3
Gharɨgharɨ ghanjithanavu mbaŋa ele ghambako
U renuwaŋakiki mbaŋa ele ghambako, vuyowo i ghanagha nevole thɨ yomara. Gharɨgharɨ mbene ghanjimberegha vara kaiwanji thɨ rerenuwaŋa, ne nuwanjiko i ghaŋgowa mani, tembe ghanjimberegha thɨ wovoreŋaŋgi, ne thɨ nemo, ne thɨ wovatharɨtharɨ, mane thɨ loŋweya otatanji na oramanji lenji utu, ghanjiune lenji thalavu ma mbaŋa regha ne thɨ vakathathɨ, na mane thɨ kururu weya Loi. Gharɨgharɨ mane gharethovu na gharevɨrɨ ina weŋgi, ne thɨ wo wonjowe, ma ghanjimberegha thɨ njimbukikiŋgi, tagaithɨŋgi, na thɨ botewoyathu thanavu thovuye. Gharɨgharɨke thiyake ma e ghanjivareminje, mbema thɨ vakavakatha bwagaeŋge, nemo i utuŋgi, yambaneke warariniye i riyevanjaraŋgi, na Loi ghagharethovu ma ina e gharenji. Ghanji yamoyamo ŋgoreiya thɨ kururu emunjoru, ko iyemaeŋge thɨ wovanjovanjo Loi le vurɨgheghe valɨkaiwae i vɨva ghanjithanavu raraitharɨ. Thava u goru weŋgiya gharɨgharɨ ŋgoranjiyako.
Gharɨgharɨko thiyako vavana thɨ wa weya gharɨgharɨ e lenji ŋgoloŋgolo na vethɨ utuyaroŋgiya wanakau numounounoŋgi. Wanakauko thiyako lenji tharɨ i laghɨye moli, na lenji renuwaŋa tomethiŋgi, thɨ ghambuŋgi, na othembe thɨ vandeŋe vavaghare tomethiŋgi, toto emunjoru ghaghareghare ma ina weŋgi. Gharɨgharɨko thiyako thɨ botewoyathu utu emunjoru, ŋgoreiya Janis na Jambris, thɨ botewoyathu Mosese le utuutu. Ravavaghare kwanɨkwan lenji renuwaŋa i momouwo moli, na lenji loŋweghathɨ ma loŋweghathɨ moli ŋgoreiye. Othembe mbaŋake iyake kaero thɨ yaroŋgiya gharɨgharɨ vavana na thɨ vaŋguŋgi, na mbaŋa nasiye kaero ma valɨkaiwanjiva thɨ vakatha ŋgoreiye. Lenji kwanɨko i raŋgi e manjamanjala na gharɨgharɨ thɨ thuwe na thɨ wovatharɨtharɨŋaŋgi, ŋgoreiya va Janis na Jambris, lenji kwanɨko va i raŋgi e manjamanjala na gharɨgharɨko wolaghɨye thɨ thuweŋgi.
Timoti ghambaro
10 Ko ghen Timoti, thava ŋgoranɨŋgiya thiyako. Ghen kaero u thuweya lo vavaghare na u ghareghare, tembe ŋgoreiyeva yawaliŋgu na lo kaiwo, lo loŋweghathɨ, lo gharethovu, lo ghataŋaghathɨ, na lo ghamba ndeghathɨ. 11 Kaero u ghareghare gharɨgharɨ thɨ vakatha vɨrɨ e ghino na vuyowo i ghanagha ya vaidiŋgi. U ghareghare vɨrɨko iyava thɨ yomarako e ghino Antiyok, Ikoniyam na Listra e tɨnenji. Ko iyemaeŋge Giya i vamoruŋgo tharɨŋgiko wolaghɨye thiyako e tɨnenji. 12 Gharɨgharɨke wolaghɨye thiya yaku weya Krais Jisas na nuwanjiya ghanjithanavu i thovuye ŋgoreiya Loi le renuwaŋa, ne thɨ vaidiya vuyowo. 13 Tembe ŋgoreiyeva, gharɨgharɨ raraitharɨ na rakwanɨŋgi lenji tharɨ mbene i laghɨlaghɨye vara, thɨ yaroyaroŋaŋgiya gharɨgharɨ na tembe thɨ yaroŋgiva ghanjimberegha. 14 Ko ghen kaero u wo vavaghare emunjoru na kaero u loŋweghathɨ, iya kaiwae vavaghareko iyako e tɨne u vurɨgheghewe u loŋgaloŋgawe, kaiwae len ravavaghareke ghime, kaero u ghareghareime. 15 Na tembe ŋgoreiyeva, i ri va ghanɨmbaŋa ŋgama, Buk Boboma le utu kaero u ghareghare, na iye valɨkaiwae i vaghareŋge vamoru kaiwae, na vamoruko iyako ra vaidi kaiwae ra loŋweghathɨgha Krais Jisas. 16 Buk Boboma le utuko wolaghɨye i raŋgima Loi e yawaliye, iya kaiwae valɨkaiwae ra vakaiwoŋa na ra vavaghareŋa emunjoruko moli, ra wovanjovanjo budakaiya thɨ loŋweghathɨ na thɨ vakatha ma i emunjoru, ra vanamwe tharɨ, na ra vavaghareŋa thanavu thovuye ghakamwathɨ. 17 Mbala Loi le rakakaiwo valɨkaiwanji thɨ vakatha tomethi kaiwo thovuthovuye.