10
Kukup mafak tiltam yam-kukulula daak abolup kemin, talalu utafii-bamduwa yo, kalin kaami sang kaata ko
1Tim 6:6-10, Jems 1:12-18, 1Jon 2:15-17
Nalmi kayaak kipyo. Nami aket fukunbi kaa, weng kala bokoyokomi kalawuuli talalu utamin o! Siin sawaayak kawu Israel numi awil-fakal Moses aso unsip kiili, ibin usiik usiik un-bomduya, liip uyo kukuyila una-bulula, alik iyo tambal-kup Fingim Yol Kumun o kebip uyo lo yak malii abalip unsip. Kemin, alik ili Moses ami daang bakaaliwa yak bansip. Oksam wakamin o, kala baptis kemin kaami sang kaata faldak ibin so, yol ok so, imi diim tii bakabi. Kemin, una-bilipla, God ata inin-inin iyo kukaayin-bala, alik iyo in-bom ale, ok ayo kuyila-laa-bam in-bom ke-bisip. Kemin, tuum tem ok kaa disa kawu in-bisip disa; Yesus Kraist alta ok kaa kukaayin-balaya, God ami tuum tem ok kaata im-bisip. Kemin, kaa aso un-bomdipla, ok ayo kukaayin-bala im-bisip. Lale, God ali unang tunum yaapkan kiimi kukup uyo utama yi, Kaa mafak kaa kala yam-mafak-daka-balaya, unang tunum yaapkan kanolin iyo am bokon disanang bokon kawu saaka-laa-bisip.
Kemin, mafek mafek alik kiiyo tiltam tabasip kiita taba-lom nuyo bokoya-lomdip kipkal mafek mafek mafak uyo utam aket kufoyula Israel imi kanu-bisip tap kaa kemin daa yo. Israel malo ma iyo, ibakamin salap kaa wiis-saan-bisip uyo, God ami Sukon Tem kaali, imi sang uyo boko-lomdu:
Kuno unang tunum iyo tiin-bom ima so, ok mafak kaaso, iyo in-bom ale, was wii-bam, sadiki-bam ke-bisip kayi! kala
kanum bokosu. Kemin, ibi kanu-bisip kaa kanumin disa yo. Kemin, kanubip kala kalalaya, unang tunum yaapkan ilami-kup 23,000 kiita God ayo am maakup daana kulu anula saaksip. Kemin, nokol kanola kiimi sadikimsip ultap kaa kanumin dinim. Kemin ale, Yesus ali numi kanumin kaata ma noyokoma disa yo, kala dap-kuku-bam suunkup ban waka-bulup siin Israel malo ma ita taba God ami dap-kukumum e, akal taba kata, inap kulaala taba anulip taan-ilom maaklo kesip tap kaa kanumin disa. 10 Aa, malo ma iyo God ami weng uluum weng kaata-kup bakaan-bam iliwa, Ensel Tunum Yela Taan-yaamin ami dabaala tildaak anula taan maaklo ke-bisip. Kemin, ibi kukup ultap kaa kanumin dinim o.
11 Kemin, mafek mafek alik iyo tiltam imi diim abe-yinsip kiimi sang iyo, God ami Sukon Tem kabaku bomduya, tawaal kalawaali mepso disa kelon e, kalbu kemin, kalawaami unang tunum bom-bulup, numi suunin weng kala kukaayinbu. 12 Kemin, tunum akal utamala, Nali titil-foko-bomdi bii no, kala namti, kulaa daak abokoma. Kemin, kabak talalu utafii-bamdaya kayi! 13 Kemin, kukup mafak kaa tal kipni diim aba yam-kukum-tabasu kuu ukol ulmi kusnum disa; kukup mafak kaa, suunkup tal tunum unang alik kii yam-kuku-bulula iyo utafiin-umbip. Lale, God ayo almi weng kutii-lomda dong dakaayokomi no, kalsa kaata kutal-fuku-bomdala, ali kukup mafak taba yam-kukumin kuu ma kambowa uta uta ke-lomdu kipni titil uyo kabaak ban-ilom keyokomu dinim. Kukup mafak tal kipni diim aba yam-kukulokomu kaa, God ata taba kipni liip uyo kukuyin-bamda dong dakaayokoma. Kemin, kanolin kabak-ami liip kaali, ibi dong dokoyilaya, kipkal tiltam titil-foko tola-lomdip yam-kukubu umi iliiwip kabaak banu ke-wokomip ko.
Pol ami boko-lomda: Nuli God aso, sinik mafak kaaso, alep kii kano daang bakaayila-ilin daa yo, kalsa kaata ko
Mat 26:26-29, 1Kor 11:17-22, Hib 9:19-22
14 Kanum bokosu kemin, nalmi nak-tunum kusal kipyo. Ibi ibakamin salap so, mafek mafek akal kusnum iso, imi aman dakaayin kukup uyo kulaa kela daang ukuyin o, kala-somla ko. 15 Ibi utamsip tunum kala, kalaliya nali weng kala bakayinbi. Kemin, nami weng kala bakayinbi uyo kuluu-somdiwa ifin-un-bom utamiwa yi, Awu, kuu tambal e? mafak e? kal-bomdiwa yo. 16 Kominion inokomip kabak-ali nuyo kuyaku-diyaku-ke God aso aket maakup kelupla, wain ok ayo iluule, God ami yaap ke yo, anbup-kup kawu, Yesus Kraist ami kiim sing-tam-daasuu kaami aket kaata fanang daka-bam in-bom ale, bret ata fak-duu-lom Yesus ami tiil lo-tabasuu kaami aket kaata fanang daka-bamdupla in-bom kem-laabup. Kemin, 17 nuli unang tunum yaapkan yale, bret atale maakup. Alik nuli bret maakup kulaata-kup inan-umbup. Kemin, alik nuli aso miit maakup fuku tiil abin tap ke maakup kuyak mim-daasup o.
18 Kemin, ti kipkal Israel imi kukup kanun-tabasip uyo fanang daalamip o. Tunum pris o, kebip iyo mafek mafek kulii-din kuyak fuulip kiina God ami kola-laabip umi anung iyo inan-umbip kaalile, God aso aket maakup ke-bamdiwa kanun-umbip. 19 Nami weng kabak-ali, kanim sang kaata bakayimbi ni? Korin kayaak God ami lak duulin dinim imi mafek mafek ibakamin salap ami kukaalin so, ibakamin salap kaaso, kii fan mafek mafek tituun kemin disa yo, kalbi. 20 Nami weng bakabi kabak-ali God ami lak duulin disa bilip imi mafek mafek kii kukaayila-yaabip kaali, sinik tambal god alaltap ami kukaanbup o, kalbip. Yale, kaa sinik mafak imi kukaayila-yaabip. Kemin, kibi ibakamin salap mafak iso aket maakup ke-lom kuyaku-diyaku-kemin daa yo, kalalila bakabi. 21 Kemin, kanola yak kukup alep fukumin tunum ibi yak Kamokim Yesus ami aket uyo fukun-bam bret so, wain ok so, iyo inan kuyak iip daa kenbip-kup, asuk yak sinik mafak ami aket uyo fukun-bam kabak-ami ok, ima, kang, iyo in-bom kemip namti, God kaa ibi dong dokoyokoma disa te! Kemin, ibi kaa kanumin disa. 22 Nuli sinik mafak ami mafek mafek inokomup namti, God dukum ali aket mafak kaa kukuyokoma. Kemin, nulmi titil kaa, fan taang-kala-somdup ami titil ayo ilelup kabaakba ke-lokomup disa. Ata taba-lomda kanu-mokomup kaami duu tiim ayo yol awak sakbaalim dukum uyo kuyila uta-mokomup o.
Nuli ti suunkup God ami win ayo kufon-bamduwa yo, kalin kaami sang kaata ko
Rom 14:13-23, 15:1-6, 1Kor 8:1-13, 9:19-22
23 Aa, kipni weng ma boko-lomdip: Yak mafek mafek alik kulu bom-bilip kuliili kanolum o, kalup kulaa weng dinim. Kemin, ti kanumin kaata-kup o, ken-umbip kaali, tangbal. Lale, mafek mafek alik uyo ma taba-lomdu nuli dong dakaayila-yaabu disa. Aa, kipni boko-lomdip: Yak mafek mafek alik bom-bilip iyo kanolum aa, kalup uyo kulaali weng dinim; kemin ale, kanumin kaata-kup o, kem-yaabip kulaali tambal. La, mafek mafek alik iyo taba-lomdip yam-titil-diilip atin tiltam titil-fak-daa-laabip disa. 24 Kemin, kabi kaltapni angtiil lak kaata-kup dakaamin daa; kaptum kusal unang tunum kusnum imi angtiil lak kaaso duu-bom keman o, kala-somla ko.
25 Taloop saanin baan diim ayo din aba taloop kii molokomap kulaali, alik maaklo inin kemin, kaa aket yaapkan fanang daka-bam taloop kalawaali awem men ami kola-lomdipla kulii-tilip e? daa ye? kala taloop kayaak kii dik-dakaayin-bam un-bomdap saanin disa. 26 Kabak-ami miit kaali, God ami Sukon Tem uyo boko-lomdu: Tawaal kalawa sole, mafek mafek alik tawaal kalaami diim kawu bom-bilip iso, kiili ti God Dukum almi alik o, kalsu. Kaa awem dinim kemin, kaa dik-dakamin disa yo.
27 Tunum ma God ami lak duulin disa bombe ata naan-daap-ta-lomda: Talapya ima inum o, takala unon o, kalap uyo, kulaa tambal kuno din atamap mafek mafek alik kaa kup-tokomip uyo inam-nolap. Lale, kabak-ami aket uyo aket yaapkan fukun-bam, Kwin, taloop kalawaali salap ami kolaliwa iyo kulii-tilip e? daa ye? kal-bomdawa dik-daka-bamdap inin dinim o. 28 Yale, tunum ayo ma utamala, Kristen ili taloop kaa men awem kukaayinbup kaali, inan-umbip disa te! kalala ayo bokop-ta-lomda: Yi, taloop kalawaali ibakamin salap ami kola-somdila kuliili tili te! taka namti, tunum kaa kanum bokop-ta ami aket kaa fukunawa yi! Inam-nokomi namti, ami aket fukunin uyo ku-mafak-daalokomi kala, kala-lom kulakamin o. 29 Nali kapni sang kaata bakabi disa yo. Nali ti tunum kusnum ami sang kaata bakabi. Kemin, ami God ami lak dakaamin kuu tiltam titil-fokolin disa bombuu kala kalalawa, taloop uyo kela-yaamin o.
Kulaa, tunum ma nayo bokop-na-lomda: Faneng kemin, nali kang kulaa inam-nomi. La, fanang daabi-kup kawu inamnila, kanimin o, kala tunum kusnum ita taba-lom nami aket fukunin talalu kutii-lomdi imbi kaa nitam weng mafak kaa kukaap-nokoma ni? 30 Kanola, nali God ami yaap ke yo, akali inam-nokomi kaali, tunum kusnum ata nami yaap ke yi, kalali inbi uyo, weng mafak uyo kukaap-nin dinim o, kala-somla ko.
31 Kanolin kemin, ibi ima in-bom, ok in-bom, saak yak mafek mafek akal kusnum kusnum alik nuumip uyo mafek mafek alik kiili, God ami win kaata-kup kufu-bamdiwa kanu-mokomip. 32 Kemin, Kristen unang tunum ibi utamiwa yi, Kipni yak kalok nolin kalok nolin kukup kaata ma kanumip uyo, kaptum kusal kayak kayak iso, Juda sole, miit kusnum tunum aa, God ami unang tunum iso, iyo utam-ilomdip God ami mepso uyo kulaa kela yang banokomip kala kalip kaali, ibi kanumin kukup kaa kanumin disa. 33 Kemin, nakal ti kanola mafek mafek alik kii kanun-umbi uyo utami yi, Ilmi tiin alep alep kiita utam, Awu, kuuli kukup tambal o, kalokomip kala kalaliya, kaami kukup kaata ti kanum-yaabi. Nali nalmi angtiil lak kaata duu-laabi disa; unang tunum yaapkan imi dong dakaayin-bilila, God ata im-taldang almi miit tem tiilak o, kal-bomdila, dong dakaayila-tabasi.