Leta Theghewoniye
Pita
Le Rorori
Utu iviva
Pita le mare vama i gheneghenetha ambama i roriva letake iyake na i variye weŋgiya raloŋweloŋweghathɨ thiya yaku e valɨvaŋga na valɨvaŋga (1:1 na 3:1). Ravavaghare kwanɨkwan lemoyo thɨ wovathovuthovuyeŋa thanavu raitharɨ na thɨ utu kwan thɨŋava Jisas mane i njoghama. Iya kaiwae Pita i vavurɨghegheŋgiya raloŋweloŋweghathɨ na thava thɨ goru weya vavaghare kwanɨkwanɨko iyako.
1
Ghino Saimon Pita, Jisas Krais le rakakaiwo na ghalɨŋae gharaghambɨ. Ya roriya letake iyake na i ghaona e ghemi, thavala kaero hu loŋweghathɨ ŋgoreiya ghime. Ra wo loŋweghathɨke iyake weya Jisas Krais, iye la Loi na la Ravamoru, le thovuye e tɨne e la loŋweghathɨ, na loŋweghathɨko iyako ghamɨnae i thovuye moli weinda. Ya naŋgo na mbaŋake wolaghɨye Loi i mwaewo weŋga na le gharemalɨlɨ i riyevanjara gharemina kaiwae Loi na ghanda Giya Jisas ghanjighareghare kaero ina e ghemi.
Loi le kula na le tuthi
Loi le vurɨgheghe e tɨne, Krais kaerova i giya weinda bigibigike wolaghɨye nuwandaiya na valɨkaiwanda ra yaku ŋgoreiya Loi yawaliye na i boboma. Bigibigike wolaghɨye thiyake ghinda kaiwanda, kaiwae ra ghareghare wagiyaweya Krais. I kula weinda na ra wo weinda le vwenyevwenyeko na le thovuyeko. Thiyake kaiwanji kaerova i giya weinda, giya bwagabwaga laghɨlaghɨye na thovuthovuye va i dagerawe, na thiyake kaiwanji mbala hu voiteta yawalɨ raraitharɨ thɨ yoyomara gharɨgharɨ e lenji renuwaŋa tɨne e yambaneke, na mbala ghinda Loi le ŋgamaŋgama na ŋgoreinda amalaghɨniye. Kaiwae Krais kaerova i vakatha bigibigike wolaghɨye thiyake, hu rovurɨgheghe hu vatabo thanavu thovuye e lemi loŋweghathɨna e vwatae; na e ghemi thanavuna thovuye hu vatabo Loi e ghaghareghare; na Loi e ghaghareghare hu vatabo tembe ghamimberegha e ghaminjimbukiki; e ghaminjimbukiki hu vatabo e ghataŋaghathɨ; na e ghataŋaghathɨ hu vatabo e Kristiyan yawaliye; na e Kristiyan yawaliye hu vatabo e gharemwaewo; na e gharemwaewo hu vavatabo e gharethovu. Thoŋgo thanavu thovuye kamwathɨniyeke thiyake ina e yawalimina na mbe thɨ mbuthumbuthu vara, ne thɨ vakatha lemi renuwaŋa i voru weiye lemi vakatha thovuye, na ghanda Giya Jisas Krais ghaghareghare mbe i laghɨlaghɨye vara e ghemi. Thela raloŋweloŋweghathɨ na thanavuke thiyake ma ina e yawaliye, iye lolo marae i kwaghe o lolo ma i thuwe na thovuye kaiwae kaero i renuwaŋa vaghalawe le tharɨ va i vakathaŋgi, na Loi kaero i numotenɨŋgi.
10 Iya kaiwae, lo bodaboda, hu rovurɨgheghe laghɨye na hu vakatha Loi le kula na le tututhina e ghemi i emunjoru e yawalimina. Thoŋgo hu vakatha ŋgoreiya ko mane mbaŋa regha hu dobu e lemi loŋweghathɨna. 11 Iyake kaiwae Loi ne i vatomwe emunjoru moli e ghemi weiye ghanda Giya Jisas Krais lenji ghamba mbaro na vohu ruwe.
12 Iya kaiwae mbaŋake wolaghɨye ne ya vanuwovɨrɨŋga bigibigike thiyake kaiwanji, othembe kaero hu ghareghare na hu vatadɨŋga e emunjoruko iya kaerova thɨ vaghareŋgana. 13 Ya renuwaŋa mbema i thovuye eŋge vara moli e ghino na ya thɨnɨvavairɨŋga e lemi renuwaŋakiki bigibigike thiyake kaiwanji ŋgora vara amba e yawayawaliŋguke. 14 Ya ghareghare mbaŋa ubotu ya roiteta yawalɨke iyake, ŋgoreiya ghanda Giya Jisas Krais le govambwara e ghino. 15 Ne ya mando na ya rovurɨgheghe na ya vivatharaweya kamwathɨ regha ghemi kaiwami, mbala i vakathaŋga na hu renuwaŋakikiŋgiya bigibigike thiyake mbaŋa ghino kaero nandere.
Krais le vwenyevwenye gharathuweŋgi
16 Ma wo ndeghathɨ e riuriu ma e rɨgherɨghenji na wo utuŋa e ghemi ghanda Giya Jisas Krais le njoghama na ne le vurɨgheghe. Mbe e marame vara wo thuweya le vwenyevwenye. 17 Kaiwae va iname gheko mbaŋa Loi Ramae i giya ghayavwatata na i wovavwenyevwenyeŋa, na e mbaŋako iyako ghalɨghalɨŋa regha i menawe ele ghamba vwenyevwenyeko tɨne, iŋa, “Iyake naruŋgu valɨghareghareŋgu, i vakathaŋgo ya warari laghɨye moli.”+ 18 Mbe ghime vara wo loŋweya ghalɨghalɨŋako iyako i njama e buruburu, mbaŋa va weime e ouko boboma vwatae.
19 Iya kaiwae weime lama vareminje emunjoru totoko iya ghalɨŋae gharautu va thɨ utuŋako. Ne i thalavuŋga thoŋgo hu ndeghathɨwe, kaiwae iye ŋgoreiya theŋgi i woya e momouwo gheghada ighɨviya rakaraka na thɨnambaŋako manjamanjalawae i vakake gharemina. 20 Ko iyemaeŋge iviva moli wo hu ghareghareya iyake; ma lolo regha mbe ghambereghaeŋge valɨkaiwae i vamanjamanjalaŋa ghalɨŋae gharautu lenji utu Buk Boboma e tɨne. 21 Kaiwae ma ghalɨŋae gharautu regha va ghamberegha le renuwaŋa e tɨne na i utuŋa, ko iyemaeŋge ghalɨŋae gharautu Nyao Boboma va i vambaroŋaŋgi na thɨ utuŋa toto i mena weya Loi.
+ 1:17 Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35