10
Nyao thovuye i thɨna peipa vonɨvo nasiye regha
Na mbowo ya thuweva nyao thovuye vurɨvurɨghegheniye regha i njamanjama e buruburu. Ŋgalɨlɨ i ghavo vaghɨliya riwae ŋgoreiya kwama molao, bwawo i thowo e umbaliye, ghamwae marambwelambwelawae ŋgoreiye varae; na gheghe ghayamoyamo ŋgoreiya tu thɨ rara. I thɨna peipa nasiye vonɨvo mbambara kaero i taterawe. Gheghe e uneke ve vurɨghathɨgha njighɨ na valɨvaŋga e moiyeke ve vurɨghathɨgha vanatɨna, kaero i kula na ghalɨŋae laghɨye ghaloŋwaloŋwa ŋgoreiya laiyon ghalɨŋae lavururuwae. Mbaŋa i kula na e ghereiye mbɨlerɨ ghepirɨ thɨ thombe e ghalɨŋanji. Mbaŋa mbɨlerɨko thɨ utuutu, na ghino ya munje ya roriya ghalɨŋanjiko, ko iyemaeŋge ya loŋweya ghalɨghalɨŋa regha i njama e buruburu iŋa, “Budakaiya mbɨlerɨko ghepirɨ methɨ utuŋa thava u utuŋa, thava u rorinjoŋa e buk.”
Amba nyaoma thovuye iya ma thuweya me liraweya gheghe e njighɨ na vanatɨna, i li vaira nɨmae uneko na i vatomweya buruburu, na i tholo loloko iya memeghabananiyeko e idae, iye va i vakatha buruburu na bigibiginiyeko wolaghɨye, yambaneke na bigibiginiyeke wolaghɨye, na njighɨ na bigibiginiyeko wolaghɨye. I tholoko na iŋa, “Roroghagha ghambaŋa kaero iko! Ko iyemaeŋge mbaŋaniye nyao thovuye ghepirɨninjima ne i uwiya le mema, Loi i vakathavuna le renuwaŋa memethuweleniye, ŋgoreiya va i woraŋgiya weŋgiya le rakakaiwo ghalɨŋae gharautu.”
Amba ghalɨghalɨŋama iya ma loŋwema i mena e buruburu mbowo i dageva e ghino iŋa, “U wa, vo thɨna peipa vonɨvoma, kaero i matate na ina nyaoma thovuye iya i liraweya gheghema e njighɨko na vanatɨna e nɨmae.”
Kaero ya wa weya nyaoma thovuye na va dagewe i thɨnɨgiya peipa vonɨvoma nasiye e ghino. I dage e ghino iŋa, “U thɨn na u ghan, e ŋgamoina ne i maŋge, ko iyemaeŋge e ghaena ne ghamɨnae ŋgoreiyeva ŋguyoma.” 10 Kaero ya thɨna peipa vonɨvoma nasiye nyaoma thovuye e nɨmae na ya ghan. E ghaeŋguke i loghe ŋgoreiya ŋguyo, ko iyemaeŋge mbaŋa ya kovululu na venja e ŋgamoiŋgu ghamɨnae i maŋge.
11 Amba i dage e ghino iŋa, “U wa mbowo vo utuŋava totoke iya Loi ghalɨŋaeke gharɨgharɨ lemoyo kaiwanji, gharɨgharɨ tomethi, vanautuma tomethi na ghalɨghalɨŋa tomethi kaiwanji, na tembe ŋgoreiyeva kiŋ lemoyo kaiwanji.”