlv nga aagv dunv doin minji jinv vdwv aadung dunv si vdwgo kaasartabo bv kaapu rungdu!” 16 +Vbvritola mvnwng ngv tvvpunv gamlv nga laarwk simadu. Aijaya atubongv minto, “Ahtu, yvvla ngonugv doin mintam nama mvngjwng jinv ngv?” 17 Vbvrikunamv, mvngjwng ngv doin am tvvku lokv aadunv, okv doinv Jisu kristo gv lvkwnglo doin japgo jinamv.
18 + Vbvritola ngo tvvkadunv: Si jvjv ngvkudw bunu doin am tvvpa marung jvpv kunvdw? Vv kvtvlo bunu tvvpv nvkvtvlo—holvgabv Darwknv kitap vbv mindu:
“Bunugv vdudunam gv vlv ngv nyiamooku mvnwng gv agumailo vngsik karduku;
bunugv gamchar vv mooku mvnwng gv chingtardotar lo tvvpok nyaduku.”
19 + Lvkodv ngo tvvkato: Israel gv nyi vdwv jvjvbv tvvchin marungto ai? Mintuminke bv mirwk chonv ngv mosesnv:
“Ngo kvvbi diringmooku nyi gonvnyi mvnvrinv nvla
ngoogv nyi vdwa kavtav modubv mvre;
okv chimapamu nvgv diringmooku am
ngonugv nyi vdwa haachi chimure.”
20 + Okv vdwlo Aijaya ka hv mvngrw yayabv mintoku,
“Nga paanya duku oogv yvvdw nga mamabu vdwv;
Ngo atubongv kaapa sumutvku oogv yvvdw nga tvvla rimabu vdwa.”
21 + Vbvritola Pwknvyarnv Israel nyi vdwgv lvkwnglo minto, “ngo minam tvvmanv nyi vdwa okv ritormintor sinv vdwa ngoogv laakkv ijo tvkula laarwk sidubv vla ngo vdwnv alugo doya dvdvto.”
+ 10:5 Leb 18:5 + 10:6 Det 30:12-14 + 10:11 Aij 28:16 + 10:13 Jol 2:32 + 10:15 Aij 52:7 + 10:16 Aij 53:1 + 10:18 Miri 19:4 + 10:19 Det 32:21 + 10:20 Aij 65:1 + 10:21 Aij 65:2