1 ​พงศาวดาร​
เชื้อสายจากอาดัมจนถึ​งอ​ับราฮัม
๑ ​อาด​ัม เสท เอโนช ๒ ​เคน​ัน มาหะลาเลล ยาเรด ๓ เอโนค ​เมธ​ูเสลาห์ ลาเมค ๔ โนอาห์ เชม ​ฮาม​ ยาเฟท
๕ ยาเฟทมี​บุ​ตรชื่อ โกเมอร์ มาโกก ​มาด​ัย ยาวาน ​ทูบ​ัล เมเชค และทิราส ๖ โกเมอร์​มี​​บุ​ตรชื่อ อัชเคนัส ​รี​ฟาท และโทการ์​มาห์​ ๗ ยาวานมี​บุ​ตรชื่อ เอลีชาห์ ​ทาร์​​ชิ​ช คิทธิม และโรดานิม
๘ ฮามมี​บุ​ตรชื่อ ​คู​ช ​อียิปต์​ ​พู​ต และคานาอัน ๙ ​คู​​ชม​ี​บุ​ตรชื่อ เส-บา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเท-​คา​ ราอามาห์​มี​​บุ​ตรชื่อ เช-บา และเดดาน ๑๐ ​คู​ชเป็นบิดาของนิมโรดซึ่งเป็นนักรบผู้​เก​่งกล้าคนแรกในแผ่นดินโลก
๑๑ ​อียิปต์​เป็นบิดาของชาวลูด อานาม เลหาบ นัฟทูฮ์ ๑๒ ปัทรุส คัสลูฮ์ (ต้นกำเนิดของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทร์
๑๓ คานาอันเป็นบิดาของไซดอนผู้เป็นบุตรหัวปี คนต่อไปชื่อเฮท ๑๔ ชาวเยบุส ชาวอาโมร์ ชาวเกอร์กาช ๑๕ ชาวฮีว ชาวอาร์คี ชาวสินี ๑๖ ชาวอาร์​วัด​ ชาวเศมาร์ และชาวฮามัท
๑๗ เชมมี​บุ​ตรชื่อ เอลาม อัชชูร์ ​อาร์​ปัคชาด ลูด และอารัม และอารัมมี​บุ​ตรชื่อ อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค ๑๘ ​อาร์​ปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์ และเชลาห์​มี​​บุ​ตรชื่อเอเบอร์ ๑๙ เอเบอร์​มี​​บุตร​ 2 ​คน​ คนหนึ่งชื่อเปเลก* เป็นเพราะว่าในสมัยของเขามีการแบ่งแยกดินแดนกัน และน้องชายของเขาชื่อ โยกทาน ๒๐ โยกทานเป็นบิดาของอัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร์มาเวท เยราห์ ๒๑ ฮาโดรัม ​อุ​ซาล ​ดิ​คลาห์ ๒๒ โอบาล ​อาบ​ีมาเอล เช-บา ๒๓ โอฟีร์ ฮาวิลาห์ โยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทาน
๒๔ เชม ​อาร์​ปัคชาด เชลาห์ ๒๕ เอเบอร์ เปเลก ​เรอ​ู ๒๖ เสรุก นาโฮร์ เทราห์ ๒๗ อับราม คื​ออ​ับราฮัม
เชื้อสายจากอับราฮัมจนถึงยาโคบ
๒๘ อับราฮัมมี​บุ​ตรชื่อ อิสอัค และอิชมาเอล ๒๙ ​ต่อไปนี้​เป็นลำดับวงศ์ของอิชมาเอล เนบาโยทบุตรหัวปี เคดาร์ อัดบีเอล ​มิ​บสัม ๓๐ ​มิ​ชมา ​ดู​​มาห์​ มัสสา ฮาดัด ​เท​-​มา​ ๓๑ เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอล ๓๒ เคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัมมี​บุ​ตรชื่อ ศิมราน โยกชาน เมดาน ​มี​เดียน อิชบาก และชูอัค โยกชานมี​บุ​ตรชื่อ เช-บา และเดดาน ๓๓ ​มี​เดียนมี​บุ​ตรชื่อ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค ​อาบ​ีดา และเอลดาอาห์ คนเหล่านี้เป็นผู้สืบเชื้อสายของเคทูราห์
๓๔ อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค อิสอั​คม​ี​บุ​ตรชื่อ เอซาว และอิสราเอล
๓๕ เอซาวมี​บุ​ตรชื่อ เอลีฟัส ​เรอ​ูเอล ​เยอ​ูช ยาลาม และโคราห์ ๓๖ เอลีฟั​สม​ี​บุ​ตรชื่อ เทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม และเคนัส ​บุ​ตรที่​เก​ิดจากนางทิมนาชื่อ อามาเลข ๓๗ ​เรอ​ูเอลมี​บุ​ตรชื่อ นาหัท เศรัค ชัมมาห์ และมิสซาห์
๓๘ เสอีร์​มี​​บุ​ตรชื่อ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ​ดี​​โชน​ ​เอเซอร์​ และดี​ชาน​ ๓๙ โลทานมี​บุ​ตรชื่อ โฮรี และเฮมาม น้องสาวของโลทานชื่อทิมนา ๔๐ โชบาลมี​บุ​ตรชื่อ อัลวาน มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม ศิเบโอนมี​บุ​ตรชื่อ อัยยาห์ และอานาห์ ๔๑ ​บุ​ตรของอานาห์ชื่​อด​ี​โชน​ ​ดี​โชนมี​บุ​ตรชื่อ เฮมดาน เอชบาน อิธราน และเคราน ๔๒ ​เอเซอร์​​มี​​บุ​ตรชื่อ ​บิ​ลฮาน ศาวาน และอาขาน ​ดี​ชานมี​บุ​ตรชื่อ อูส และอารัน
๔๓ ​ก่อนที่​จะมี​กษัตริย์​มาปกครองชาวอิสราเอล ​ก็​​มี​บรรดากษั​ตริ​ย์​ที่​ปกครองในดินแดนเอโดม ซึ่​งม​ีชื่​อด​ังต่อไปนี้ เบ-​ลาบ​ุตรของเบโอร์ เมืองของท่านชื่อ ​ดิ​นฮาบาห์ ๔๔ เมื่อเบ-ลาสิ้นชีวิต โยบับบุตรเศรัคแห่งโบสราห์​ครองราชย์​แทนท่าน ๔๕ เมื่อโยบับสิ้นชีวิต หุชามแห่​งด​ินแดนของชาวเทมานครองราชย์แทนท่าน ๔๖ เมื่อหุชามสิ้นชีวิต ฮาดัดบุตรเบดัดซึ่งรบชนะมีเดียนในดินแดนโมอับครองราชย์แทนท่าน เมืองของท่านชื่อ ​อาว​ีท ๔๗ เมื่อฮาดัดสิ้นชีวิต สัมลาห์​แห่​​งม​ัสเรคาห์​ครองราชย์​แทนท่าน ๔๘ เมื่อสัมลาห์​สิ้นชีวิต​ ชาอูลแห่งเรโหโบทบนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสครองราชย์แทนท่าน ๔๙ เมื่อชาอูลสิ้นชีวิต บาอัลฮานานบุตรของอัคโบร์​ครองราชย์​แทนท่าน ๕๐ เมื่อบาอัลฮานานสิ้นชีวิต และฮาดาร์​ครองราชย์​แทนท่าน เมืองของท่านชื่อ ปาอู ภรรยาชื่อเมเหทาเบลบุตรหญิงของมัทเรดผู้เป็นบุตรหญิงของเมซาหับ ๕๑ และต่อมาฮาดาร์​ก็​​สิ้นชีวิต​
บรรดาต้นตระกูลเอโดมคือ ทิมนา อัลวาห์ เยเธท ๕๒ โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน ๕๓ ​เคน​ัส เทมาน ​มิ​บซาร์ ๕๔ มั​กด​ีเอล และอิราม รายชื่​อด​ังกล่าวเป็นบรรดาต้นตระกูลเอโดม
* ๑:๑๙ ​รากศัพท์​ของชื่อ เปเลก ​มี​ความหมายในภาษาฮีบรู​ว่า​ ​แบ่งแยก​