16
Timothy Mo Usuri Paul
Paul mo mele sahe mo mai Derbe, ale mo sahe Lystra. Hin jara atu mo tapai na uluvou matea enia tamlohi usuri matea, hijana Timothy, enia natun har̃ai Jew matea enia kalesia, pani tamana enia mara Greek matea. Vorai kalesia Lystra peresi Iconium la verea vara enia tamlohi r̃uhu matea. Paul mo opoia vara Timothy i usuria na nora hahau, ale mo lavia mo tair̃alihia matan la Jew atu la lo toho hin jara atu la levosahia vara tamana enia mara Greek matea. Lara la lo vano na taon tavera hatehateahi, la lo vereuli na sava sei vahar̃ule peresi na vajiaha sei lo aulu na kalesia Jerusalem, la hatihia vara tamlohi r̃or̃oha la pa oloolo hinira. Matana, vao kalesia tari la mele ulua r̃ilangi na nora rasua, ale evira mo lo sahe aulu na rani hatehateahi.
Tamlohin Macedonia Matea Mo Tovi Paul
Ale la sahe la hahau roto na jara tavera matan Phrygia peresi Galatia, matan Tanume Tapu mo horora vara la sopo sivo Asia mata la vere na retisohai non Moli ea. Lara la mai Mysia, la vaihitea vara la sahe na jara matan Bithynia, pani Tanumen Iesu mo horora, ale la mele hahau sivo roto Mysia moiso la sivo Troas.
Hin vutepongi atu hinau matea sohena mavuho matea mo pala isan Paul. Mo hite na mara Macedonia matea mo lo turu atu mo lo usia r̃ilangi mara, “O mai Macedonia, o tueni kamam!” 10 Paul mara mo hite mavuho atu moiso, kama turu vahatea, ale kama aleale malelemam vara kama vano Macedonia, kama levosahia vara God mo tovi kamam vara kama vano kama retivujavujangi na Retir̃uhu isara.
Lydia Mo Rasu Na Retir̃uhu
11 Ale kama vele na boti Troas kama sahe tataholo Samothrace, ale mo mele rani sahe kama hoso Neapolis, 12 moiso kama malue atu kama lo sahe Philippi, enia taon tavera matan Macedonia, jara mara Rome matea. Kama toho atu mata makomo rani.
13 Ale na Sabbath kama malue na mataruan taon tavera atu, kama vano makomona na pahisa wai matea. Kama r̃omi vara enia jara matea tamlohi la lo pulutahi mata usiusi ea, ale kama sakele hin jara atu ale kama lo sorasora peresi la har̃ai atu sei la lo pulutahi atu. 14 Vonara matea, hijana Lydia enia mara Thyatira sei, enia taon tavera matea, enia mo lo vai na mania na ruru r̃uhu sei perpel, ale matan enia mo lo lotu God, mo lo tapurongo isamam. Ale God mo roi na mapuna vara i rasu na sava Paul mo lo verea. 15 Ale mo lavi na paptijo peresi na vao imana, ale hitahuna, mo usia r̃ilangi isamam mara, “Vara na nomim kilakilau ka hitea vara enau na lo turu r̃ilangi hin Moli, ha mai na imaku ale ha lo toho ea.” Ale mo verea mo r̃ilangi vavano kama majinga isana.
Paul Enia Silas Na Ima R̃ilangi
16 Kamara kama lo vano na jara mata usiusi, kama tapai na har̃arihi slev matea sei tanume sasati mata vere na hinau i pa masese mo lo toho hinia. Ale nona tamlohi tavera la lo lavi na mania tavera matana. 17 Mo lo usuri kamam peresi Paul, mo lo ulo aulu mara, “La tamlohi nike enira la volitusi non God sei mo Aulu Jea, enira la lo retivujavujangi kamim na malele mata juri.”
18 Ale mo lo vai hinau atu sohena mata rani matuvana moiso, ale Paul mo malokona, ale mo posi vano isana mo verea isan tanume sasati atu mara, “Na retileu isam na hijan Iesu Kr̃isto vara o malue hinia.” Ale vahatea purongo mo tinar̃ihia.
19 Pani nona tamlohi tavera lara la hitea vara malele mata nora mania mo pelati, la taurilati Paul enia Silas la reve tahitahira la sivo na jara maket, la vaira la turu na naho tamlohi aulu hin taon atu. 20 Lara la lavira la mai la turu na naho tamlohi aria atu, la verea lara, “La mara Jew nike, la lo vai na r̃om tamlohi hin taon tavera nike la sopo sakele, 21 ale la lo vujangi na tamlohi na posposi hai mo sopo tataholo vara enr̃a mara Rome r̃a lavira teni vara r̃a vaira!”
22 Vao atu la tapulo turuleji hinira, ale la tamlohi aria atu la r̃ari nar̃ihi na ruru non Paul enia Silas, ale la retileu vara la hamajira na maja. 23 Hitahun haratu la hamaji komokomora, la pulahira na lolo ima r̃ilangi, ale la retileu vara tamlohi ima r̃ilangi i lo kilaura vara la sopo mele malue. 24 Mara mo lavi retileu atu sohena, mo pulahira sivo na jara matea na lolona vahatea. Ale mo sohoni na palora na koko tapea mo pilatira.
25 Na livuha vutepongi, Paul enia Silas la pa lo usiusi ale la lo lalavete isan God, ale tamlohi tinapua na lolo ima r̃ilangi, la lo tapurongo hinira. 26 Vahatea purongo, mihi tavera matea mo hisu, mo hisuhi ima r̃ilangi atu mo tikeli pulona vahatea, ale vahatea purongo pelati tari la roi, ale jen tari la jovi nar̃ihi hinira enira mo isoiso. 27 Tamlohi kilau na ima r̃ilangi mara mo turu mo hitea vara pelati tari la roi, mo reve nar̃ihi na nona sita mo tatamahu vara i pa vilia enia hasena, matan mo r̃omi vara la haratu la lo toho na lolo ima r̃ilangi la rovo moiso. 28 Pani Paul mo ulo aulu isana mara, “O sopo vaia! Matan kamam mo isoiso nahai kama lo toho!”
29 Tamlohi atu mo ulo mata lamu ale mo maro matan lolon ima r̃ilangi atu vahatea, ale mo jovi na palon Paul enia Silas na nona matahu. 30 Moiso mo lavira la malue ale mo usia isara mara, “La tamlohi tavera, a pa vai na sava vara a er̃i juri hinia?”
31 La r̃aramia lara, “O tau na nom rasua hin Moli Iesu, ale o pa juri, engko peresi na vao imam.” 32 Ale la vere na reti non Moli isana peresi la haratu sei la lo toho peresira na lolo ima. 33 Ale hin vutepongi atu purongo mo lavira la vano mo hoje na matara maja isara, ale enia peresi na vao tari na imana la paptijo vahatea. 34 Ale pa tamlohi atu mo lo kilau na ima r̃ilangi mo lavira la sahe na imana, ale mo tau na hanhani na nahora ale mo avulahi tavera peresi na vao imana, matan enira la tau na nora rasua hin God.
35 Pani na nahonaho rani, la tamlohi aria atu la r̃ule na nora police vara la verea isan tamlohi atu mata kilau na ima r̃ilangi lara, “O tinar̃ihira!”
36 Pa tamlohi atu mata kilau na ima r̃ilangi, mo vere retireti atu isan Paul mara, “Tamlohi aria, la vahar̃ule vara a tinar̃ihi kamim. Ale matana, ha malue ha vano na tamata.”
37 Pani Paul mo verea isana police atu mara, “La tamlohi atu la hamaji kamam na naho tamlohi, la sopo usuri na posposi tataholo mata ari na tamlohi, hina purongo vara kama mara Rome, ale la pulahi kamam na ima r̃ilangi. Ale nake, la opoia vara la tinar̃ihi kamam tamlohi la sopo levosahia? Mo sopo te malele sohena. Ha vano ha verera hinia vara enira la pa mai nike, ale la nar̃ihi kamam.”
38 La police atu la vere la retireti atu isan la tamlohi aria atu. Ale la tamlohi aria atu lara la rongoa vara Paul enia Silas enira mara Rome, la matahu tavera matana. 39 Ale la mai la r̃omtuhutuhu isara. Ale la lavi nar̃ihira la usira r̃ilangi vara la malue hin taon tavera atu. 40 Lara la malue na ima r̃ilangi, la vano la unu na iman Lydia, ale lara la hite na vorai kalesia atu la retituetuenira moiso la malue.