Timoti
Le Leta Theghewoniye
Pol Le Rorori
Utu iviva
Vakatha Vaŋgothiye 28 i govambwara mbaŋa Pol mbe ina Rom i roroghagha le kot kaiwae, na e ghereiye rambarombaro thɨ rakayathu, ko amba i vakatha le vaghɨliya ghevarɨniye na tembe i njoghava Rom. E mbaŋako iyako Kiŋ Nero, iye Rom lenji Kiŋ, mbowo iŋa na Pol i ru njoghava e thiyo. Vambe ina Rom e thiyo tɨne iyava i roriya Timoti le letake iyake. Timoti vambe ina Epesas i njimbukikiya ekelesiya e ghembako iyako tɨne.
Rɨgha regha na Pol i roriya letake iyake kaiwae va nuwaiya Timoti i wawe na i yobigiya le bigibigi vavanawe (4:9 na 13). Na rɨghe reghava, Pol vama i ghareghare mbaŋa nasiye i mare, iya kaiwae i vavurɨgheghe na i renuwaŋakikiya Buk Boboma le utuutu na i vavaghareŋa Toto Thovuye. Pol i vavurɨgheghe othembe thoŋgo gharɨgharɨ thɨ vakatha vɨrɨwe, i ghataŋaghathɨ na i vakatha wagiyaweya Loi le kaiwoko iyako.
1
Ghino Pol, Loi le renuwaŋa e tɨne na ya tabo Krais Jisas ghalɨŋae gharaghambɨ, na yawalɨko iya Loi va i dageraweko kaiwanda weya Krais Jisas ya utuŋa.
Ya roriya letake iyake na ya variye e ghen, Timoti, ghen ŋgorana naruŋgu mbe ghareghareŋguwe vara.
Ya naŋgo Loi Ramanda na Krais Jisas ghanda Giya thɨ mwaewo na thɨ gharevɨrɨ kaiwan, na lenji gharemalɨlɨ i riyevanjara gharena.
Pol i vavurɨghegha Timoti na i kaiwo wagiyawe
Ya vata ago weya Loi, iye orumburumbuŋgu lenji Loi, na ghino tembe ŋgoreiyeva ya kururuwe emunjoru moli. Mbaŋake wolaghɨye ya renuwaŋakikiŋge, gougou na ghararaghɨye ya naŋgonaŋgo weya Loi kaiwan, na ya vata agowe kaiwan. Ya renuwaŋakikiya mbaŋa va ya iteteŋge na maralumun thɨ dobudobu, iya kaiwae nuwaŋguiya moli mbowo ya thuweŋgeva na warari i riyevanjara ghareŋguke. Ya renuwaŋakikiya len loŋweghathɨna moli. Rumbu wevo Lois iye raloŋweloŋweghathɨ moli, na tɨna Yunis tembe ŋgoreiyeva, na ya ghareghare wagiyawe loŋweghathɨko iyako tembe inava e ghen. Iya kaiwae na e mbaŋake iyake ya vanuwovɨrɨŋge ghanɨbebena iya Loi va i woveŋgena u vakaiwoŋa na mbe i vurɨvurɨgheghe vara. Bebeko iyako Loi va i woveŋge mbaŋaniye va ya liraweya nɨmaŋgu e umbalɨn na ya naŋgo kaiwan. Ghanɨbebena u vakaiwoŋa na mbe i vurɨgheghe vara, kaiwae Nyao Boboma iya Loi va i woveindake, ma nyao monjimonjinaniye ŋgoreiye, i thalavuinda na ra vurɨgheghe, ra gharethovu, na tembe i thalavuindava ra njimbukikiya ghandathanavu.
Iya kaiwae u ndethɨna Toto Thovuye na thava weiye len monjina. Na tembe ŋgoreiyeva, lo ru e thiyo Jisas kaiwae, thava kaiwae na u monjina wanaŋgo. Ko iyemaeŋge u vatomweŋge na u vaidiya vuyowo Toto Thovuye kaiwae, ŋgoreiya ghino ya vaidiya vuyowo, na Loi iye i vavurɨghegheŋaŋge. Loi kaero i vamoruinda na i kula weinda ra tabo na le gharɨgharɨ. Ma ghinda la vakatha thovuye kaiwae na i vamoruinda, ko kaiwae le renuwaŋa ŋgoreiye na le mwaewo bwagabwaga kaiwae. Loi amba mava i vakatha yambaneke kaero i renuwaŋa weya Krais Jisas ne i giya le mwaewo weinda, 10 ko amba mendake ghanda Ravamoru Krais Jisas i mena, na mwaewo bwagabwagako iyako i yomara e manjamanjala na ra thuwe. Mbwana, Jisas i mena na i kivwala mare le vurɨgheghe, na i vatomwe e ghinda ne ra vaidiya yawalɨ memeghabananiye, thoŋgo ra loŋweya Toto Thovuye na ra loŋweghathɨ. 11 Loi kaerova i tuthiŋgo ya tabo na ghalɨŋae gharaghambɨ na ya ndethɨna Totoko Thovuye iyako na ya vavaghareŋa, 12 iya kaiwae na mbaŋake iyake ya vaidiya vuyowo. Ko iyemaeŋge ma ghareŋgu i laghɨlaghɨye, kaiwae Giyako iya ya vareminjeko, ya ghareghare wagiyawe, na iye valɨkaiwae i njimbukikiya kaiwoke iyava i woveŋgoke, gheghad mbaŋa le ghambako.
13 U vavaghareŋa vavaghare thovuye ŋgoreiya va ya vavaghareŋgena, na u yaku e loŋweghathɨ na gharethovu thanavuniye e tɨnenji weya Krais Jisas. 14 Na Nyao Boboma iya i yakuke weinda le vurɨgheghe e tɨne, na mbala Toto Thovuye ghakaiwo iya Loi va i woveŋgena u njimbukiki wagiyawe.
15 Kaero u ghareghare Pigelas na Hemojins weinjiyaŋgiya raloŋweloŋweghathɨ lemoyo Eisiya e tɨne, thɨ rakaiteteŋgo na ghereinji i ghembeŋgo. 16 Ko iyemaeŋge Onesipolas mbaŋa i ghanagha i vawarariŋaŋgo, na ya naŋgo weiya Giya na ghare weŋgiya le ŋgoloko gharayakuyaku. Othembe inaŋgu e thiyo tɨne ma i monjina wanaŋgo, 17 ko iyemaeŋge mbaŋa va i vutha Rom e tɨne i rovurɨgheghe i tamweŋgo gheghad i vaidiŋgo. 18 Kaero u ghareghare wagiyawe, mbaŋa va inaŋgu ghena, Epesas e tɨne i thalavu wagiyaweŋgo. Ya naŋgo weya Giya nevole mbaŋa ele ghambako i gharevɨrɨ kaiwae.