3
Ragheghe ghɨmoru na levo utuninji
1-2 Tembe ŋgoreiyeva ghemi ragheghe wanakau kaero hu loŋweghathɨ, hu vatomweŋga emunjoru weŋgiya lemi ghɨmoghɨmoru ma thɨ loŋweghathɨ, mbala ghamithanavuna kaiwae thɨ wovatha Toto Thovuye utuniye. Ma valɨkaiwae ne hu vavurɨghegheŋaŋgi e lemi utuutu, ghamithanavu na lemi vakathana tembene i woraŋgiya weŋgi. Thava ghamiyamoyamo ghathovuye kaiwae na hu vakatha umbalimi i thovuye, hu bigiraweya ghavatha thovuye e riwami na hu njimbo kwama ghayamoyamo thovuye, ko iyemaeŋge ghamiyamoyamona thovuye mbala i mena e tɨnemina, ghavathana iya i meghabanana; thanavu gheneghenenjaniye moli, na iyake i laghɨye moli Loi e marae. E kamwathɨke iyake manabu wanakauniye mevivako, thiye va thɨ woraweya Loi ghamidi, thɨ vakavakatha ŋgoreiye na thɨ vatomwe moli weŋgiya lenji ghɨmoghɨmoru. Ŋgoreiya Sera, elaghɨniye va i ghambugha le ghɨmoru Eibraham na iŋa ghagiya. Ghemi noroke Sera le ŋgaŋga ghemi, thoŋgo hu vakavakatha thovuye na ma hu mararu mun bigi regha.
Ghemi, tembe ŋgoreiyeva, lenji ghɨmoghɨmoru, mbe hu yaku weimi lemi ghareghare emunjoru weŋgiya lemi ovo, kaiwae wevo le vurɨgheghe ma ŋgoreiya ghɨmoru. Mbe hu yavwatata wanaŋgi kaiwae thiye na ghemi ne hu wo Loi le giya bwagabwaga yawalɨ moli. Hu vakatha ŋgoreiyako mbala Loi i vamboromboroŋa lemi naŋgoŋgina une.
Ghataŋaghathɨ thovuye ghavakatha kaiwae
Ya govuna lo utuutuke, taulaghɨna ghemi e lemi yakuyakuna tɨne lemi renuwaŋa regha, hu mando na hu veghareghareŋga e ghamɨnamina, hu gharethovu weŋgiya lemi valɨraloŋweloŋweghathɨ, ghamithanavuna i udauda na hu gharenja. Thava hu lithɨgha lenji tharɨ e ghemi e tharɨ na tembe ŋgoreiyeva lenji utuvatharɨ e ghemi e utuvatharɨ, iyemaeŋge hu naŋgo weya Loi iye ghare weŋgi, kaiwae va i tuthi e ghemi na hu vakatha ŋgoreiye mbala hu vaidi Loi ghare weŋga. 10 Ŋgoreiya Buk Boboma le woraŋgiya, iŋa, “Thela thoŋgo nuwaiya i vaidiya yawaliye ghathovuye na mbaŋa regha na regha ghare i warari, thava i utuutuvatharɨ na thava i utu kwanɨkwan. 11 I viyathu tharɨ ghavakatha na i rombela thovuye ghavakatha, i mando na i rombela vanevane e yawaliye na e ghare. 12 Kaiwae Giya Loi mbe ghare weŋgi vara thavala thɨ ghambugha le renuwaŋa na i thombe lenji naŋgo; ko iyemaeŋge i botewoyathuŋgiya tharɨ gharavakatha.”+ 13 Thela ne i vakatha tharɨ e ghemi thoŋgo nuwamina i ghaŋgowa thovuye ghavakatha? 14 Ko othembe ne hu vaidiya vuyowo thovuye ghavakatha kaiwae, ghamitarawa ne i laghɨye moli. Ne hu ndemararu lolo regha o thava weimi lemi gharelaghɨlaghɨ.+ 15 Ko e gharemina laghɨye hu vakatha Krais ghayavwatata na hu vakatha iye Giya. Hu vivatha mbaŋake wolaghɨye mbala valɨkaiwami hu thombeya the lolothan i vaitoŋga na hu vamanjamanjalaŋa budakaiya hu ghamaraghaoko e ghamwamiko weiye gharematuwo. 16 Lemi thombena e tɨne weiye lemi gharenja na riwouda, weimi lemi gharematuwo na manjamanjala mbala mbaŋa ghamithɨghɨya thɨ utuvatharɨ e ghemi, ghamithanavuna thovuye kaiwae, kaiwae ghemi Krais gharaghambu, lenji utuna tembene i vakathava ghanjimonjina. 17 Kaiwae i thovuye moli e ghemi thoŋgo hu vaidiya vuyowo kaiwae hu vakatha thovuye, thoŋgo iyake Loi le renuwaŋa na ma ŋgoreiya tharɨ ghavakatha. 18 Kaiwae Krais va i mare la tharɨke wolaghɨye kaiwanji, mbaŋararere na mbe mbaŋara eŋge vara. Iye lolo thovuye na va i ndethɨinda, gharɨgharɨ raraitharɨ, mbala i vaŋguinda na ra raka weya Loi. Va i mare e mbunɨma na madibe, ko mbaŋa va i thuweiru na e yawayawaliye iye kaero nyaova. 19 Kaiwae iye nyao, va i wa na ve vavaghare weŋgiya nyao inanji e thiyo thambe. 20 Nyaoŋgike thiyake thavala vambe i vivako mava thɨ ghambugha Loi ghalɨŋae, na e mbaŋaŋgiko thiyako Loi weiye le riwouda mbaŋa Nowa vamba i vatavatada le waŋgama. E waŋgako tɨne vambe theghewa eŋge thɨ vaidiya vamoru e thothoko tɨne. 21 Na thothoko iyako iye nono i ghɨmara menake noroke bapɨtaiso, iye i vamoruinda. Ra vaidiya vamoru kaiwae Jisas Krais tevambe i thuweiruva mare e tɨne. Bapɨtaiso ma gharerenuwaŋa ŋgoreiye i thavwiyathu mbighɨ e riwandake, ko iyemaeŋge ghinda e gharenda emunjoru ra dagerawe weya Loi ghinda Jisas Krais gharaghambu emunjoru. 22 Iye kaerova i viva e ghamwanda e buruburu na ina Loi e nɨmaeke e uneke, i mbaroŋaŋgiya nyao thovuthovuye na buruburu gharayakuyaku thiye e lenji mbaro na thɨ vurɨgheghe thɨ yayaku ele mbaro raberabe.
+ 3:12 Sam 34:12-16 + 3:14 Ais 8:12