16
Paul gv kumrwk sila milwk jinam
Ngo ngonugv anyibormv Poebenyi, kenkeria gvrja lo kudungkua rinv doonv alvnvbv um ngo nonu gvlo tulwk jila minlwk jidunv. Ninyi Ahtu gv amin lo laarwk silaka, Pwknvyarnv gv nyi bv vbvrirung gvri la, okv ogugo nonu gvlo mvdurridur svgo dubolo ninyi alvbv mvdur laka; vkvlvgabv hv awv nyi meego alvnv ajin bv jintoku okv ngam ka ajin bv ritoku.
+ Ngo Prisilla okv Akuila bunyia, Jisu kristo gvlo ribam ajin bv ridunv ho anyia ngoogv kumrwksinam gaam nga jilwk dukunv; bunu ngoogv lvgabv bunu singnam am sitamdurtam lwkto. Ngo umjvdv bunua umbonyikv mvngdu kunv—ngo tikma, vbvritola Jentail gvrja mvnwng vka vbv alvbv mvngming gvdu. Bunugv naam lo gvrja vngdam sinv vdw aka kumrwksidunv.
Kumrwksinam sum ngoogv ajin Epaenetus, Asia gv amin yunam kristonyi mvngjwng choyanv umka ngo jilwk jidunv. Meri nyika, nonugv lvgabv rilv kumabv rijinv umka kumrwksidunv. Andronikas okv Junia,* ngoogv patwk lvkobv doobam nam jius ribam ajin anyi aka kumrwksinam am jilwk jidu; bunu vdwv Apostol pingko loka alvbv chimisito okv kvvlo ngo ritvmadv bv bunu kristan ritoku.
Ngoogv kumrwksinam am, ngoogv Ahtu gvlo kudungkua ribamnam ajin Ampliatusnyi jilwkdunv. Ngoogv kumrwksinam sum ngonugv Jisu kristo lo ribam ajin urbanusnyi jilwkdu, okv ajin Stachys nyika jilwkdu. 10 Kumrwksinam am Kristo gvlo mvngtin siladunv Apelles nyika jilwk dunv. Kumrwksidunv yvvdw Aristobulus gv vpinvriap bv ridunv umka kumrwksidunv. 11 Jius akingo ribam ajin, okv Narcissus gv oguara lo kristan bv rinv vdwa, okv Herodion nyika kumrwksidunv.
12 Tryphaena okv tryposa, Ahtu gv kudungkua lo rinv, okv ngoogv ajin Persis, Ahtu gv lvgabv alv rungbv kudungkua rinv umka ngo kumrwksidunv. 13 + Ngoogv kumrwksinam sum Rufusnyi, oogv Ahtu gv kudungkua lo rikirilak rungbv rinv, okv ninyigv anv, oogv ngam kuunyilo aingbv bv mvngdu ridunv umka ngo jilwk jidunv. 14 Ngoogv kumrwksinam sum Asyncritus, Plegon, Hermas, Patrobas, Hermas, okv kristan kvvbi lvkobv rinv bunu vdwaka ngo jidunv. 15 Kumrwksinamv Pilologus okv Juila, Nereus okv ninyigv anyibormv, Olympas okv Pwknvyarnv gv nyi vdwa lvkobv doonv bunu vdw aka jilwk dunv.
16 Ajinanyingnga sarsopoyo bv kumrwk sidula mopop minsulaka. Kristo gv gvrja mvnwng ngv nonua bunugv Kumrwksinam am jilwk dukunv.
Minyungminya bv minsar kunam
17 Ngo nonua dinchi rungbv mindunv, ngokv ajin vdwa: oogv yvvdw apinayin dubv rinam lvgabv okv nyi vdwgv mvngjwng nvnga mvngru modubv rinv okv oogv nonu tamsarnama laarwk silakula chincho kunam um miyakaya yala rinv vdwa um hinggukaagu sutolaka; okv bunugv gv lokv adu la ritolaka! 18 Holvgabv yvvdw vkvnv ridunv v ngonu Ahtu kristo gvbv kudungkua ngam rimadunv, vbvritola bunu atubogv kipoayit lvgabv mvngmwng dunv. Bunugv tvvpukayin minam lokv okv mingkiammiriam laknam lokv chima pamunv nyi am kupdu. 19 Nonugv gamlv nga mvngdv kunam a mvnwng ngv tvvpa toku, okv vkvlvgabv soogv lvkwnglo ngo nonua himpu sidunv. Ngo nonua alv nvngv ogudw um chingkikpakik laknv gobv ritola, vbvritola alvmanv dvdv ngv ogudw um chimapama nvbv ribolo um ngo alvbv mvngdunv. 20 Okv Pwknvyarnv ngv, sarsopoyo gv lingkuv, ayongjemabv Uyudvbv am nonugv lvchu kampwk lo samtin more riku.
Ngonu Ahtu Jisu kristo gv anyuaya ngv nonua lvkobv dooming gvi laka.
21 + Timoti, ngoogv kudungkua ribam ajin ninyigv kumrwksinam sum nonua jilwk dunv; okv jius ajin Lucius ka, Jason ka, okv Sosipater ka nonua jilwk dunv.
22 Ngo, Tertius, soogv siti pota sum lvkya dunv, kristan kumrwksinam gv gaambv nonua sum jilwk jidunv.
23 + Gaius vnam ngoogv naam doogingku oogv naam lo gvrja vngdum siku, hv ka nonua kumrwksinam gaam sum jilwk dunv; Erastus, Pamtv hogv morko pvvyanv bv rinv, okv ngonugv achiboru Kuartus bunugv kumrwksinam somka nonua jilwkdu.
24 Ngonu Ahtu Jisu kristo gv anyuaya ngv nonu mvnwng gvlo lvkobv dooming gvi laka. Amen.
Paul gv hartv la kumnyung kunam
25 Kaju ngonu Pwknvyarnvnyi hartv laju! Hv nonugv mvngjwng nga, alvnv yunying lo ngoogv mintam nam Jisu Kristo gv lvkwnglo okv klukuchu gv hvchingla dukunv jvjv rungnv arwng gaam nga kaatam la japji kunam lokv adwngchingbv turladakla dubv mvla dukunv. 26 Vjak, ogubvrijvka, oogv jvjv nga turbwng jinv Pwknvyarnv gv gamki kolo nyijwk vdwgv lvklin jila rikunam lokv si mvnwng ngv chinlakula riduku, vkvlvgabv ho mvnwng ngv mvngjwng laku okv tvvlaka riduku.
27 Pwknvyarnv mvngchiknyi, oogv chinv mvnwng lo chinkik yachoknv, Ahtu Jisu kristo gv lokv ngv hartv lajuka! Amen. §
+ 16:3 Nyim 18:2 * 16:7 Junia; VmaloJunias; Kvvgonv Kitaplo Julia. + 16:13 Mk 15:21 16:20 Kvvgonv kitaplo soogv aba baangv si kaama. + 16:21 Nyim 16:1 + 16:23 Nyim 19:29; 1Kor 1:14; 2Tim 4:20 16:23 Kvvgonv kitaplo soogv verse 24 sum lvkpwngdo: Ngonu Ahtu Jisu kristo gv anyuaya ngv nonu mvnwng gvlo lvkobv dooming gvi laka. Amen: Kvvgonv soogv sum verse 27 kokwnglo lvkpwngdu. § 16:27 Kvvgonv kitaplo 25-27 lo doodu okv 14:23 kokwng loka lvkdu; Kvvbi gonv 14:23 lo mvngchik doomwngdu; Akin gonv bunua 15:33 loka doomudu.