21
Iesu Mo Unu Jerusalem
(Mk 11.1–11; Lk 19.28–38; Jn 12.12–19)
Ale lara la lo mai mariviti hin Jerusalem, la kakau taon sei Bethphage na pahisa Vuti talu Olive, moiso Iesu mo r̃ule na tamlohi usuri mo rua, mo verea isara mara, “Ha vano hin vanua aturihi, ale vara ka lo unu ha pa hite na donki matea peresi natuna la lasira ea. Ha uli nar̃ihira, ale ha lavira la mai isaku. Ale, vara tea mo vere te hinau isamim matana, ha pa verea vara, ‘Nomam tamlohi tavera mo opoira!’ ale vahatea i pa r̃ulera la mai.” Harihi sei, mo malue sohena matan vara sava hinau pr̃ovet mo verea moiso i pa masese sei mara,
‘Ha verea isan la haratu la lo toho Zion vara:
Nomim Supe mo lo mai isamim,
mo r̃ommalum, ale mo lo sakele na donki matea, ale ha kilau vano, donki sei mo lo sakele hinia enia natu donki matea!’ Zec 9.9
Ale la tamlohi usuri atu mo rua la vano la vai na sava Iesu mo verea isara moiso. La lavi donki atu peresi na natuna, la tatavu na har̃in la donki atu na nora ruru hai, ale Iesu mo sakele hinira, moiso, la vao tavera atu la vur̃angi na nora ruru na malele tavera atu, ale tatuara la tai na pere vipahai la vur̃angira hin malele atu. Ale vao tavera atu la vano tiroma hinia peresi la haratu la lo usuria, la lo uloulo tavera lara,
“Hasohaso God, matan natun David!”
“ ‘Ale ler̃uhu hinia sei
mo lo mai na hijan Moli God!’ ”
Psa 118.26
“Hasohaso i sahe isan God na tuka sei mo aulu jea!”
10 Ale na rani mo unu Jerusalem tamlohi tari hin taon tavera atu la hutura hinia, la lo verea lara, “Hare nahai?”
11 Ale vao tavera atu lara, “Tamlohi nike, enia pr̃ovet Iesu, mara Nazareth hin Galilee.”
Iesu Mo Unu Na Temple
(Mk 11.15–19; Lk 19.45–48; Jn 2.13–22)
12 Ale Iesu mo unu na Temple, moiso mo levuti la haratu la lo ar̃ear̃ehi peresi la haratu la lo volvoli na lolo Temple, moiso mo tipovi na tepel non la haratu la lo jenjen mania peresi na jara sakele non la haratu la lo har̃ehi na vomahe.
13 Mo verea isara mara, “Retiulia mo verea vara, ‘Imaku la pa tovia ima usiusi.’ Pani kamim ka vaia mo mai jara luhu non la haratu sei la tatamahu moiso mata vili na tamlohi mata vavanaho.”
Isa 56.7; Jer 7.11
14 Moiso matavuso peresi na tamlohi papao la mai isana na lolo Temple, ale mo vai mamahunira. 15 Pani moli mata pr̃is peresi na tamlohi vujangi mata leu lara la hite na hina mar̃urahi r̃uhur̃uhu mo lo vaira moiso, ale lara la mele rongo na natuvarihi la lo ulo aulu na Temple lara, “Hasohaso isan Natun David!” tamlohi tatavera atu la lolokoru. 16 Ale la verea isana lara, “Ko rongo na sava la lo verea?” Ale Iesu mo verea isara mara, “He'e! Kamim ka sopo lo evia na Retiulia hin te rani vara,
‘God engko ko tatamahu na nom hasohaso vara i pa malue na jingo natuvarihi peresi na pipi?’ ”
Psa 8.2
17 Hitahun haratu, mo malue isara, mo malue Jerusalem mo vano na taon matan Bethany, ale mo juruvi atu.
Vipahai Fig Matea
(Mk 11.12–14, 20–24)
18 Na r̃alavuho, mo lo hilu vano Jerusalem, ale mo rongo mo marohati. 19 Ale mo hite na pulo fig matea na pahisa malele, mo vano mariviti, pani mo sopo hite te vuana hinia, pani rauna purongo. Ale mo reti isana mara, “O pa sopo er̃i mele lavi te vuam hin te rani!” Ale vahatea purongo pulo fig atu mo mahoa.
20 Na rani tamlohi usuri lara la hitea, la hutura lara, “Eh, mo sohena sava natu, pulo fig nike mo mahoa vahatelete purongo?”
21 Moiso Iesu mo r̃aramira mara, “Varar̃uhu na verea isamim, vara te nomim rasua, ale ha sopo r̃om rua, kamim ha pa er̃i vaia sohen harihi na vaia isan pulo fig nike, ale ha pa er̃i verea isan vutivuti nike, vara, ‘O hase sauho aulu, o pulahiho na lolo tasi!’ Ale i pa masese. 22 Ale sava ka lo usia na usiusi, ha pa lavia, vara te nomim rasua.”
Retiusia Mata Suiha Non Iesu
(Mk 11.27–33; Lk 20.1–8)
23 Iesu mo unu na Temple, ale mara mo lo vujangi na tamlohi, moli mata pr̃is peresi na tamlohi aulu matan Jerusalem la mai isana vara la usi te retiusia isana lara, “Ko lo vai la hinau nike na suihan hare? Hare mo sileho hin suiha sei?”
24 Iesu mo r̃aramira mara, “Enau sohena a pa usi kamim na retiusia matea, ale vara ha r̃aramiau, enau sohena a pa vereulia vara sava suiha nahai na lo vai la hinau sei hinia. 25 Suiha atu John mo lo paptijo hinia mo tai epu? Mo tai na tuka, teni isana tamlohi?”
Ale la lo sorasorahia isara lara, “Vara r̃a verea vara, ‘Mo tai na tuka!’ i pa verea isar̃a vara, ‘Mata sava ka sopo rasua?’ 26 Pani vara r̃a verea vara, ‘Mo tai isana tamlohi purongo!’ vao nike la pa parur̃a matan enira la verea vara John enia pr̃ovet varar̃uhu matea non God.”
27 Ale matana, la r̃arami Iesu lara, “Kama sopo levosahia.”
Ale Iesu mo verea isara mara, “Enau sohena, a pa sopo vereuli kamim hinia vara sava suiha natu, na lo vai la hinau sei hinia.
28 Ha to r̃omr̃omia, tamlohi matea natuna mo rua. Ale mo verea isan matea tiroma mara, ‘Natuku, o pa vano o voko na isa grape nohorihi.’
29 Ale uluvou atu mo r̃aramia mara, ‘Na r̃ohu!’ pani hitahu mo posi na r̃omina, ale mo vano.
30 Ale mo mele vano isan natuna tinapua atu, mo verea sohena. Ale mo r̃aramia mara, ‘A pa vano tata!’ pani mo pa sopo vano. 31 Sahara hin la haratu mo rua mo vai na masalon tamana?”
Lara, “Haratu tiroma.”
Iesu mo verea isara mara, “Enjora, varar̃uhu na verea isamim, haratu la lo lavi na takis peresi na har̃ai malele, la pa lavi mauri atu God mo aulu hinia tiroma hin kamim. 32 Matan John mo pala isamim mo vujangi na malele posposi tataholo non God, ale ka sopo rasua, pani haratu la lo lavi na takis peresi na har̃ai malele la rasua. Hina purongo vara ka hitea, ka r̃ohu vara ha posi na r̃omimim vara ha rasu.
Tamlohi Isa Sasati
(Mk 12.1–12; Lk 20.9–19)
33 Ha mele tapurongo na titileu tinapua. Tamlohi tavera mata ima matea mo lavo na isa grape matea. Mo tiu na wor̃a matea r̃alihia, ale mo heli na koko varavarasi grape matea, ale mo voro na ima aulu matea mata kilakilau, ale mo opoia vara tea la pakaia, ale tamlohi hai la pakaia, moiso enia mo vano na jara tinapua matea mo vano asau. 34 Ale taro asitauni mo lo mai mariviti, mo r̃ule na nona slev la vano isan la tamlohi atu la lo pakai isa atu vara la lavi na r̃ungana. 35 La tamlohi atu la tauri na nona slev, la tamaji matea, la vilimatei matea, ale la parumatei matea. 36 Tamlohi tavera atu mo mele r̃ule na slev tinapua, evira mo jeu la haratu tiroma. Ale la tamlohi atu la vaia isara sohen la lo vaia tiroma.
37 Na isoisona, mo r̃ule natuna mo vano isara mara, ‘Korong la pa oloolo hin natuku!’
38 Pani na rani la tamlohi atu lara la hite natuna, la verea isara hasera lara, ‘Nona korohi nakerihi. Ha mai, r̃a vilia, ale r̃a pa lavi na koruna.’ 39 Ale la tauria la pulahi nar̃ihia hin isa atu, ale la vilimateia atu.
40 Ale na usi kamim hinia vara na rani tamlohi isa atu i mele pala, i pa vai na sava isan la tamlohi atu la lo pakai na isana?”
41 La r̃arami Iesu lara, “I pa vilimatei la tamlohi sasati atu na malele r̃ilangi matea, ale i pa mele tinar̃ihia isana tamlohi tinapua vara la pa pakai matana, ale la pa silea na vuana na rani asitauni.”
42 Iesu mo verea isara mara, “Enjora, ka sopo lo evi hinau nike na Retitapu hin te rani?
‘Vatu atu tamlohi voro ima la lo tipahia,
enia mo mai tapulo pulo vatu mata ima,
haranike Moli God mo vaia,
ale mo r̃uhu jea matan r̃a er̃i hitea.’
Psa 118.22–23
43 Matana, na lo verea isamim, jara oloolo atu ka lo turu hinia isan God sei mo supe mo aulu hin kamim Jew hasemim purongo hinia, God i pa lavi nar̃ihi oloolo sei isamim, i pa silea isana mara jara tinatinapua sei la pa vua na vua r̃uhu sei God mo opoia. 44 Ale haratu mo lo tialahalaha hin vatu atu, vatu atu i pa putputia, ale vara vatu atu mo jovi hin tea i pa lomolomoa.’ ”
45 Na rani moli mata pr̃is peresi na Pharisee lara la rongo titileu atu, la rongovosahia vahatea vara mo lo verera. 46 Pani hina purongo vara la lo aleale malele vara la taurilatia hinia, la matahuni la vao atu matan vao atu la rasua vara enia pr̃ovet matea.