22
Kaero nyaoma thovuye i vatomwe e ghino yawalɨ mbwaniye i voruvoru, marae i woiya ŋgoreiya galas, i voru raŋgima Loi na Sip Nariye e lenji ghamba yaku vwenyevwenye tɨne, na i voru na i reŋa e ghambako ghakamwathɨ laghɨye ghalughawoghawo. E mbwako ghadidiye vaŋga na vaŋga yawalɨ ghaumbwa i ndeghathɨwe, iye manjala regha na regha i raurau, na theghathegha umbwara e tɨne mbaŋayaworo na mbaŋaiwo i rau. Gharɨgharɨke wolaghɨye e valɨvaŋgake wolaghɨye thɨ vakaiwoŋaŋgiya umbwako ndamwandamwae na mbala thɨ vavurɨghegheŋaŋgi. Ma lolo regha o bigi regha ne inanji gheko na Loi i guraŋgi. Loi weiye Sip Nariye lenji ghamba yaku vwenyevwenye i yaku e ghembako iyako tɨne na Loi le rakakaiwo thɨ kururuwe. Ne thɨ thuweya ghamwae na idae ina e ghamwanji. Ma tene i gouva, na kadɨŋeŋe manjamanjalawae na varae manjamanjalawae ma inanjiwe, kaiwae Giya Loi iye lenji manjamanjala. Na thiye ne thɨ mbaro mbaŋake wolaghɨye ma ele ghambako.
Jisas le mena
Nyaoma thovuye i dage e ghino iŋa, “Utuutuko thiyako emunjoru na valɨkaiwae gharɨgharɨ thɨ loŋweghathɨ. Giya Loi, iye i giya Une weŋgiya ghalɨŋae gharaghambɨ, va i variya le nyao thovuye na i woraŋgiya weŋgiya le rakakaiwo na thɨ ghareghare budakai ne mbaŋa ubotu i yomara.”
Giya Jisas iŋa, “Wo hu thuwe! Mbaŋa nasiye ya njoghama! Thavala thɨ ghambugha utuutuke e bukuke iyake tɨne, Loi i mwaewo weŋgi.”
Ghino Jon ya loŋweya utuutuko thiyako na ya thuweŋgi bigibigike thiyake. Na mbaŋa ya loŋwe na ya thuweŋgi, kaero ya ronja e ghegheŋgu vuvuye nyaoko thovuye iya i vatomweko e ghino e gheghe, na ya munje ya kururuwe. Ko iyemaeŋge i dage e ghino iŋa, “Thava! Ghino rakakaiwo regha, ŋgoraŋgwa ghen weinaŋgiya oghagha len valɨrakakaiwo ghalɨŋae gharautu, na gharɨgharɨko wolaghɨye iya thavala thɨ ghambu ghabukuke iyake le utuutu. U kururuwe eŋge Loi.”
10 Na mbowo i dageva e ghino iŋa, “Loi le utuutu e bukuke iyake tɨne iya i utuŋa budakai ne thɨ yomara noroke na mbaŋa i menamenako, thava u wothuwele weŋgiya gharɨgharɨ, kaiwae mbaŋa kaero i ghenetha moli. 11 Thoŋgo thela i vakavakatha tharɨ, mbe thɨ rombele vara tharɨ ghavakatha! Thavala e yawalinjiko nuwaiya renuwaŋa raraitharɨ, mbe thɨ rombele vara thanavuko iyako. Na thavala thɨ vakavakatha rumwaru, mbe thɨ rombele vara rumwaruko ghavakatha. Na thavala thɨ boboma, lenji yakuyaku mbe ŋgoreiye vara iyako.”
12 Giya Jisas iŋa, “Wo hu thuwe! Mbaŋa nasiye ya njoghama. Ne ya bigimena modami, regha na regha modae ne ya giyawe tembe ŋgoreiyeva le vakathako. 13 Ghino Alepa na Omega! Ghino ya viva na ya rereghamba. Ghino va Irikowe na ne Eleghambako.”
14 “Thavala thɨ thavwiya ghanjikwama molao na i kakaleva, Loi ghare weŋgi. Thiye valɨkaiwanji thɨ ghana yawalɨ ghaumbwa une, na valɨkaiwanji thɨ ru e ghamba ruko na thɨ wa e ghembako tɨne. 15 Ko iyemaeŋge thavala thɨ vakavakatha monjina thanavuniye, thɨ kukukura, rayathiyathima, ragabo, thɨ kurukururu weŋgiya loi kwanɨkwan, na thavala thɨ gharethovuŋa kwan thanavuniye na thɨ vakavakatha, thiye ne thiya yaku e gana ghereiye.
16 “Ghino Jisas ya variya lo nyao thovuye i ghaona i utuŋa bigibigiko thiyako e ghemi, ghemi iya hu yayaku ekelesiyana e tɨnenji. Ghino Deivid gheuu rumbuniye, na ghino thɨnambaŋa voghɨtɨna woyaya laghɨye.”
17 Nyao Boboma weiye Sip Nariye ghaghaivaun thɨŋa, “U mena!”
Taulaghɨna ghemi iya hu loŋweya totoke iyake huŋa, “U mena!”
Thela thoŋgo mbwa i gharɨ na nuwaiya mbwa, i mena mbema i mun eŋge yawalɨ mbwaniye, ma e modamodae.
Utu momouniye
18 Ghino, Jisas, ya ŋaevavairɨŋga, gharɨgharɨna wolaghɨye ghemi hu loŋweya Loi ghalɨŋae e bukuke iyake tɨne iya i utuŋa budakai ne thɨ yomara noroke na mbaŋa i menamenako. Thoŋgo lolo regha i vatabo utuutuke iyake mbe e utuutu regha, Loi ne i lithɨ weya loloko iyako, ne i vatabo ghadagaborakowe iya bukuke iyake i govambwarake e tɨnenji. 19 Na thoŋgo lolo regha i rakayathu utuutu regha e bukuke iyake tɨne, iya i utuŋa budakaiya ne thɨ yomara noroke na mbaŋa i menamenako, Loi ne i woraŋgiyawe iya thovuyeko bukuke iyake i woraŋgiyaŋgi, mane i vatomwewe i ghana yawalɨ ghaumbwa une, na tembe ŋgoreiyeva mane i ru e ghemba bobomako tɨne.
20 Jisas iye i utuŋa bigibigiko thiyako utuninji, i utu ŋgoreiyake: “Emunjoru, mbaŋa nasiye ya njoghama.”
Mbwana, Ŋgoreiye! Giya Jisas, u mena!
21 Giya Jisas ghare weŋga taulaghɨna e ghemi.